Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund

  Remissen innehåller förslag till lagändring så att staten, och inte Folkbildningsrådet, ska besluta hur stor del av statsbidraget till folkbildningen som ska gå till å ena sidan folkhögskolor, å andra sidan studieförbund. SKR anser att den lagändrin...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-06-16

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Skola

 • Förslag om sänkt skatt på plastbärkassar inför budgetpropositionen 2024

  Promemorian tar i huvudsak upp frågan om sänkt skatt på plastbärkassar. SKR avvisar förslaget, med anledning av risk för ökad nedskräpning vilket drabbar kommunerna ekonomiskt.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-06-16

  Verksamhetsområde:Ekonomi

 • Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (SOU 2022:72)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om offentlig tillgång till läkemedelsstatistik. SKR ställer sig i stort sett bakom utredningens förslag med reservation för att förslagen inte får innebära några försämringar i tillgång till läkemedelsstatistik ...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-06-16

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • En ny ordning för asylsökandes boende (SOU2022:64)

  Delbetänkandet tar i huvudsak upp frågan om åtgärder för att fler asylsökande ska på bo på Migrationsverkets boenden, eget boende (ebo) ska inte längre finnas som uttryckligt alternativ. SKR ställer sig övergripande positiv till de samlade förslagen...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-06-16

  Verksamhetsområde:Demokrati, Integration, Samhällsplanering

 • Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet

  Regeringen har aviserat att arbete med en ny strategi är på gång och har därför skickat ut ett antal frågor att besvara som inspel till arbetet med en kommande strategi. SKR välkomnar möjligheten att lämna inspel och ser att uppkoppling i hela lande...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-06-16

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Samhällsplanering

 • Rekommendation om kostnadsfrihet för vaccination mot covid-19 andra halvåret 2023

  Eftersom överenskommelsen förlängs och därmed omfattar även andra halvåret 2023 rekommenderar SKR därför regionerna att även under andra halvåret 2023 erbjuda alla som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination under andra halvåret 2023 och s...

  Typ av handling:Rekommendation

  Besvarad av SKR:2023-06-16

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Överenskommelse om vaccination mot covid-19 för andra halvåret 2023

  Förlängning och tillägg avser perioden 1 juli - 31 december 2023. I övrigt gäller det som framgår av överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19, för första halvåret 2023. Tillägget omfattar ersättning till regionerna för genomföran...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2023-06-16

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Koldioxidnormer för tunga fordon

  Kommissionen föreslår att förordningen ska ges utökad räckvidd till att omfatta fler tunga fordon och ger förslag på skärpta krav för koldioxidnormer. SKR ser positivt på EU-kommissionens höjda klimatambitioner, men ger vissa invändningar i bland an...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-06-16

  Verksamhetsområde:Kommunikation

 • Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

  I promemorian föreslås att en god försörjning enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska innebära att en arbetskraftsinvandrare får en lön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige oc...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-06-16

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Ekonomi, Integration

 • Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om staten ska ansvara för beslut och finansiering av den personliga assistansen. Förbundet tillstyrker i stort utredningens förslag på ändringar till följd av det ändrade huvudmannaskapet. Förbundet har dock vis...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-05-26

  Verksamhetsområde:Social omsorg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.