Publicerad 27 februari 2024

Innovationsarbete i kommuner och regioner

Alltfler kommuner och regioner utvecklar sitt arbete med innovation och förnyelse. Här finns beskrivningar av hur vissa kommuner och regioner arbetar med innovationsfrågor samt forskning- och kunskapsunderlag.

I SCB:s undersökning från 2021 framgår att

  • 8 av 10 regioner har ett systematiskt innovationsarbete i sin organisation
  • motsvarande siffra för kommuner är drygt 3 av 10.

Bland statliga myndigheter uppger 6 av 10 att man har ett systematiskt innovationsarbete.

Kommuner och regioner beskriver sitt innovationsarbete

Flera kommuner och regioner har sammanställt information om hur de arbetar med innovation i den egna verksamheten inklusive erfarenheter, stöd och metoder, konkreta exempel med mera, på sina webbplatser.

Kiruna kommun

Innovationsplattform Kiruna arbetar med att utveckla arbetssätt som bryggar över traditionella förvaltnings- och organisationsgränser inom Kiruna kommun.

Om innovation i Kiruna kommun

Helsingborgs stad

Helsingborg har blivit utnämnd till en av Europas med innovativa städer. Detta syns också på stadens webb där du kan ta del av stadens resa samt alla initiativ och utmaningar man jobbar med.

Helsingborg bygger en smartare stad med innovation

Future by Lund

Future by Lund är en arena för samverkan mellan universitet, kommun, organisationer och näringsliv med ambitionen att nyttja stadens starka innovationsekosystem för att hantera stora samhällsutmaningar.

Future by Lund

Region Gotland

Regionen driver kontinuerligt förnyelse- och förbättringsarbete. Varje år uppmärksammas medarbetares förmåga att driva på utveckling av nya smarta lösningar.

Region Gotlands förnyelsearbete

Innovationsplattform, Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen arbetar för ett starkt och hållbart innovationssystem genom att främja innovationer i vården och stödja medarbetare och chefer som vill driva på utvecklingen tillsammans med näringsliv och akademi.

Innovationsplattformen

Region Stockholm

Innovation är en viktig del av Region Stockholms arbete för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra de verksamheter man ansvarar för. Medarbetare kan erhålla internt stöd via lokala innovationskontor och söka stöd för vidareutveckling via innovationsfonden.

Innovation i Region Stockholm

Region Skåne

Innovation Skåne är Region Skånes innovationsbolag med uppdraget att bidra till att skånska innovationer utvecklas och får spridning. Innovation Skåne har fokus tre större innovationsområden: hälsa, foodtech och mobilitet.

Innovation Skåne

Innovationsförmåga i kommuner

Att stärka innovationsförmågan

Under fyra år finansierades ett flertal så kallade idéslussar i kommuner med fokus på att utveckla processer och arbetssätt för att systematiskt ta vara på idéer, för att utveckla och nyttiggöra dessa. När arbetet övergick i ordinarie verksamhet genomförde SKR ett lärprojekt för att sammanställa och sprida erfarenheter av innovationsarbete till fler kommuner. Rapporten tar upp grundläggande frågor som alla organisationer ställs inför när de vill arbeta med innovation, till exempel:

  • Begrepp och definitioner; Exempel på hur kommuner arbetat med att integrera förnyelse och innovation som en del av verksamhetsutveckling.
  • Stödjande strukturers betydelse för innovationsarbete, attityder och kultur hos medarbetare, brukare och invånare.
  • Chefer och medarbetares erfarenheter av att leda och organisera för förnyelse och innovation.
  • Möjligheter till samarbete med företag och erfarenheter med att använda upphandling för att utveckla nya tjänster och produkter.

Innovationsplattformar för hållbara städer

Sex kommuner har under 10 års tid, med stöd från Vinnova, arbetat för att stärka städerna och de kommunala organisationerna som innovationsarenor. Satsningen har studerats av följeforskare under nästan ett decennium.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.