Publicerad 22 maj 2024

Fakta om innovation

SKR har medverkat till att statistik avseende innovation i offentlig sektor samlas in och sammanställts. Här presenterar SKR fakta och ett urval av data.

Sveriges välstånd är i hög grad baserat på innovation inom alla samhällsområden. Förmågan att förnya och förbättra verksamheter är grunden till att Sverige anses vara ett av världens mest innovativa länder. För att hantera samhällsutmaningar och möta utvecklingen i en föränderlig omvärld har innovationsfrågorna under senare år fått alltmer uppmärksamhet i kommuner och regioner.

Sverige - ett av världens starkaste innovationsländer

Varje år presenteras globala och europeiska mätningar om innovationsnivån i världens länder. Sverige har under en lång tid legat i det yttersta toppskicket vilket befästs i den senaste EU:rankningen (2022). Sverige rankas som en innovationsledare som ligger i framkant bland annat när det gäller digitalisering, forskning och användningen av informationsteknik.

Diagram: Europeisk resultattavla för innovation 2022

Diagrammet visar nyckeltal för respektive EU-lands forsknings- och innovationsresultat. Nyckeltalen består av 32 indikatorer som vägs samman och jämförs i förhållande till EU samlade resultat. Länderna beskrivs enligt EU:s bokstavkod, där Sverige (SE) återfinns längst till höger i diagrammet.

Även de svenska regionerna ligger högt på listorna då EU:s sammanställer Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2021. Här jämförs innovationskapaciteten i 240 av unionens regioner utifrån nyckeltal som utbildningsnivå, FoU-utgifter, tillgång till riskkapital och grad av digitalisering. I den senaste sammanställningen utsågs Stockholmsregionen till den mest innovativa i hela EU. Övriga storstadsregioner samt Norrbotten och Västerbotten rankas också mycket högt i EU:s jämförelse.

Källa:EU-kommissionen, Generaldirektoratet för forskning och innovation, engelska

Innovation i offentlig sektor

Traditionellt har innovationsförmågan i ett land eller region baserats på FoU-insatser och näringslivets konkurrenskraft. I takt med att offentlig sektors roll för innovationsfrågor fått mer uppmärksamhet har även behovet av att mäta sektorns förmåga ökat.

Sedan 2021 genomför SCB en undersökning om innovation i offentlig sektor på uppdrag av Vinnova och i samarbete med SKR. Av resultaten nedan framgår att en stor andel av regionerna har ett systematiskt innovationsarbete vilket bland annat kan förklaras av ett nära samarbetet med akademi och företag inom hälso- och sjukvårdsområdet. Relativt många statliga myndigheter uppger att de arbetar systematiskt med innovation medan kommunerna ligger på en lägre nivå.

Diagram: Systematiskt innovationsarbete hos kommuner, regioner och statliga myndigheter, 2019-2020

Diagrammet visar andelen organisationer som svarat ja eller nej på frågan om de har ett systematiskt innovationsarbete i sin organisation. N står för antalet respondenter i respektive grupp.

Källa: Statistiska centralbyrån, 2021

Innovationsaktiviteter och resultat

Det systematiska innovationsarbetet består av olika insatser. Till exempel arbetar många organisationer med att utveckla idéer och initiativ med användare och omvärld. Man satsar på att stärka ledarskapet och medarbetarnas kompetens. Betydligt färre offentliga organisationer uppger att de initierar eller deltar i FoU-arbete och att de mycket sällan efterfrågar nya produkter eller tjänster genom inköp från marknaden.

Samtidigt uppger en majoritet av de 1660 arbetsställen som besvarat enkäten att de introducerat minst en innovation under det senaste året. Verksamheter inom regioner och statliga myndigheter ligger något högre avseende introducerade av innovationer jämfört med kommunal verksamhet.

På frågan om innovationens nyhetsinslag svarade drygt 50 procent av respondenterna att innovationen var identisk eller väldigt lik sådant som tillämpats av andra. Knappt 30 procent uppger att deras innovation haft ett högt nyhetsinslag och inte tillämpats av andra.

Diagram: Arbetsställen som introducerat minst en innovation, 2019-2020

Diagrammet visar andelen arbetsställen i kommuner, regioner och statliga myndigheter som uppgett att de introducerat minst en innovation under 2019-2020. N avser antalet respondenter i respektive grupp.

Källa: Statistiska centralbyrån, 2021.

Begränsat samarbete

Utveckling av nya lösningar kräver ofta ett utbyte med andra aktörer för att få in ny kunskap, experthjälp eller andra viktiga perspektiv. När arbetsställen inom stat, region och kommun tillfrågats om deras samarbete med andra märkt en relativt stor skillnad mellan olika organisationstyper. Här framstår det som om statliga myndigheter troligare har samarbetet med andra jämfört med både regioner och kommuner. Även när man studerar med vilka man samarbetar så framgår det att myndigheter har fler samarbeten med universitet och högskolor, forskningsinstitut och företag, än regioner och kommuner.

Diagram: Arbetsställen som samarbetat med andra arbetsställen eller aktörer, 2019-2020

Diagrammet visar andelen arbetsställen som uppgett att de samarbetat med andra aktörer i framtagandet av en innovation.

Källa: Statistiska centralbyrån, 2021.

Fakta om undersökningen Innovation i offentlig sektor

Enkäten genomfördes våren 2021 och skickades till innovationsansvariga och chefer inom samtliga statliga myndigheter och landets alla kommuner och regioner. I enkäten ställdes frågor om strategi, drivkrafter och förutsättningar för innovation. Svarsfrekvensen uppgick till 72 procent.

Parallellt skickades en enkät till ett urval bestående av cirka 5 000 arbetsställen i offentlig verksamhet. Arbetsställena svarade på frågar om faktiska innovationer på arbetsstället och innovationsaktiviteter. Svarsfrekvensen uppgick i denna del till 29 procent.

En uppföljande undersökning av innovation i offentlig sektor genomfördes av SCB våren 2023, en första sammanställning av statistiken har publicerats hösten 2023.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.