Publicerad 10 oktober 2022

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling (FoU) och innovation är bärande delar av tillväxt- och utvecklingsstrategier både i Europa som i Sverige.

FoU förekommer i SKR:s samtliga verksamhetsområden, och SKR:s medlemmar satsar avsevärda resurser på FoU.

SKR:s arbete med FoU

SKR arbetar med att synliggöra medlemmarnas FoU och bevakar forskningspolitiken, både nationellt och på EU-nivå. Vi arbetar också för att tillgängliggöra kunskap som rör kommunernas, landstingens och regionernas verksamheter. Samverkan mellan våra medlemmar, akademien och näringslivet är en annan prioriterad fråga.

SKR tog i samband med arbetet med underlaget till 2016/2017 års forskningsproposition också fram en rapport om den forskning, utveckling och innovation som görs hos medlemmarna.

Rapporten ”FUI-miljöer i offentlig verksamhet”

SKR:s forskningspolitiska ståndpunkter

SKR har lämnat synpunkter till 2020/21 års forsknings- och innovationspolitiska proposition. SKR vill se en fortsatt satsning på tillämpningsinriktad forskning och innovation för att möta stora samhällsutmaningar, och föreslår att en översyn görs av den nuvarande organiseringen av statlig forsknings- och innovationsfinansiering i Sverige. SKR föreslår också att fler oberoende utvärderingar görs av forsknings- och innovationspolitik och ger förslag på forsknings- och innovationsområden som behöver ökat stöd. SKR vill också se en ökad samordning av den nationella forskningspolitiken med EU:s.

SKR:s synpunkter på regeringens forskningspolitik, 2019-10-25 (PDF) Pdf, 435 kB.

Nationella forskningsprogram

De statliga forskningsfinansiärerna fick i 2016/17 års forskningsproposition i uppdrag att utforma tioåriga nationella forskningsprogram. Programmen är inriktade på stora samhällsutmaningar och att stimulera nyttiggörandet av forskning och forskningsresultat.

Nätverk för kommunala högskolesamordnare

SKR:s nätverk för kommunala högskolesamordnare arbetar med samverkan mellan universitet, högskola och medlemmarna. Vill du veta mer om nätverket kontakta SKR via nedan formulär.

Fou Välfärd

Föreningen FoU Välfärd samlar landets samtliga FoU-miljöer med kommunal anknytning.

FoU Välfärd

FoU i Sverige

Forskningsportal för forskningsprojekt i Sverige.

FoU i Sverige

Reviderat: Positionspapper om klinisk forskning

I mars 2020 beslutade SKRs styrelse om nytt policydokument kring klinisk forskning. Innehållet kommer användas i förbundets policyarbete med forskningsfrågor.

Redan 2015 beslutade SKRs styrelse om ett positionspapper kring kliniska forskning. Revideringen av detta papper har tagits fram i nära samverkan med regionernas Fou-direktörsnätverk. Därtill har en arbetsgrupp från nätverket utsetts.

I revideringen har innehållet kortats ner och blivit mer slagkraftigt. Texterna har anpassats till de senaste årens utveckling inom området, till exempel till regeringens life sceince strategi, regionernas utvecklingsuppdrag och vikten av forskningens roll i omställningen till den nära vården bland annat.

Positionspapper klinisk forskning (PDF) Pdf, 183 kB.

Överenskommelse kliniska prövningar

En reviderade överenskommelsen mellan SKR och alla fyra branschföreningar inom Life science, Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Sweden BIO, Swedish Medtech och Swedish Labtech har uppdaterats. Den omfattar kliniska läkemedelsprövningar och kliniska prövningar av medicinteknik i Sverige.

Kliniska prövningar

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.