Publicerad 3 april 2024

Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Kommunernas kapacitet att erbjuda moderna och ändamålsenliga bostäder till äldre behöver öka. Det gäller dels bostäder i det vanliga beståndet, till exempel trygghetsboenden och seniorboenden, dels lägenheter i det särskilda boendet.

Fram till år 2045 väntas antalet personer över 80 år öka från 500 000 till 1 miljon personer. Dagens äldre har som grupp en bättre hälsa än äldre för en generation sedan. Detta påverkar behoven av vård och omsorg.

Den digitala utvecklingen, den medicintekniska utvecklingen, bättre hälsa och funktionsförmåga, nya behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården och ändrade arbetssätt kommer att påverka invånarnas behov av stöd, men också äldreomsorgens kapacitet och förmåga.

För att underlätta för kommunerna att göra hållbara vägval vid planering av nya särskilda boenden, andra boendeformer och andra lokaler inom äldreomsorgen har SKR tagit fram olika stöd.

Prognos och planering av nya särskilda boenden

Utformning och forskning av vård- och boendemiljöer för äldre

Fakta om särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform enligt Socialtjänstlagen. Kommunerna är enligt 5 kapitlet 5 § i Socialtjänstlagen skyldiga att tillhandahålla särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd. I oktober 2018 bodde drygt 88 000 personer över 65 år i särskilt boende. Denna boendeform är en bostad, en vård- och omsorgsmiljö och en arbetsplats. Det innebär att kommunerna har många olika aspekter att ta hänsyn till vid planering av nya särskilda boenden.

De flesta lägenheter i den särskilda boendeformen består av ca 30-40 kvadratmeter, med hall, rum och eget hygienutrymme. Det vanligaste är att den äldre hyr lägenheten genom ett andrahandskontrakt. Den äldre betalar hyra, en omvårdnadsavgift och avgift för mat och måltider.

Icke verkställda beslut inom skälig tid

Kommunerna ska inom skälig tid verkställa ett beslut enligt Socialtjänstlagen. När ett individbeslut inte verkställts inom tre månader ska kommunen rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kommunerna riskerar att betala en särskild avgift till staten i varje ärende där en person behövt vänta mer än tre månader på att beslutet ska verkställas.

Statistik ej verkställda beslut, IVO

Gott liv som äldre – aktiviteter och boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Detta nationella projekt "Gott liv som äldre – aktiviteter och boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning" har tagit fram goda exempel på boendeformer och aktiviteter för äldre personer med IF. Projektet kommer också att utbilda fyra grupper med äldre personer med IF till experter på åldrande. Målet är att öka kunskap om åldrande, sprida goda exempel och öka delaktigheten hos äldre med IF.

Aktiviteter och boende för äldre med IF

Rapport om palliativ vård SÄBO

En rapport som presenterar en bild av kvaliteten inom den palliativa vården före och under coronaepidemin. Särskilt fokus har legat på palliativ vård i SÄBO. Ett samarbete mellan SKR och Svenska palliativregistret.

Rapport Palliativ vård i SÄBO

Rapport: Utformning av kommunala vård- och omsorgslokaler – erfarenheter från Covid-19

Erfarenheter och lärdomar som pandemin fört med sig när det gäller byggnader för kommunal vård och omsorg, samt exempel på hur lärdomarna tillämpas i pågående fastighetsutvecklingsprojekt.

Rapport: Utformning av kommunala vård- och omsorgslokaler – erfarenheter från Covid-19

Välfärdsteknik

Allt fler kommuner kan erbjuda internet i lägenheter i särskilt boende. I Socialstyrelsens årliga enkät om digitaliseringen inom socialtjänsten, svarade 65 procent av kommunerna att de erbjöd internet. Kommunerna har kommit olika långt när det gäller digitalisering och välfärdsteknik. Passiva larm och larmmattor kan erbjudas i över häften av kommunerna, medan sensorer för bland annat fall erbjuds av var tredje kommun (år 2018).

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.