Publicerad 23 november 2023

Stöd för prognos av särskilt boende

Många kommuner står inför att bygga nya boende för äldre enligt Socialtjänstlagen. För att stötta kommunerna i det arbetet har SKR har tagit fram ett stöd till prognos för särskilt boende för äldre.

Vi lever i en föränderlig tid. För att kunna planera och besluta så träffsäkert som möjligt, är det viktigt ta fram faktabaserade underlag som både utgår från kommunernas förutsättningar och mål och en prognos av invånarnas behov.

SKR har tagit fram en rapport som dels belyser utmaningarna i planeringsarbetet dels ger ett handgripligt metodstöd för träffsäkra prognoser.

Rapport Prognos av särskilda boenden

I rapporten presenteras erfarenheter från 13 kommuner och ett kommunförbund. Erfarenheten visar att det är svårt att prognosticera rätt och att det finns mycket att vinna med ett strukturerat arbetssätt och tydliga rutiner. Det finns ett samspel mellan de olika insatserna inom äldreomsorgen, till exempel mellan omfattande hemtjänst och särskilt boende. Kommunerna har olika tradition i hur man tillgodoser behoven hos invånare med stora vård och omsorgsbehov.

Webbaserat metodstöd

SKR har tagit fram en webbaserad version av det metodstöd som finns i skriften. I detta webbaserade metodstöd ingår fem steg:

 1. Nuläge
 2. Behov
 3. Tillgång
 4. Övriga förutsättningar
 5. Prognos
Metodstöd prognos för boende enligt socialtjänstlagen

Prognoshorisont fem år

Föreslagen prognoshorisont är fem år då träffsäkerheten blir sämre på längre sikt. En horisont på fem år funnits vara ändamålsenlig, men kommunen kan enkelt justera detta vid användning av metodstödet.

Stegen i metodstödet

Hela modell innehåller åtta steg. Det webbaserade metodstödet omfattar steg 1-5 i den modellen.

 1. Nuläge
 2. Behov
 3. Tillgång
 4. Övriga förutsättningar
 5. Prognos
 6. Planering och detaljering
 7. Genomförande i egen regi/upphandling
 8. Uppföljning

Definition av stegen i metodstödet

Nuläge

Hur har kommunens behov av och tillgång till särskilt boende sett ut de senaste fem åren och hur ser det ut idag?

Behov

För hur många och med vilka behov behövs särskilt boende, under kommande fem åren?

Tillgång

Hur många lägenheter i särskilt boende, och av vilken typ, finns tillgängliga enligt nuvarande planering för de kommande fem åren?

Övriga förutsättningar

Vilka ytterligare förutsättningar, inom kommunen och i omvärlden, förväntas påverka prognos och planering av särskilt boende?

Prognos

Prognos för hur många lägenheter i särskilt boende som kommer att behöva ta fram under de kommande fem åren, och hur många fler/färre detta innebär för kommunen.

Exempel på resultat efter frågeställningar

Exempel på vad besvarade frågeställningar kan resultera i.

Framgångsfaktorer för ett mer träffsäkert prognos- och planeringsarbete

 • Arbeta systematiskt utifrån en tydlig och känd struktur.
 • Klara rutiner och beskrivningar av roller och ansvarsfördelning mellan berörda funktioner och befattningar.
 • Gränsöverskridande samverkan i nätverk och arbetsgrupper.
 • Följa upp prognoserna regelbundet, och revidera vid behov.
 • Ompröva prognosunderlaget. Är nyckeltal och fakta adekvata?
 • Kontakta andra kommuner för jämförelser och utbyte.
 • Underskatta inte tiden som krävs för ett bra prognosarbete.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ulrika Lifvakt
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.