Publicerad 15 december 2023

Utveckla hälsa, vård och omsorg för äldre

God hälsa, vård och omsorg för äldre kräver medvetna strategier, förändrade arbetssätt och nya välfärdstjänster. SKR stödjer kommuner och regioner i det lokala utvecklingsarbetet.

Välfärden står inför stora utmaningar de närmaste tio åren, inte minst inom vård och omsorg för äldre. Demografins utveckling innebär att färre personer i yrkesverksam ålder ska ta hand om allt fler äldre, vilket kommer att utmana både ekonomi, kompetensförsörjning och arbetssätt.

Utmaningen kräver mod, nytänk och medvetna strategier för att ompröva och utveckla nya sätt att möta behoven. De nya arbetssätten behöver också ha större fokus på hälsa, trygghet och självständighet. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till kommunernas och regionernas utveckling. 

Stödmaterial

Här har vi samlat ett urval av SKR:s stödmaterial som kan vara till hjälp i det lokala utvecklingsarbetet inom hälsa, vård och omsorg till äldre.

Rapporten ”Leva livet ut” ger stöd i det lokala arbetet

Hösten 2022 publicerade SKR rapporten ”Leva livet ut”, som vänder sig till beslutsfattare på olika nivåer med möjlighet att påverka dagens och morgondagens stöd till äldre, både inom kommun och region.

Rapport: Leva livet ut! Hälsa vård och omsorg till äldre – så ställer vi om inför framtiden

Rapporten sätter ljuset på behovet av omställning och ger inspiration till att fortsätta utveckla välfärden. Den är tänkt att fungera som ett stöd i det lokala arbetet och kan ses som ett komplement till redan pågående omställnings- och utvecklingsarbeten.

Sex strategiska utvecklingsområden

Rapporten lyfter totalt sex utvecklingsområden som är viktiga för att kommuner och regioner ska klara hälsa, vård och omsorg till en åldrande befolkning.

  • Skapa långsiktig och hållbar kompetensförsörjning
  • Nyttja möjligheterna med digitalisering och välfärdsteknik
  • Utveckla samhällsplaneringen och fler alternativ för boende
  • Stärk delaktighet i samhällslivet genom partnerskap med civilsamhället
  • Utveckla styrning och ledning för effektiv resursanvändning
  • Arbeta för en kunskapsbaserad, säker och jämlik hälsa, vård och omsorg

I rapporten kan du läsa mer om respektive utvecklingsområde ihop med förslag på konkreta åtgärder för kommuner och regioner.

Positionspapper – Stöd till hälsa och välbefinnande, vård och omsorg till äldre personer

Positionspapperet anger riktning för SKR:s stöd och påverkan av utveckling inom
området.

Samhällets stöd till äldre personer måste utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. En ökande andel äldre i befolkningen påverkar alla samhällssektorer, inte bara vård och omsorg.

Positionerna i positionspapperet ska stärka kommunernas och regionernas förutsättningar att klara välfärden kopplat till de demografiska utmaningarna med en låg ökning av arbetskraften och en ökande andel äldre över 80 år.

Positionspapper – Stöd till hälsa och välbefinnande, vård och omsorg till äldre personer

Nio strategier för att möta kompetensutmaningen

Inom SKR:s satsning Sveriges Viktigaste Jobb presenteras nio strategier för att möta kompetensutmaningen. De är framtagna som ett stöd för arbetet i kommuner och regioner. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv.

Nio strategier för att möta kompetensutmaningen

Heltidsresan

SKR och Kommunal arbetar gemensamt i ett långsiktigt projekt för att heltidsarbete ska bli norm. Projektet kallas för Heltidsresan. På projektets webbplats finns information, presentationer, verktyg och statistik för att underlätta resan från deltid till heltid.

Heltidsresan

Suntarbetsliv: Jobba med friskfaktorer – 8 säkra sätt

Suntarbetesliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. På den här sidan presenteras åtta friskfaktorer som med rätt användning ger stora chanser att skapa en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.

Jobba med friskfaktorer – 8 säkra sätt

Lyckas med välfärdsteknik

Här finns material och vägledning i arbetet med att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Informationen vänder sig till chefer, utredare och verksamhetsutvecklare i kommuner som vill ha stöd i sitt arbete.

Välfärdsteknik

Digitala verktyg

Här presenterar vi några digitala verktyg som kan fungera som stöd i arbetet med att utveckla äldreomsorgen.

Koll på socialtjänstens kompetensförsörjning

Verktyget hjälper dig att få perspektiv på hur kompetensförsörjningen ser ut i din kommun, ert framtida rekryteringsbehov och vissa personalmått.

Koll på socialtjänstens kompetensförsörjning, RKA

Modell för styrning och ledning

SKR har tagit fram en övergripande modell för planering, uppföljning och åtgärder i en kommunövergripande styrning. Förtroendevalda och tjänstepersoner är mer eller mindre aktiva i de olika stegen men bör ha kunskap om hur allt fungerar ur ett helhetsperspektiv.

”Styrsnurran”

Stöd för planering av särskilt boende

För att underlätta för kommunerna att göra hållbara vägval vid planering av nya särskilda boenden, andra boendeformer och andra lokaler inom äldreomsorgen har SKR tagit ett metodstöd.

Prognos och planering, särskilda boenden

Informationsansvarig

  • Helena Henningson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.