Publicerad 29 september 2023

Vård- och omsorgskollen - ett verktyg för personcentrerad uppföljning

Vård- och omsorgskollen, tidigare Webbkollen, är ett verktyg för återkoppling direkt från personer som har kontakt med vård och omsorg. När vård- och omsorgskollen används besvaras alla frågor muntligt. 

Vård- och omsorgskollen används som ett kliniskt verktyg, men är också ett komplement till andra nationella enkäter för att följa upp verksamheter inom vård och omsorg. Att svara skriftligt på ett stort antal frågor passar inte alla. Det kan till exempel vara personer som har svårt att formulera svar i skrift eller som inte själva tar initiativ till att ge återkoppling till vård och omsorg. Då kan uppföljning via telefon eller ett fysiskt möte fungera bättre. Personalen ställer några enkla frågor som sedan registreras i systemet och ingår i den kontinuerliga uppföljningen.

Det skapar trygghet för personen att känna att hens upplevelser av kontinuitet, delaktighet, tillgänglighet, samordning och trygghet blir hörda och betraktade som viktiga. Det möjliggör också förebyggande insatser som exempelvis att tydliggöra eventuella läkemedelsändringar, förmedla kontakter och erbjuda SIP (samordnad individuell plan) när det finns fortsatt behov av samordning.

Initiativ till att använda Vård- och omsorgskollen kan tas såväl på verksamhetsnivå som av ledningen.

Vård- och omsorgskollen

Hur kan Vård- och omsorgskollen användas?

Vård- och omsorgskollen kan användas i kombination med trygghetsskapande samtal. Då behöver personen som ringer ha kunskap och erfarenhet från hälso- och sjukvård samt vara väl förtrogen med det lokala vårdsystemet och kunna agera vid behov.

Regelbundet

Används Vård- och omsorgskollen som en del i vårdens dagliga rutiner är det lämpligast att den fasta vårdkontakten ringer upp patienten. Det kan till exempel vara för att säkra en trygg utskrivning från sjukhuset. Om samtalet föranleder någon form av åtgärd dokumenteras samtalet i journalen som en vårdkontakt.

Enstaka insatser

Det är även möjlig att använda Vård- och omsorgskollen som uppföljning på en mer övergripande nivå, som en del i kvalitetssäkring av verksamheten. Samtalet utgör då ingen vårdkontakt som ska journalföras. Det är viktigt att tydliggöra detta samt att personalen inte kan agera utifrån samtalet. Rutiner för de olika användningsområdena ligger hos respektive vårdgivare.

Så fungerar Vård- och omsorgskollen

Frågorna som ställs till personen utgår från en standardiserad mall. Frågemallen ger samtalet struktur vilket underlättar för den som ringer upp, samtidigt som det möjliggör jämförelser över tid och med andra verksamheter i hela Sverige.

Instruktioner till personal som ska intervjua (PDF) Pdf, 247 kB.

Presentationsmaterial

Här finns presentationsmaterial som kan användas vid presentation av Vård-och omsorgskollen.

Information och bakgrund till Vård- och omsorgskollen (PDF) Pdf, 134 kB.

Presentation i två delar. En generell del och en del för medarbetare som ska arbeta med mallarna. Delarna kan användas fristående eller så kan specifika bilder väljas ut.

Trygghetsskapande samtal med personcentrerad uppföljning med talarmanus (Powerpoint) Powerpoint, 20 MB.

Trygghetsskapande samtal med personcentrerad uppföljning (PDF) Pdf, 3 MB.

Personuppgifter

I Vård- och omsorgskollen lägger den som intervjuar in vissa uppgifter som räknas som personuppgifter enligt GDPR. Ett Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) bör upprättas mellan region/kommun och företaget som tillhandahåller databasen, i detta fall det svenska företaget Quicksearch.

På Vård- och omsorgskollen kan du se om din organisation redan har ett avtal. Om inte behöver det tecknas enligt de rutiner som gäller för din organisation.

GDPR-avtal, Vård- och omsorgskollen

Uppföljning

Nationell punktmätning, utskrivning från sjukhuset

Göteborgs universitet genomförde 2020 en studie med syfte att öka kunskapen om upplevelser och erfarenheter av den strukturerade nationella punktmätningen Vård- och omsorgskollen (före detta webbkollen) vid utskrivning från sjukhus samt att undersöka upplevelser och erfarenheter av övergången från sjukhusvård till ordinärt boende generellt.

Uppföljning av Nationell punktmätning - efter utskrivning från sjukhuset, Göteborgs universitet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Malmsten
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.