Publicerad 13 januari 2023

Patientsäkerhet Indikatorer

Indikatorerna för Säker vård i primärvård är sammanställda utifrån Primärvårdskvalitets ordinarie indikatorer för att underlätta arbetet med patientsäkerhet. Indikatorerna beskriver fyra olika områden - diagnostik, behandling/rehabilitering, uppföljning och riskfylld behandling.

Indikatorerna för Säker Vård

Diagnostik

Indikatorer som berör säker diagnostik i primärvård.

Kortnamn

Indikator

PVQ-område

Be02

Andel patienter med bensår som har etiologisk diagnos

Bensår

Dep02

Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta

Depression

Fö01

Förekomst av diagnos förmaksflimmer

Förmaksflimmer

Ko05L

Kontinuitetsindex för alla patienter, läkare

Kontinuitet

KOL01

Förekomst av diagnos Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) i den listade befolkningen på vårdcentral

KOL

Ån02

Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta

Ångest

Nj01

Andel listade patienter som har kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 30) och som har diagnos njursvikt

Njursvikt

Nj02

Andel listade patienter som har nedsatt njurfunktion (GFR < 60) och som har kontrollerat albuminuri

Njursvikt

Tillgång till behandling/rehabilitering

Indikatorer som berör patientsäkerhetsaspekter av behandling och rehabilitering

Kortnamn

Indikator

PVQ-område

Dem06

Andel patienter med ny diagnos demens som bedömts av arbetsterapeut som del i basal demensutredning på vårdcentral

Demens

Dem07

Andel patienter med ny diagnos demens som fått kognitiva hjälpmedel på vårdcentral

Demens

Dem 12

Andel patienter med ny diagnos demens som fått bedömning av arbetsterapeut som del i basal demensutredning på rehabenhet

Demens

Dem 13

Andel patienter med ny diagnos demens som fått kognitiva hjälpmedel på rehabenhet

Demens

Pr03L

Andel patienter som fått läkemedelsbehandling vid nydiagnostiserad depression och samsjuklighet

Prioritering

Pr03P

Andel patienter som fått psykologisk behandling vid nydiagnostiserad depression och samsjuklighet

Prioritering

T/S13+7

Andel patienter med stroke som fått balansträning

Tia/Stroke

Riskfylld behandling

Indikatorer som berör riskfylld behandling som kan innebära en patientsäkerhets risk.

Kortnamn

Indikator

PVQ-område

Lm02

Andel patienter med förhöjd kardiovaskulär risk som behandlats med NSAID

Läkemedel

Lm04

Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel

Läkemedel

Lm07

Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner

Läkemedel

Äld01

Andel personer ≥ 75 år som behandlas med läkemedel som bör undvikas

Äldre

Äld02

Andel personer ≥75 år som har uppmätt njurfunktion av dem som behandlas med läkemedel som påverkas av njurfunktion

Äldre

Di07K

Andel listade patienter som behandlas med metformin och som har kraftigt sänkt njurfunktion (GFR < 30)

Diabetes

Di07;0

Andel listade patienter som behandlas med metformin och som saknar aktuellt värde på njurfunktion

Diabetes

Lm14A

Andel listade patienter med riskfylld behandling - kalium och kaliumsparande diuretika

Läkemedel

Lm14B

Andel listade patienter med riskfylld behandling - NOAK, Waran och ASA

Läkemedel

Lm14C

Andel listade patienter med riskfylld behandling - kalciumantagonister (diltiazem eller verapamil) och betablockare

Läkemedel

Inf24

Andel akut bronkit med antibiotika (exklusive KOL)

Infektion

Uppföljning

Uppföljningsaspekter i patientsäkerhetsarbetet.

Kortnamn

Indikator

PVQ-område

Lm12ejCa

Andel patienter med stor förskrivning av opioider, exklusive patienter med cancerdiagnoser

Läkemedel

Dem03A

Andel patienter med demens som varit på återbesök, alla professioner

Demens

Dem14A

Andel patienter med demens med uppmätt vikt eller BMI

Demens

Dem14B

Andel patienter med demens med undernäring

Demens

Dep04

Andel patienter som har varit på återbesök eller haft annan kontakt efter nyinsjuknande i depression

Depression

Ko06

Kontinuitetsindex för besök hos sjuksköterska eller undersköterska för patienter med bensår

Kontinuitet

Lm10

Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning

Läkemedel

Pr01

Andel patienter som har varit på fysiskt återbesök eller fått hembesök vid kronisk sjukdom

Prioritering

Pr01Dig+Fys

Andel patienter som har varit på fysiskt eller digitalt återbesök vid kronisk sjukdom

Prioritering

Sa02

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök på sjukhus/VC/både sjukhus och VC

Samverkan

Sa03

Andel patienter som varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) på sjukhus/VC/både sjukhus och VC

Samverkan

Sa06

Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke på sjukhus/VC/både sjukhus och VC

Samverkan

Sa07

Andel patienter som varit på återbesök vid hjärtsvikt, på sjukhus/VC/både sjukhus och VC

Samverkan

Ån04

Andel patienter som har varit på återbesök eller haft ny kontakt efter nyinsjuknande i ångest

Ångest

KOL05B

Andel patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och underhållsbehandling med undernäring

KOL

KOL11

Förekomst av diagnos Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) på rehabenhet

KOL

Äld05

Andel patienter 80 år eller äldre med undernäring

Äldre

Mer information om indikatorerna

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Information om indikatorer i de olika ämnesområdena

Stöd för att arbeta med patientsäkerhet

Ett stödmaterial för arbetet på vårdcentralen med Primärvårdskvalitet för patientsäkerhet finns tillgängligt i menyn under FoKUS tema - Patientsäkerhet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.