Publicerad 28 juni 2023

Så här går ett samråd till

Så här ser arbetsgången för samråd ut. SKR behöver ta del av underlag för samråd så tidigt som möjligt, minst två-tre veckor innan samrådet ska vara avklarat.

Arbetsgång vid samråd

  • Myndighet som planerar att göra en uppgiftsinsamling kontaktar i god tid SKR.
  • Underlag för samrådet bifogas. Där ska framgå syfte med insamlingen, målgrupp, frivillighet/uppgiftsplikt, tidplan samt missivbrev. Skicka in alla uppgifter samt bifogade filer till SKR.

    Formulär för samråd med SKR inför enkäter eller annan uppgiftsinsamling
  • SKR meddelar myndigheten vem som ansvarar för samrådet vid SKR och att synpunkter kommer att lämnas.
  • En bedömning görs utifrån val av metod, omfattning, detaljeringsgrad och avgränsning huruvida frågorna är möjliga att besvara och om målgruppen är lämplig. Finns uppgifterna att hämta någon annanstans? SKR gör även en bedömning om det finns risk för missvisande uppgifter, röjanderisk/känsliga uppgifter samt vilken arbetsinsats som krävs för att sammanställa de efterfrågade uppgifterna.
  • Var ute i god tid! Som regel krävs två–tre veckor för att ett samråd ska kunna genomföras. Under denna tid sker dialog mellan myndigheten och SKR kring insamlingen.

När anses ett samråd vara genomfört?

Ett samråd avslutas genom att SKR via e-post bekräftar att samråd enligt SFS 1982:668 skett. Eventuella kvarstående synpunkter inkluderas i bekräftelsen. Om samrådet avslutas i oenighet bör detta framgå i missivbrevet till respondenterna.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kenneth Åhlvik
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.