Publicerad 4 mars 2024

Inkluderande svarsalternativ för kön i enkätundersökningar

Könsuppdelad statistik krävs för ett systematiskt jämställdhetsarbete. Samtidigt finns ett behov av att synliggöra personer som inte identifierar sig som kvinna eller man. SKR kan i dagsläget inte ge någon entydig rekommendation om hur ett tredje alternativ ska hanteras, men manar till försiktighet.

Könsuppdelad statistik nödvändigt

Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt arbete i riktning mot ett jämställt samhälle. Utan att dela upp statistiken på kvinnor och män går det inte att kartlägga verksamheter utifrån kön, det går inte att analysera resultat utifrån jämställdhetspolitiska målsättningar och det går inte att styra mot mätbara mål som visar utfallet för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Alternativ till kvinna/man

SKR får frågor från medlemmar om hur fler svarsalternativ för kön än kvinna och man kan utformas och hanteras i enkätundersökningar som riktas till individer. Det kan till exempel vara enkätundersökningar riktade till medborgare, brukare, patienter eller medarbetare. Syftet med ett sådant tredje alternativ är att inkludera individer som inte vill eller kan definiera sig utifrån tvåkönsnormen.

Enligt Dataskyddsdirektivet (GDPR) utgör uppgifter om könsidentitet en känslig personuppgift, till skillnad från det juridiska kön som framgår av personnumret.

SKR kan i dagsläget inte ge något entydigt besked om hur ett tredje alternativ ska utformas, men manar till viss försiktighet, dels för att den grupp svarande som skulle använda ett annat alternativ än kvinna eller man i de flesta sammanhang är så liten, att det bli svårt att upprätthålla anonymitetsskyddet, dels för att rättsläget kring hanteringen av känsliga personuppgifter är oklart.

Svårt att skydda svarandes anonymitet

För att säkerställa att ingen enskild persons svar går att spåra måste svaren redovisas i svarsgrupper som är tillräckligt stora. Vad som anses vara en för liten svarsgrupp kan variera och beror också på vilken redovisningsnivå som används i undersökningen.

I praktiken innebär en korrekt hantering av uppgifterna att de enkätsvar där en person angett annat svarsalternativ för kön än man eller kvinna inte kan användas och att inga uppdelningar efter kön kan göras överhuvudtaget (om uppgiften tas med i totalen går det att identifiera personen bakvägen). Att hantera den här typen av uppgifter ställer därför höga krav på den funktion som hanterar uppgifterna, i en kommun bör det till exempel vara inom en avgränsad statistikfunktion.

Utredning föreslår tredje juridiskt kön

Utredningen Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) föreslog en ny utredning om möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön.

SKR tillstyrkte förslaget under förutsättning att alla konsekvenser och kostnader utreds, och betonar att utredningens förslag inte får utgöra ett hinder för fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering.

Utredningen Transpersoner i Sverige (SOU 2017:92)

SKR:s yttrande över betänkandet från utredningen Transpersoner i Sverige

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.