Publicerad 18 januari 2022

Utveckla skolans lärmiljöer med DigiLys

DigiLys är en arbetsmodell som bidrar till att utveckla skolans lärmiljö och det systematiska kvalitetsarbetet. Modellen är baserad på forskning och beprövad erfarenhet och stöds av ett digitalt verktyg.

Att arbeta med DigiLys innebär att skolans ledning, lärare och elevhälsa bidrar med sin kompetens för att skapa samsyn och en helhetsbild av skolans lärmiljö. Målet är att alla elever utvecklas i positiv riktning genom stärkt pedagogiskt ledarskap, undervisning som vilar på vetenskaplig grund och systematiskt kvalitetsarbete.

DigiLys är en arbetsmodell som består av fyra steg:

Kartläggning, analys, insatser och utvärdering. Arbetsmodellen stöds av ett digitalt verktyg. Elevernas förmågor kartläggs utifrån olika aspekter som ligger till grund för analysen.

DigiLys är i huvudsak utformat som ett stöd för grundskolan, men kan även användas inom gymnasieskolan.

Röster om DigiLys

- Det förebyggande elevhälsoarbetet börjar i klassrummet och är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. (Lotta Wissman, specialpedagog Elevhälsan Helsingborg)

- Jag tycker att det har blivit så intressanta kollegiala diskussioner under våra analysmöten, vilket har lyft vårt systematiska kvalitetsarbete. När man så tydligt ser resultatet av kartläggningen hamnar diskussionerna på en högre nivå än tidigare. Vi fastnar inte på individnivån utan håller oss på gruppnivån. Det har varit en väldigt stor vinst för alla faktiskt. (Maria Johnson, elevhälsochef Älvdalen)

- Lärarna har börjat reflektera över sin undervisning, ställer sig frågor kring hur de kan ändra sin undervisning för att nå framgång med alla elever. Det är inte eleverna som kan eller ska ändra sig, utan undervisningen som är i fokus. (Maria Engdahl, rektor Ängelholm)

- Det som gjorde att vi fastnade för modellen var just att lyfta analyserna från individ- till gruppnivå, möjligheten till mer kollegiala diskussioner och göra en bättre analys av kunskapsresultaten. Både inom vår kommun, men också att kunna jämföra bättre på riksnivå med normerade tester. Sen fastnade vi också för det strukturerade arbetet, och att man tydligt ser utvecklingsmöjligheter i lärmiljön. (Marit Beronius, specialpedagog Älvdalen)

- Alla som ska arbeta med modellen behöver förstå den på djupet. Det handlar om att göra analyser av hur elever svarar på undervisningen och tänka kring bakomliggande orsaker för att också kunna tänka kring förändring av undervisning för att bättre kunna möta elevers behov (Eva Pennegård, kommunlektor och specialpedagog, Ängelholm)

Börja använda DigiLys

Nu erbjuder SKR huvudmän, såväl kommunala som enskilda, att använda DigiLys. För att skapa goda förutsättningar för implementering är det viktigt att det finns medarbetare både centralt på huvudmannanivå och lokalt på skolnivå, som har förvärvat kunskap om DigiLys och kan driva arbetet framåt. Rektor är en central person som skapar förutsättningar för medarbetarna att arbeta med modellen som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Stöd för implementering finns under rubriken ”Stöd för att komma igång”.

Kommuner och enskilda huvudmän betalar en månadskostnad som täcker driften av det digitala verktyget. DigiLys kan även användas på en enskild skolenhet i en kommun. Kostnaden för att nyttja det digitala verktyget är beroende av kommunens storlek. För fristående huvudmän görs en bedömning baserat på antal elever istället för invånarantal.

Pristrappa DigiLys

Pristrappa DigiLys

Kommun(/stadsdel)

Kostnad/månad

0 – 12 500 invånare

200 kronor

12,5 - 25 000 invånare

350 kronor

25 - 50 000 invånare

500 kronor

50 - 100 000 invånare

650 kronor

100 – 200 000 invånare

800 kronor

200 000 - invånare

950 kronor

Skola

200 kronor

Stöd för att komma igång

Introduktion till DigiLys

Här kan du ta del av en tio minuters introduktion till DigiLys fyra moment.

DigiLysguiden

DigiLysguiden ger en utförlig beskrivning av modellens olika delar, av det digitala verktyget samt ett förslag på implementeringsprocess.

DigiLysguiden (PDF) Pdf, 1 MB.

Presentera DigiLys i din organisation

För dig som ska presentera DigiLys för andra inom din organisation, på skol- eller huvudmannanivå, finns här en presentation med talarmanus som kan hjälpa till.

Presentation av DigiLys – Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken (Powerpoint) Powerpoint, 2 MB.

Presentation av DigiLys – Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken (PDF) Pdf, 709 kB.

En del av överenskommelsen ”Skoldigiplan”

Erbjudandet om att pröva på DigiLys kostnadsfritt sker inom en överenskommelse mellan regeringen och SKR om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.

SKR:s arbete med digitaliseringen i skolan

Informationsansvarig

  • Christin Appel
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.