Publicerad 11 november 2021

Fjärr- och distansundervisning

En del elever behöver ges möjligheter till distansundervisning. Fjärrundervisning är en viktig möjlighet för att öka tillgången till lärare i vissa ämnen och i vissa regioner där bristen är stor. Den enda praktiska lösningen kan vara att huvudmannen köper tjänsten av en annan huvudman.

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid (1 kap. 3 § skollagen). Det ska finnas en handledare närvarande i den lokal där eleven befinner sig (5 a kap skolförordningen).

Distansundervisning

Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid (1 kap. 3 § skollagen).

Ökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning

Sedan den 1 augusti 2020 finns nya bestämmelser i skollagen angående fjärr- och distansundervisning samt undervisning på entreprenad. Dessa ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021.

Undervisning på entreprenad

Fjärr- och distansundervisning innebär ofta att undervisningen behöver bedrivas på entreprenad.

Fjärrundervisning i fler ämnen

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska fjärrundervisning få användas i följande ämnen: engelska, matematik, moderna språk, modersmål, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, samiska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk, och teknik. I grundskolan ska fjärrundervisning även få användas för integrerad samisk undervisning.

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar i fråga om i vilka årskurser som fjärrundervisning får användas. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om i vilka kurser som fjärrundervisning får användas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Distansundervisning som särskilt stöd i grundskolan

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan får distansundervisning användas som särskilt stöd för en elev i som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. Andra möjligheter till särskilt stöd ska vara uttömda eller bedöms olämpliga och vårdnadshavares medgivande krävs. I lågstadiet krävs synnerliga skäl.

Distansundervisning i dessa skolformer får användas i ämnena: engelska, matematik, moderna språk, modersmål, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, samiska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk, och teknik.

Distansundervisning som särskilt stöd i gymnasieskolan

Distansundervisning ska i vissa fall få användas som särskilt stöd inom ramen för en påbörjad utbildning eller för en hel utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Distansundervisning som särskilt stöd ska gälla elever med medicinsk, psykisk eller social problematik. Andra former av stöd behöver inte prövas dessförinnan och elevens eget medgivande räcker.

Gymnasieutbildning på distans

För att en elev ska få gymnasieutbildning på distans krävs dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik eller andra särskilda skäl. Därutöver ska eleven uppfylla behörighetskraven för utbildningen. När det gäller gymnasiesärskolan ska eleven tillhöra målgruppen.

Distansutbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska vara riksrekryterande.

Distansundervisning får endast utföras av en huvudman inom skolväsendet som efter ansökan har godkänts som utförare av utbildning där distansundervisning. Det är Skolinspektionen som prövar godkännande.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.