Publicerad 12 november 2021

Vägbelysning

Trafikverket kommer av ekonomiska skäl inte att erbjuda sig att ta över kommunal belysning längs statlig väg i närtid. Det har myndigheten beslutat efter genomfört pilotprojekt i frågan. Trafikverket föreslår istället ett samarbete med kommuner för att göra belysningsplaner.

Därför har ägarförhållanden setts över

Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag komplicerade. Till viss del är det staten genom Trafikverket som äger belysning, men i de flesta fall är det kommunerna som svarar för den belysning som inte är Trafikverkets.
Under mitten av 1990-talet genomfördes en omfattande övertagandeprocess mellan kommuner och dåvarande Vägverket, bland annat utifrån förändrad lagstiftning. SKR har tagit initiativ till frågan och vill se att staten tar ett större ansvar och att kommunerna kan minska sina drift- och underhållskostnader för belysningsanläggningar längs statlig väg.

Pilotstudie för att hitta gemensam metodik

SKR och Trafikverket genomförde under 2018 och 2019 en pilotstudie med 17 kommuner där målet var att ta fram en gemensam metodik för hur kommunal belysning längs statlig väg ska hanteras. Kommuner som deltog som piloter var Arvika, Boden, Båstad, Härnösand, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Linköping, Malung/Sälen, Motala, Mölndal, Simrishamn, Sundsvall, Torsby, Härjedalen, Norrtälje och Årjäng.

Kriterier för att bedöma belysningsanläggningars tekniska livslängd definierades och utvecklades inom studien. Kriterier ligger till grund för kategorisering av kommunal ägd belysning i pilotkommunerna. Kriterierna för var det bör belysas enligt VGU prövades också inom studien.

Resultat från pilotstudien

Resultatet av pilotstudien visar på hur mycket av den kommunalt ägda belysningen längs statlig väg som kan överlåtas till Trafikverket och vilka investeringskostnader kommunerna kommer att behöva ta för att anläggningarna ska nå upp till så kallad övertagandenivå.

Studien redovisar också omfattningen av belysningsanläggningar som inte faller inom kriterierna för ett övertagande av Trafikverket. Vidare redovisar slutrapporten konsekvenser avseende drift- och underhållskostnader för belysningsanläggningarna.

Övertagande av kommunal belysning på statlig väg (PDF) Pdf, 4 MB.

Trafikverkets beslut och förslag till åtgärder

Trafikverket har beslutat att de inte kan erbjuda kommuner att överlämna kommunala belysningsanläggningar längs statliga vägar inom närtid. Detta mot bakgrund av att det saknas medel för att finansiera ett övertagande. Trafikverket menar på att frågan ska hanteras i kommande strategiska åtgärdsplaneringen.

För kommunerna innebär beslutet fortsatt huvudmannaskap av kommunalt ägd belysning längs statlig väg. Vi är medvetna om att det finns ett stort reinvesteringsbehov av belysningsanläggningarna i kommunerna och det splittrade ägandet har inneburit att underhållet blivit försvårat och eftersatt. Därför kommer SKR fortsatt verka för att staten ska ta större ansvar för belysning längs statlig väg.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.