Publicerad 31 maj 2024

Laddinfrastruktur för elfordon

Utbyggnaden av laddinfrastruktur tangerar flera kompetensområden och aktörer som traditionellt inte har samverkat inom transportinfrastrukturplaneringen. Ta del av hur bland annat några kommuner, regioner och myndigheter arbetar med frågan.

Elektrifieringen av transportsektorn är en viktig del i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. För kommuner och regioner är utbyggnad av laddinfrastruktur bland annat en fråga om att möta invånarnas behov och att skapa förutsättningar för att behålla och attrahera näringsliv, såsom besöksnäring, tillverkningsindustri, med mera. Även om den stora andelen laddning sker vid hemmet eller arbetsplatsen så handlar många av frågeställningarna i kommuner om publik laddning, såsom destinationsladdning och snabbladdning.

SKR:s skrift om laddinfrastruktur

I SKR:s skrift från 2017 Ladda för framtiden – laddinfrastruktur för elfordon beskrivs bland annat roller en kommun kan anta vid etablering av laddinfrastruktur och lagstiftningsfrågor, med fokus på publik laddning för lätta fordon.

Skriften är i stora delar fortfarande aktuell gällande den lagstiftning som är styrande för kommunen i arbetet. Sedan den togs fram har dock några förutsättningar ändrats. Läs om dessa ändrade förutsättningar längre ner på den här sidan.

Ladda för framtiden – laddinfrastruktur för elfordon

Ändrade förutsättningar för etablering av laddinfrastruktur

På några punkter har förutsättningarna ändrats för etablering av laddinfrastruktur, sedan SKR publicerade skriften Ladda för framtiden – laddinfrastruktur för elfordon. Det gäller lagändringar om nätanslutningar och koncessionspliktiga nät samt förtydliganden gällande etablering av laddinfrastruktur på offentlig plats och reglering av laddplats.

Nätanslutningar och icke koncessionspliktiga nät

Det har införts lagstiftningsändringar som innebär ökade möjligheter för kommunen att använda sina icke koncessionspliktiga nät. Förutsättningarna för nätanslutningar och undantag från nätkoncession regleras i ellagen och IKN-förordningen.

Ellag (1997:857), Sveriges riksdag

Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), Sveriges riksdag

Laddinfrastruktur på offentlig plats

Det krävs inte tillstånd från Polismyndigheten enligt ordningslagen för laddinfrastruktur som sätts upp inom offentlig plats i form av gata eller parkering. Parkering av fordon ingår i ändamålet som platsen upplåtits för och i användningen parkering ingår även komplement till parkeringen som till exempel parkeringsautomater, laddstolpar, belysningsarmatur med mera.

Denna tolkning görs av Transportstyrelsen i rapporten Uppdrag att se över och förenkla vissa regler avseende allmän platsmark. Samma tolkning görs av Boverket i vägledning PBL kunskapsbanken gällande användning av offentlig plats för laddinfrastruktur.

Uppdrag att se över och förenkla vissa regler avseende allmän platsmark, Transportstyrelsen

Parkering, Boverket

Reglering av laddplats

Ett fordon som står uppställt på en laddplats är ett parkerat fordon och det är därmed möjligt enligt gällande regelverk att föreskriva om tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering på laddplatsen. Denna tolkning görs av Transportstyrelsen i redovisning av Uppdrag att se över och förenkla vissa regler avseende allmän platsmark.

Storleken på avgifter som tas ut för parkering regleras i Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, mm (KAL - avgiftslagen).

Uppdrag att se över och förenkla vissa regler avseende allmän platsmark, Transportstyrelsen

Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, mm (KAL - avgiftslagen), Sveriges riksdag

Energimyndigheten nationell samordnare för laddinfrastruktur

Sedan 2024 har Energimyndigheten ett övergripande ansvar att samordna frågor om laddinfrastruktur för att främja en ändamålsenlig och effektiv utbyggnad laddinfrastruktur. Uppdraget omfattar stöd och rådgivning till kommuner och regioner.

Samordning och regeringsuppdrag, Energimyndigheten

Exempel på arbete i kommuner, regioner, staten och organisationer

Utbyggnaden av laddinfrastruktur tangerar flera kompetensområden och aktörer som traditionellt inte har samverkat inom transportinfrastrukturplaneringen. Ta del av hur bland annat några kommuner, regioner och myndigheter arbetar med frågan.

Kommuner

Familjen Helsingborg - Nu laddar vi om!

Ny vägledning för laddinfrastruktur – publik laddning i Fyrbodal, Fyrbodals kommunalförbund

Vägledning för laddinfrastruktur – Publik laddning i Sjuhärad, Boråsregionen (PDF)

Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021–2030, Göteborgs stad

Strategi för laddinfrastruktur, Vänersborgs kommun (PDF)

Strategi för laddinfrastruktur - publik laddning, Örnsköldsviks kommun (PDF)

Lomma kommuns strategi för laddinfrastruktur, Lomma kommun (PDF)

Behov av laddinfrastruktur i Södertörn och kommunernas roll i utbyggnaden

Ansök om att etablera nya laddplatser för elfordon, Stockholms stad

Etablera publika laddplatser för elbil, Tyresö kommun

Regioner

Elektrifiering av transporter, Västra Götalandsregionen

Laddinfrastruktur i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen

Vägledning för företags fossilfria bilresor , Region Skåne

LaddInfraÖst 2.0, Energikontoret i Mälardalen

Projekt arkiv, Energikontor Norr

Statliga myndigheter

Drivmedla - Tillsammans banar vi väg för framtidens fordonsflotta, vti

Laddinfrastruktur, Konkurrensverket

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2021:2) om utrustning för laddning av elfordon, Boverket

Handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas, Energimyndigheter

Infrastrukturplanering för förnybara drivmedel i Uppsala län 2022, Länsstyrelsen i Uppsala

Ny rapport om bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning av laddfordon, Energimyndigheten

Ta fram laddplan eller strategi för laddinfrastruktur, Länsstyrelsen Jönköping

Intresseorganisationer

Vanliga frågor om laddinfrastruktur, BioDriv öst Laddinfrastruktur och elbilar, Klimatkommunerna

Forskning och kunskapssammanställningar

Trafikutskottet publicerar en kunskapsöversikt om laddinfrastruktur för vägtrafik, Sveriges riksdag

VTI rapport 1131 Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter (PDF)

Battery-Swapping for Heavy Duty Vehicles : A Feasibility Study on Up-Scaling in Sweden, vti

Elektrifieringsprogram & projekt, Lindholmen (PDF)

Informationsansvarig

  • Ida Nelson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.