Publicerad 31 oktober 2022

Drift och underhåll

Samhällets tillgänglighet för alla bygger på en väl fungerande infrastruktur som sköts och underhålls på rätt sätt.

Genom att systematiskt arbeta med tillståndsinventering, planering och samordning kan betydande förbättringar göras i kommunens infrastruktur så att den möter både nutidens och framtidens behov. Offentliga institutioner, näringslivet och privatlivet är helt beroende av en väl fungerande infrastruktur.

Nätverk för gatuchefer

SKR har ett nätverk för gatuchefer med syftet att vara ett forum för:

  • Dialog mellan SKR och medlemmarna med inriktning på SKR:s intressebevakning, service och rådgivning samt verksamhetsutveckling
  • Ömsesidigt lärande mellan kommunerna
  • Dialog mellan kommunerna och statliga aktörer
  • Vid behov fungera som referensgrupp för SKR

Nätverket riktar sig till gatuchef som ansvarar drift- och underhåll av gator, gc-vägar, gatubelysning, vägmärken, trafiksignaler mm. Nätverket möts två gånger per år.

Målet har varit att nätverket ska bestå av ett 20-tal gatuchefer eller motsvarande. Urvalet är huvudsakligen baserat på regional spridning.

Gatustatistik

SKR i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) ansvarar för att samla in och redovisa gatustatistik i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Det finns en stor efterfrågan av statistik inom väghållningsområdet. Vi hoppas att gatuverksamheterna i Sveriges kommuner kommer att ha stor nytta av tjänsten.

Gatustatistik

Kritik på teknik - låt invånarna sätta betyg på kommunaltekniken!

Enkäten Kritik på teknik låter kommuninvånarna betygsätta hur den kommunala tekniken: gata, park, vatten och avlopp samt hantering av hushållsavfall – fungerar. SKR erbjuder kommunerna möjlighet att delta i enkätundersökningen som genomförs vart tredje år.

Kritik på teknik

Fakta om svenska vägnätet

Sveriges vägar och gator

Vägar och gator

Väglängd (km)

Statliga bilvägar

98 500

Kommunala bilvägar och gator

43 200

Enskilda bilvägar, med statsbidrag

74 400

Enskilda bilvägar, utan statsbidrag

407 100

Totalt bilvägar

623 200


Sveriges cykelvägar

Sveriges cykelvägar

Cykelvägar

Väglängd (km)

Statliga cykelvägar

3 200

Kommunala cykelvägar

20 900

Enskilda cykelvägar

1 700

Totalt cykelvägar

25 800


Publikationer

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.