Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens

  Förslaget syftar till att uppfylla EU:s markstrategi att uppnå friska och motståndskraftiga markekosystem i hela EU senast år 2050. Sveriges Kommuner och Regioner anser att det är viktigt att arbeta med markhälsa men ställer oss mycket tveksamma til...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-10-27

  Verksamhetsområde:Näringsliv

 • EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

  Förslaget syftar till att förbättra textilavfallshantering genom att prioritera förebyggande av avfall, förbereda för återanvändning och återvinning samt genom att införa producentansvar, det vill säga principen att förorenaren betalar Beredningens...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-10-27

  Verksamhetsområde:Innovation, Samhällsplanering

 • Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – Utveckla arbetssätt och parallella processer

  Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnar i rapporten förslag till åtgärder som bedöms korta ledtiderna för nätutvecklingsprocessen med en tredjedel, och som nätägare och myndigheterna kan genomföra direkt utan författningsändringar.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-10-27

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid

  Förslaget bedöms inte påverka enskilda eller ekonomin i regioner. Däremot kan det stärka ekonomin i kommuner som äger kraftvärme- och värmeanläggningar som investerar i CCS.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-10-27

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Samhällsplanering

 • Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om en utvidgning av målgruppen för etableringsprogrammet samt förslag om ett mer individualiserat, flexibelt och effektivt etableringsprogram. Förbundet ställer sig bakom förslagen, men anser att brister i Arbe...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-10-27

  Verksamhetsområde:Integration

 • Informationsförsörjning på skolområdet (SOU:2023:21)

  Förslaget innebär sammanfattningsvis att Skolverket tar över den insamling av uppgifter från kommuner och enskilda huvudmän som SCB hittills har utfört på uppdrag av Skolverket.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-10-27

  Verksamhetsområde:Kommunikation, Skola

 • Samhälle mot skolattacker (SOU 2023:28)

  Delbetänkandet tar i huvudsak upp frågan om lämplig organisering av lokala eller regionala operativa organ för samverkan i individärenden som rör oro för skolattacker.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-10-27

  Verksamhetsområde:Skola

 • Hemställan – En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning

  SKR hemställer om att regeringen förlänger kommitténs utredningstid. Om detta skulle medföra ett senarelagt införande väger det inte lika tungt som att utredningen inte blir tillräckligt genomarbetad.

  Typ av handling:Hemställan

  Besvarad av SKR:2023-10-12

  Verksamhetsområde:Ekonomi

 • Direktiv för programberedning för trygghet

  Enligt styrelsens arbetsordning kan styrelsen besluta om att tillsätta en eller flera programberedningar. En programberedning ska ges ett tydligt direktiv, ha krav om återrapportering till styrelsen samt vara avgränsad i tid och resurser.

  Typ av handling:Övrigt

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Direktiv för programberedning för civil beredskap och totalförsvar

  Enligt styrelsens arbetsordning kan styrelsen besluta om att tillsätta en eller flera programberedningar. En programberedning ska ges ett tydligt direktiv, ha krav om återrapportering till styrelsen samt vara avgränsad i tid och resurser.

  Typ av handling:Övrigt

  Verksamhetsområde:Demokrati, Samhällsplanering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.