Publicerad 21 maj 2024

Stöd för prognos av boende enligt LSS

Många kommuner står inför att bygga nya boende för personer med funktionsnedsättning. För att stötta kommunerna i det arbetet har SKR har tagit fram ett stöd till prognos för boende enligt LSS.

Målsättningen är att rapporten ska bidra till mer träffsäkra prognoser. Det stärker i sin tur förutsättningarna för att bättre möta behoven hos de personer som behöver boendeinsatser enligt LSS. Dessutom möjliggör det effektivare resursanvändning för kommunerna. Med bättre prognoser kan brist på boenden minskas och väntetider mellan beslut och verkställande kortas.

Stöd för prognos av boende enligt LSS (PDF) Pdf, 3 MB.

I skriften finns det också ett metodstöd. Metodstödet är utformat för att guida arbetet med att ta fram en prognos utifrån en strukturerad genomgång av behov, tillgång och förutsättningar inom kommunen. Det är utformat för att skapa ett helhetsunderlag för alla typer av kommuner, men vilka steg som är relevanta och det praktiska genomförandet kommer givetvis att skilja sig åt utifrån lokala förutsättningar.

Webbaserat metodstöd

SKR har tagit fram en webbaserad version av det metodstöd som finns i skriften. I metodstödet ingår fem steg:

 1. Nuläge
 2. Behov
 3. Tillgång
 4. Övriga förutsättningar
 5. Prognos
Metodstöd prognos för boende enligt LSS

Metodstödets syfte

Flertalet kommuner uppger att det är en brist på bostäder för personer med beslut om bostad enlig LSS. I lagstiftningen, LSS 9 § 9 finns tre olika bostadsalternativ, gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. Vilken typ av boende som behövs beror på målgruppens funktionsförmågor.

Metodstödet syftar till att stödja kommunerna i arbetet med att prognosticera och planera LSS-boende. Det är tänkt att vara ett stöd för vidare diskussion, både på tjänstemannaledning och politisk ledning.

Prognoshorisont fem år

Föreslagen prognoshorisont är fem år då träffsäkerheten blir sämre på längre sikt. En horisont på fem år funnits vara ändamålsenlig, men kommunen kan enkelt justera detta vid användning av metodstödet.

Stegen i metodstödet

Hela modell innehåller åtta steg. Det webbaserade metodstödet som presenteras här omfattar steg 1-5 i den modellen.

 1. Nuläge
 2. Behov
 3. Tillgång
 4. Övriga förutsättningar
 5. Prognos
 6. Planering och detaljering
 7. Genomförande i egen regi/upphandling
 8. Uppföljning

Definition av stegen i metodstödet

Nuläge

Hur har kommunens behov av och tillgång till LSS-boenden sett ut de senaste fem åren och hur ser det ut idag?

Behov

För hur många och med vilka behov behövs LSS-boenden, under kommande fem åren?

Tillgång

Hur många LSS-boenden, och av vilken typ, finns tillgängliga enligt nuvarande planering för de kommande fem åren?

Övriga förutsättningar

Vilka ytterligare förutsättningar, inom kommunen och i omvärlden, förväntas påverka prognos och planering av LSS-boenden?

Prognos

Prognos för hur många boenden som kommer att behövas under de kommande fem åren, och hur många fler/färre detta innebär för kommunen.

Föreslagna källor i metodstödet

I metodstödets frågeställningar finns hänvisningar till åtta källor.

Förslag källor metodstöd

Exempel på resultat efter frågeställningar

Exempel på vad besvarade frågeställningar kan resultera i:

Exempel resultat efter frågeställningar

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.