Publicerad 14 juni 2024

Boende för personer med funktionsnedsättning

Att ha en stabil boendesituation är grundläggande och en förutsättning för hälsa och livskvalitet. SKR har tagit fram ett metodstöd för att på bästa sätt kunna matcha kommunens behov av att bygga LSS-bostäder i ett femårsperspektiv.

Stöd för prognos av boende enligt LSS

Många kommuner står inför att bygga nya boende för personer med funktionsnedsättning. För att stötta kommunerna i det arbetet har SKR har tagit fram ett stöd till prognos för boende enligt LSS. Vi hoppas att rapporten och metodstödet ska vara relevant för alla kommuner, utifrån kommuners olika förutsättningar.

Stöd för prognos för boende enligt LSS

Boendeformer

I Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) finns bland annat insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 9 §9. I förarbetena till lagen anges att boenden kan utformas på olika sätt, men det finns två huvudformer.

Gruppbostad

Består av ett mindre antal lägenheter, gemensamhets utrymme och tillgång till en fast personalgrupp dygnet runt. Den enskilde har behov av tillsyn, omvårdnad och närhet till personal.

Servicebostad

Består av ett antal lägenheter och tillgång till gemensam service samt personal som kan kontaktas dygnet runt. Personalen behöver dock inte finnas i direkt anslutning. Lägenheterna är anpassade efter de enskildas behov och ligger ofta samlade. Detta räknas som en mellanform mellan helt självständigt boende i egen lägenhet och lägenhet i gruppbostad.

Annan särskild anpassad bostad

Här behövs ingen fast bemanning, stöd och service förutsätts ges genom andra insatser. Denna form av boende är relativt ovanlig i landet.

Ramavtal för upphandling av fastigheter för gruppbostäder

Området är under utredning.

Upphandlingsplan, Adda

Planering av aktiviteter och boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Andelen äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF) växer. Hur kan kommunerna på bästa sätt planera för att möta det ökande antalet äldre med IF? Här hittar du information om val av boende och aktiviter, checklistor och frågeställningar för personalgrupper.

Planering av aktiviteter och boende för äldre med IF

SKR:s remissyttrande Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

SKR:s remissyttrande Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSSSOU 2021:14 (PDF)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.