Publicerad 3 april 2024

Personlig assistans

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ingår personlig assistans. Verksamheter ska bidra till jämlikhet och full delaktighet i samhället för de personer som omfattas av lagen. Målet är att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra.

Vem kan ha rätt till personlig assistans?

De som tillhör en personkrets och söker personlig assistans kan ha rätt till biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans.

Det är kommunen som beslutar om personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I det fall den enskilde behöver hjälp med sina grundläggande behov i mer än 20 timmar i veckan är det istället Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Ny lag om egenvård (2022:1250) infördes 1 januari 2023

I lagen anges att egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan. Det anges vidare att när egenvård utförs gäller inte hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Ny lag om egenvård (2022:1250), Riksdagen

Förändringar i LSS-lagstiftningen gällande personlig assistans från 1 januari 2023

Några förändringar i LSS-lagstiftningen gällande personlig assistans:

Förändring av grundläggande behov

Ett grundläggande behov tas bort och två nya tillkommer.

Grundläggande behoven är från 1 januari 2023:

  1. Andning
  2. Personlig hygien
  3. Måltider
  4. Av- och påklädning
  5. Kommunikation med andra
  6. Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.
  7. Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

Om den enskilde på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att han eller hon själv ska klara att tillgodose ett grundläggande behov ska sådana insatser beaktas som en del av hjälpen med det grundläggande behovet.

Hjälp med behov enligt punkterna 1och 7 ovan ska anses som hjälp med grundläggande behov, oavsett hjälpens karaktär. Detta gäller även hjälp med måltider i form av sondmatning och hjälp i form av kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser.

Schablonavdrag infördes 1 januari 2023 vid assistans till barn

Schablonavdrag vid assistans till barn

Barnets ålder

Föräldraavdrag för grundläggande behov (timmar per dygn som personlig assistans lämnas)

Föräldraavdrag för andra personliga behov


0 år

12

0

1-6 år

2,5

0,5

7-11 år

1

1

12-17 år

0

1


Åldersgräns blir 66 år gällande personlig assistans

Denna förändring sker då riktåldern för pension förändras till 66 år. Enligt övergångsbestämmelserna ska 65-årsgränsen fortfarande gälla för den som har fyllt 65 år före ikraftträdandet.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förslag om hantering av sjuklöner inom personlig assistans

SKR får många frågor om hantering av sjuklöner inom personlig assistans. För att stötta berörda parter har SKR därför tillsammans Vårdföretagarna, Fremia, kommunrepresentanter
samt privata utförare tagit fram ett förslag hur dessa sjuklöner kan hanteras.

Förslaget vänder sig till de/den person/er som hanterar sjuklöner i kommuner och hos privata utförare. Syftet är att underlätta handläggningen för samtliga parter. Dokument som saknar betydelse för ärendet ska inte behöva hanteras.

Förhoppningen är att föreslagen hantering ska underlätta processen, oavsett om man har en automatiserad process eller vid manuell hantering.

SKR har skickat förslaget till landets socialchefer via mail för vidare spridning till ansvarig för sjuklönehanteringen.

Förslag till hantering av sjuklöner inom personlig assistans (PDF) Pdf, 113 kB.

Förslaget berör hantering av sjuklöner under normala omständigheter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.