Publicerad 22 december 2023

Överenskommelse läkemedelsförmånen 2024

Överenskommelsen om ersättning av läkemedelskostnader till regionerna 2024 övergår till ett netto-statsbidrag. Det innebär att statens andel av den prognosticerade återbäringen på förhand reducerar ersättningen till regionerna. Det finns också med ett gemensamt åtaganden för regeringen, SKR och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Överenskommelsen 2024 innebär att ersättningen till regionerna fastställs genom att Socialstyrelsens årliga läkemedelsprognos utgör bas för ersättningen, såväl för förmånerna som för läkemedel vid behandling av hepatit C.

En förändring sker genom övergång till ett så kallat netto-statsbidrag. Förändringen sker i enlighet med intentionerna i 2023 års överenskommelse. Syftet är att ytterligare öka transparensen och förutsägbarheten i överenskommelsen samt säkerställa att alla regioner har möjlighet att värdera läkemedel enligt samma principer som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har när de fattar sina förmånsbeslut.

Ytterligare en förändring i överenskommelsen för 2024 är att parterna inte längre hänvisar till beredning av förslag från den statliga Läkemedelsutredningen. Istället finns ett gemensamt åtagande under 2024 för Regeringskansliet, SKR och TLV att analysera förutsättningarna för och ta fram förslag på hur parterna kan bidra till att tillgång till nya effektiva läkemedel kan stärkas samtidigt som en långsiktigt hållbar prissättning och en kostnadseffektiv användning av läkemedel kan säkerställas. Vidare nämns att förutsättningarna för en god och jämlik tillgång till läkemedel ska stärkas.

Överenskommelse Statens bidrag till regionerna för kostander för läkemedelsförmånen 2024 (PDF) Pdf, 454 kB.

Läkemedelsprognoser och ersättning för 2024

För 2024 års överenskommelse gäller prognosen från Socialstyrelsen, fastställd i oktober 2023, tillsammans med återbäringsprognosen från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), publicerad i november 2023.

SKR bereds möjlighet att löpande följa de båda myndigheternas prognosarbete och att lämna synpunkter. I arbetet med Socialstyrelsens prognos medverkar även sakkunniga från flera regioner.

Prognos läkemedelsförsäljningen Sverige 2023–2026, Socialstyrelsen

Prognos besparingar sidoöverenskommelser 2023–2026, TLV

Överenskommet belopp 2024

För år 2024 får regionerna totalt 38 430 miljoner kronor i netto-statsbidrag. 37 918 miljoner kronor avser kostnaderna för läkemedelsförmånerna och 402 miljoner kronor avser kostnader för läkemedel för behandling av hepatit C. Ersättningen för hepatit C läkemedel motsvarar 70% av kostnaderna enligt tidigare princip.

Övrigt innehåller bidrag för vissa läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen, vissa överföringar av läkemedel till slutenvården, vissa överföringar av förbruknings­artiklar, samt visst bidrag för dostjänsten. Bidraget för dessa övriga delar uppgår till 1 620 miljoner kronor även för år 2024. De summerade beloppen ovan reduceras sedan med statens andel (40%) av den prognosticerade återbäringen.


Överenskommet belopp
2024 (miljoner kronor)

Läkemedelsförmånen

37 918

Övrigt

1 620

Hepatit C

402

Totalt brutto

39 940

Statens andel av prognosticerad återbäring (40%)

- 1510

Överenskommet nettostatsbidrag

38 430


I ersättningsmodellen ingår precis som tidigare år även en vinst- och förlustmodell som utlöses om det årliga utfallet avviker med mer än 3 procent men avstämning sker nu samlat och avstämningen avser det definierade nettostatsbidragsbeloppet.

Överenskommelse läkemedelsförmånen 2023

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.