Publicerad 27 januari 2023

Överenskommelse läkemedelskostnader 2023

Formerna för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är för närvarande föremål för översyn. Utformningen och upplägget från 2022 års överenskommelse gäller även för 2023.

Parterna ser behovet av en översyn av nuvarande system för finansiering av läkemedel, bland annat utifrån vad som anfördes av Läkemedelsutredningen som på regeringens uppdrag, genomfört en övergripande översyn av systemet för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande i januari 2019 (S2016:07) och det bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Parterna, staten och SKR, är under den tid som översynen pågår, eniga om vikten av att bibehålla ett nationellt prissättningssystem för läkemedel och av att ha så långsiktiga förutsättningar som möjligt innan nya former för finansiering, subvention och prissättning är på plats.

Det innebär bland annat att inga återbäringsavtal för receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånerna ska tecknas mellan enskilda regioner och läkemedelsföretag under 2023.

Avtal som tas fram inom ramen för eller som en följd av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV, ärendehandläggning (trepartsöverläggningar) eller avtal efter upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, påverkas inte av denna restriktion.

Överenskommelse staten och SKR om läkemedelsförmånen 2023 (PDF) Pdf, 311 kB.

Läkemedelsprognosen för 2023

Överenskommelsen har fastställts genom att regionerna har accepterat Socialstyrelsens årliga läkemedelsprognos som basen för ersättningen, både för förmånskostnaderna samt för läkemedel vid behandling av hepatit C. För 2023 gäller prognosen som fastställdes i oktober 2022.

SKR har haft möjlighet att löpande följa prognosarbetet och lämna synpunkter. I det arbetet medverkar sakkunniga från flera regioner.

Överenskommet belopp 2023

Ersättningen för 2023 omfattar totalt 35 486 miljoner kronor varav läkemedelsförmånerna utgör 33 485 miljoner kronor och läkemedel för behandling av hepatit C 381 miljoner kronor. Utöver detta får regionerna som tidigare 1 620 miljoner kronor för vissa andra ersättningar, bland annat för vissa förbrukningsartiklar, dostjänsten, överföringar till slutenvård med mera. Ersättningsnivån är 1 131 miljoner kronor högre än för 2022.

Överenskommet belopp 2023 (miljoner kronor)


Överenskommet belopp 2023 (miljoner kronor)

Läkemedelsförmånen

33 485

Övrigt

1 620

Hepatit C

381

Totalt

35 486


I ersättningsmodellen ingår precis som tidigare år en vinst- och förlustmodell som utlöses om det årliga utfallet avviker med mer än 3 procent. Huvuddelen av bidraget 35 475 miljoner kronor betalas ut till regionerna.

Statsbidraget minskas med 7 miljoner kronor som för regionernas räkning istället utbetalas till SKR för vidareförmedling till E-hälsomyndigheten. Detta avser regionernas nyttjande av System för sortiments- och leveransinformation, SOL, för dosdispenserade läkemedel.

På motsvarande sätt minskas statsbidraget med preliminärt 3,8 miljoner kronor som för regionernas räkning utbetalas till SKR för vidareförmedling till International Horizon Scanning Initiative, IHSI. Detta avser regionernas del av kostnaden för Sveriges deltagande i ett långsiktigt internationellt samarbete om horisontspaning på nya läkemedel.

I avvaktan på att ett nytt regelverk för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel finns på plats ska staten och regionerna dela på utfallet av den återbäring som avtal som tas fram inom ramen för eller som en följd av TLV:s ärendehandläggning (trepartsöverläggningar) resulterar i.

För 2023 innebär det att regionerna kommer kunna tillgodoräkna sig 70 procent av återbäringen och resterande 30 procent tillfaller staten. Detta är en engångsvis höjning av regionernas andel av återbäringen och parterna är överens om att återgå till den ursprungliga fördelningen (60/40) för 2024.

Parterna har ambition att utveckla en ny ordning för processen för att justera för återbäringarna genom att redan från början beakta en prognos för regiongemensamt framtagna avtal inför kommande år. Parterna avser att verka för att en ny ordning ska kunna etableras inför 2024.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.