Publicerad 7 maj 2024

Nationella läkemedelslistan

Lagen om nationell läkemedelslista innebär att patienten har möjlighet att dela samma information om sina receptförskrivna läkemedel med vården som med apoteken. Än så länge går nationella läkemedelslistan bara att nå via en webbtjänst, men i framtiden kommer den också att vara nåbar direkt från journalsystemen.

I dag kan hälso- och sjukvårdspersonal nå nationella läkemedelslistan via E‑hälsomyndighetens webbtjänst ”Förskrivningskollen”. På sikt är det dock tänkt att nationella läkemedelslistan ska gå att läsa direkt från journalsystemen, och så småningom tillkommer även annan funktionalitet som kopplar listan ännu närmare journalsystemens läkemedelslistor. Detta innebär att ett stort förändringsarbete nu pågår inom hälso- och sjukvården. Förskrivningsmoduler och andra system som hanterar information om förskrivna läkemedel behöver byggas om, och arbetssätten vid ordination och förskrivning ses över.

På nationell nivå är många aktörer inblandade. SKR och Inera bidrar till att koordinera regioners och kommuners arbete och skapar mötesplatser för erfarenhetsutbyte.

SKR har skickat ett remissyttrande till Socialdepartementet angående
förslaget om en senareläggning av den bortre tidsgränsen för nationella
läkemedelslistan. Nytt datum föreslås bli 1 december 2025. SKR konstaterar samtidigt att det nya datumet inte kommer räcka till för att bli klara.

SKR remissyttrande Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista 2022-11-18

Nationella läkemedelslistan – ett register hos E-hälsomyndigheten

Lagen om nationell läkemedelslista innebär i korthet att informationen om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel samlas i ett register – nationella läkemedelslistan – hos E‑hälsomyndigheten. Registret, som är gemensamt mellan vård och apotek, innehåller både dosrecept och vanliga e-recept, men däremot inte läkemedel som ges direkt i vården, rekvisitionsläkemedel. Registret omfattar även hjälpmedel som förskrivs på hjälpmedelskort och livsmedel som förskrivs på livsmedelsanvisning. Patienter når sin egen nationella läkemedelslista via ”Läkemedelskollen”.

Mer information om nationella läkemedelslistan finns hos E-hälsomyndigheten, som ansvarar för registret.

Nationell läkemedelslista, E-hälsomyndigheten

Informationsansvarig

  • Fredrik Ström
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.