Publicerad 25 april 2023

Cancervård

SKR arbetar tillsammans med regioner och Regionala cancercentrum för att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik.

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2023 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Regeringen avser att fortsätta avsätta 600 miljoner kronor under 2023 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård.

Insatserna i denna överenskommelse delas in i fyra områden som motsvarar den nationella cancerstrategins delar:

  • Prevention och tidig upptäckt
  • Tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten
  • Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning.
  • Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Till varje område kopplas ett antal insatser som ska genomföras under åren 2021–2023. En stor och viktig del av de samlade insatserna utgörs av att fortsätta och stärka arbetet med SVF såväl regionalt som nationellt med målsättningen att korta väntetiderna.

I överenskommelsen anges att RCC och RCC i samverkan är en förutsättning för det nationella arbetet. Som sammanhållande och stödjande part för gruppen RCC i samverkan har SKR en central roll i det nationella arbetet. Medel till RCC och RCC i samverkan kan därför beslutas inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR så länge SKR är stödjande och sammanhållande part för RCC i samverkan.

Jämlik vård

SKR arbetar tillsammans med regioner och RCC för att göra cancervården mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik. Arbetet utgår från målen och utredningsförslagen i den nationella cancerstrategin.

I uppdraget ingår fortsatt stödja arbetet med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och andra kunskapsstöd, stärka de förebyggande insatserna, stärka och förbättra kvaliteten inom barncancerområdet, ge stöd till fortsatt utveckling av palliativ vård och cancerrehabilitering samt förbättra arbetet med kompetensförsörjning och forskning på inom cancerområdet. Målsättningen är också att alla patienter i cancervården ska ha tillgång till en kontaksjuksköterska och att fler ska bli bedömda i en multidisciplinär konferens innan behandling.

Regionala cancercentrum, RCC

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kjell Ivarsson
    Nationell cancersamordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.