Publicerad 22 december 2023

Överenskommelse jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider

SKR och regeringen har enats om att under 2024 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Överenskommelsen för 2024 omfattar totalt 809 miljoner kronor.

Överenskommelsens innehåll 2024

Regeringen avser att avsätta 1 miljard kronor till cancerområdet år 2024. Den största delen, 809 miljoner kronor, ingår i årets överenskommelse. Övriga medel går till exempel till myndighetsuppdrag och till statsbidrag till regionala cancercentrum.

Överenskommelse jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2024 (PDF) Pdf, 438 kB.

Enligt överenskommelsen ska Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) vara nationellt stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att utveckla cancervården enligt intentionerna i cancerstrategin. Arbetet sker i hög grad genom de sex regionala cancercentrumen, och därför betalas en stor del av medlen ut till RCC.

Insatserna i överenskommelsen delas in i fyra områden som motsvarar cancerstrategins delar och som också har beröringspunkter med EU:s cancerplan. Till varje område kopplas ett antal insatser, vilka redovisas nedan.

1. Prevention och tidig upptäckt

Inom området prevention och tidig upptäckt ryms bland annat insatser med att medverka till att allmänheten får en ökad kännedom om cancerprevention, en särskild insats för att utrota livmoderhalscancer och fortsatt stöd till organiserad prostatacancertestning (OPT).

RCC i samverkan ska också stödja regionernas screeningverksamheter för att åstadkomma ett högt och jämlikt deltagande i hela landet.

2. Tillgänglig och god vård m.m med fokus på patienten

Inom området tillgänglig och god vård m.m. med fokus på patienten, är huvudområdena fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF), insatser inom barncancerområdet, rehabilitering och palliativ vård samt arbete med Min vårdplan.

Ett särskilt fokus i årets överenskommelse är att stärka de diagnostiska processerna för patologi och radiologi. Tillgängligheten inom dessa processer påverkar nästan alla cancerpatienter och sammanlagt avsätts 120 miljoner kronor för att stärka och utveckla processerna.

Även cancerrehabilitering är särskilt framlyft under 2024. Regionala cancercentrum ska fördela 100 miljoner kronor till insatser i regionerna som syftar till att stärka rehabilitering av barn och vuxna, aktiva överlämningar och långtidsuppföljning efter barncancer.

3. Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning

Inom kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning ska bland annat arbetet med kunskapsstyrning fortsätta, till exempel genom förvaltning och utveckling av nationella vårdprogram och det nationella regimbiblioteket. Insatser för att stärka förutsättningarna för uppföljning, bland annat genom insamling och visualisering av data och ökad automatöverföring av strukturerad data, är också prioriterat.

4. Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Överenskommelsen omfattar insatser som ska säkra en jämlik tillgång till medicinska teknologier och nya metoder, inklusive studier om sådana. Det rör till exempel användandet av artificiell intelligens (AI) i screeningprogram och metoder för precisionsdiagnostik.

Överenskommelsens ekonomiska omfattning

Kammarkollegiet betalar ut 365 miljoner kronor till regionerna. Övriga medel förmedlas via SKR till Regionala cancercentrum.

Utbetalning direkt till regionerna för arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF).

Fördelning av medelAntal miljoner

Utbetalning direkt till regionerna för arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF).

365

Nationellt och sjukvårdsregionalt stöd till processarbete enligt SVF.

42

Barncancer. Medlen fördelas lika mellan de regionala cancercentrumen.

80

Stöd till projektet att utrota livmoderhalscancer.

25

Samordning och utveckling av cancerscreening.

26

Bäckenrehabilitering. Medlen fördelas lika mellan de regionala cancercentrumen.

5

Särskild satsning på patologin.

60

Särskild satsning på radiologin.

60

Särskild satsning på rehabilitering.

100

Övriga nationella och sjukvårdsregionala insatser i enlighet med överenskommelsen.

46

Totalt

809

Överenskommelsen 2023

Överenskommelsen 2023 omfattade 556 miljoner kronor. Av dessa betalades 365 miljoner kronor ut direkt till regionerna för arbete enligt de så kallade standardiserade vårdförloppen. Alla regioner uppfyllde de krav som ställdes för att få ta del av medlen. Regionernas rapporter, som låg till grund för utbetalning av medel, finns att läsa på Regionala cancercentrum i samverkans webbplats.

Arbetet med överenskommelsen som helhet ska rapporteras den 31 mars 2024.

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp, Cancercentrum

Nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin från 2009 utgör grunden för arbetet med att utveckla cancervården i Sverige. Cancerstrategin konkretiseras i ett antal dokument på nationell och sjukvårdsregional nivå, främst i regeringens En långsiktig inriktning för framtidens cancervård från 2018.

Under 2021 lanserade EU en cancerplan. EU:s plan mot cancer syftar till insatser mot cancer i alla stadier. Planen ligger väl i linje med den svenska cancerstrategin.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Berg Roos
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.