Publicerad 4 april 2024

Utbildningar och utvecklingsprogram för ökad tillgänglighet

Ett led i SKR:s stöd till regionerna för ökad tillgänglighet är olika utbildningar och utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogram Att leda utveckling för bättre tillgänglighet

SKR fortsätter under 2024 erbjuda utvecklingsprogrammet "Att leda utveckling för bättre tillgänglighet".

Programmet sträcker sig över flera månader och innebär även eget arbete för de deltagande teamen. Syftet med utbildningen är att systematiskt förbättra tillgängligheten i den egna verksamheten genom metodstöd, praktiskt görande och lärande av andra.

Målgruppen är ledare med team från verksamheter som tillsammans behöver skapa förutsättningar och praktiskt förbättra arbetssätten för att skapa bättre tillgänglighet inom vård och omsorg, både i den regionala hälso- och sjukvården och i den kommunala vården och omsorgen. Även team/verksamheter som samverkar i exempelvis en vårdkedja kan delta.

Utvecklingsprogrammet har genomförts sedan 2022 och haft totalt 33 deltagande team från vård och omsorg. Anmälan är öppen fram till 20 februari 2024.

Utbildningen: Att leda utveckling för bättre tillgänglighet

För frågor om utvecklingsprogrammet, kontakta programansvariga Pia Lindberg.

Träffar och arbete i team

Programmet består av flera gemensamma digitala träffar, bland annat en förträff, tre lärandeträffar samt en digital spridningskonferens. Under mellanperioderna arbetar teamet med sitt praktiska verksamhetsnära förbättringsarbete på hemmaplan. SKR bistår med coaching under mellanperioderna.

De deltagande teamen förväntas bestå av de kompetenser som behövs för att leda och stödja förbättringsarbetet, och verksamhetsföreträdare som praktiskt kan prova bättre arbetssätt.

Under mellanperioderna leder, planerar och genomför teamet kartläggningar och tester mot målen, involverar medarbetarna på hemmaplan, analyserar, agerar och följer upp testade förändringar.

Studiematerial

Under utvecklingsprogrammet används bland annat skriften ”Tillgänglig vård - Vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling” som studiematerial. Skriften bygger på erfarenhetsbaserade strategier och konceptuella åtgärdsförslag som kan anpassas till lokala förutsättningar. Skriften är uppdaterad 2024 och ger en samlad bild av strategier och koncept som visat sig fungera väl för att öka tillgängligheten.

Tillgänglig vård – vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling

Spridningskonferens

Liksom tidigare år avslutas årets utvecklingsprogram Att leda utveckling för bättre tillgänglighet med en spridningskonferens, som är öppen för alla. På konferensen redogörs för de förbättringsarbeten som årets team jobbat med under året. Information om årets konferens kommer hösten 2024.

Längst ner på den här sidan finns tre filmer från spridningskonferensen som avslutade 2022 års utvecklingsprogram.

Övriga nationella utbildningar

Det finns även andra nationella utbildningar i SKR:s regi som inte är specifikt inriktade på tillgänglighet, men som ändå är intressanta för dig som leder ett utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården.

Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg steg 1

Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg är en distansutbildning som ges vid två tillfällen per termin. Utbildningen innehåller ett förmöte, två gemensamma utbildningsdagar samt ett eftermöte. Dessutom ingår eget arbete före och efter de gemensamma utbildningsdagarna. Under utbildningen ges stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och ger goda möjlighet att skapa nätverk mellan deltagarna.

Vid intresse att delta i kommande utbildningar, kontakta Pia Lindberg vid SKR.

Att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg steg 2

SKR erbjuder en steg 2-utbildning av Att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Det är en praktisk utbildning utifrån den teori som ligger som grund till utbildningen Att leda utvecklingsarbete. Steg 2-utbildningen ges fysiskt en gång per termin, i Stockholm. Under utbildningen övar vi praktiskt på verktyg och metoder som stödjer förberedelsearbetet, genomförande och vidmakthållning av förbättringar.

Vid intresse att delta i kommande utbildningar, kontakta Pia Lindberg vid SKR.

Ledarskapsprogram Nära vård

Omställningen till Nära vård, där primärvården utgör kärnan, sägs ofta kunna bidra till en ökad tillgänglighet i den specialiserade vården. Men den ställer också krav på att den nära vården är samordnad, sker i samarbete mellan berörda och är tillgänglig ur flera perspektiv för att skapa trygghet och kvalitet för invånarna. Därför är även de olika ledarskapsprogrammen för Nära vård intressanta för funktioner som arbetar med tillgänglighetsfrågor.

Ledarskapsstöd Nära vård

Metoder och verktyg

SKR har tagit fram en rad metoder och verktyg för verksamhetsutveckling, bland annat inom hälso- och sjukvården. Eftersom arbetet med att förbättra tillgängligheten också hänger samman med verksamhetsutveckling generellt, är flera av metoderna och verktygen tillämpliga för de verksamheter som behöver jobba med sin utveckling.

Verktyg och metoder för verksamhetsutveckling

Film: Exempel på arbete för ökad tillgänglighet

I november 2022 genomfördes en så kallad spridningskonferens som summerade 2022 års utvecklingsprogram. I inspelningen medverkar både deltagare i teamen och inbjudna gäster för dialog om tillgänglighet inom olika verksamheter. De inbjudna gästerna representerar både kommun, region, patienter och anhöriga. Samtalen leds av programansvariga Pia Lindberg och Marie Blom Niklasson från SKR.

Filmerna är vardera omkring 15 minuter långa och textade.

Tillgänglighet inom verksamhet för barns och ungas psykiska hälsa

Utgångspunkten i filmen är de långa köerna till BUP. De medverkande resonerar om hur region och kommun skulle kunna samverka bättre så att BUP:s resurser används till dem som behöver resurserna bäst. BUP:s uppdrag skulle kunna bli tydligare och andra resurser skulle kunna träda in på ett tidigare stadium för bedömning och stöd. En så kallad stegvis vård införs nu också på allt fler håll i landet. I filmen efterlyses också stöd för att samordna de många olika kontakter som kan förekomma för en familj med barn och unga som är i behov av stöd.

Ökad effektivitet och tillgänglighet genom omställning till Nära vård

I filmen ges exempel på samarbete mellan kommunernas socialtjänst och regionernas hälso- och sjukvård. I Skellefteå finns ett system med ”parhästar”, där personal från kommun och region samarbetar på både operativ och strategisk nivå. Även i Karlstad finns samarbetet mellan region och kommun, med betoning på att samarbetet inom kommunen också måste fungera. Även i Härnösands kommun sker samarbete inom kommunen, där pengar förts över från socialtjänst till arbetsmarknad.

Ökad tillgänglighet inom den specialiserade vården

I filmen ges exempel från bland annat ortopeden vid Falu lasarett, där en centralt placerad produktionsstab har koll på alla resurser och använder statistik för att fördela dem. Vid ortopedkliniken på sjukhuset i Oskarshamn är arbetssättet att sätta upp patienter för operation eller annan behandling direkt vid ett första besök, och därmed har kliniken inga väntelistor. Härnösands kommun är mån om att välkomna färdigbehandlade patienter hem till kommunen direkt. På urologen vid SUS i Malmö sker ett aktivt samarbete om resurserna.

Informationsansvarig

  • Pia Lindberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.