Publicerad 24 maj 2023

Uppföljning, tillgänglighet och vårdgaranti

Vårdens tillgänglighet följs upp kontinuerligt och på flera olika sätt. Det är SKR som ansvarar för uppföljningen, baserad på data från regionerna.

Uppföljning av primärvård och specialiserad vård

Regionerna rapporterar sina data månadsvis till väntetidsdatabasen, som drivs av SKR och där resultaten redovisas öppet på webbplatsen vantetider.se. Den redovisade statistiken finns för både primärvård och specialiserad vård.

För primärvården redovisas telefontillgänglighet och väntetid till medicinsk bedömning. Resultaten redovisas på vårdcentrals- och hälsocentralsnivå men också som ett genomsnitt för respektive region och för Sverige.

För den specialiserade vården används sedan januari 2021 en detaljerad uppföljningsmodell, och från april 2023 finns ytterligare urvalsmöjligheter som möjliggör analys av tillgänglighet ur fler perspektiv. Det går bland annat att följa upp besök hos olika yrkeskategorier, kontaktformer, vårdutbud och specialiteter. Detta går att följa för en region som helhet och för sjukhus samt för enskilda vårdgivare och kliniker, även privata.

Väntetidsstatistik, vantetider.se

Uppföljning ledtider, patologi

Klinisk patologi har en nyckelroll i processen att ge underlag för beslut om behandling och för att kunna ge en effektiv vård. Därför har SKR och regionerna tagit fram en nationell, kvalitetssäkrad modell för uppföljning av ledtider inom den kliniska patologin som ett led i arbetet att öka tillgängligheten.

Modell för uppföljning ledtider, patologi

Statistik och data som visar mått på tillgänglighet

Flera av SKR:s webbplatser innehåller data, analyser och sammanställningar med mått på hur tillgängligheten i vården ser ut och upplevs.

Statistik och data, tillgänglighet

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.