Publicerad 10 april 2024

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare och patient om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. SKR erbjuder bland annat utbildningspaket för dig som arbetar med SIP eller just ska börja.

En fungerande samverkan förenklar för brukare och patient och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen. En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när.

SIP är ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och sjukvård.

Förstudie av SIP 2020

I slutrapporten för Överenskommelse för psykisk hälsa 2019 ingick en nulägeskartläggning med förslag på hur SIP kan se ut och fungera i framtiden samt vad som krävs för att det ska bli möjligt. Delar av arbetet har gjorts inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa. Det konstaterades att SIP behöver vara en arbetsprocess för samordnad individuell planering och uppföljning. Idag ligger mycket fokus på förberedelser och genomförande av det första SIP-mötet.

Att stärka samverkan med hjälp av SIP

Utbildningar och utbildningsmaterial

Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram utbildningar och utbildningsmaterial om SIP. Utbildningarna är framtagna för dig som jobbar i region eller kommun och som möter barn och vuxna som har behov av samordnade insatser.

Utbildningar i SIP, Uppdrag Psykisk Hälsa

Handbok om SIP för vuxna och äldre

Skriften ”Använd SIP – ett verktyg vid samverkan” är en handbok om SIP för alla över 18 år, vuxna och äldre.

Använd SIP – ett verktyg vid samverkan, handbok

Skrift till förtroendevalda om SIP

En folder som vänder sig direkt till förtroendevalda, och förklarar hur det politiska engagemanget kan öka samverkan mellan ska socialtjänsten och hälso- och sjukvården så att fler invånare kan få SIP.

Till dig som är förtroendevald 

SIP för olika målgrupper

Hur man jobbar med SIP behöver anpassas efter vilken typ av insatser personen behöver. Det ser olika ut för olika åldrar och situationer.

SIP för äldre

SIP för barn och unga, Uppdrag Psykisk Hälsa

SIP för vuxna, Uppdrag Psykisk Hälsa

Lagar som reglerar SIP

Bestämmelser om SIP fördes in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Planen ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och att den enskilde själv samtycker till planen.

2018 trädde en ny lag i kraft om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som ersatte betalningsansvarslagen. För psykiatrin trädde bestämmelserna i kraft 2019. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser från båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.

Samverkan vid utskrivning från sjukhus

Support

SKR erbjuder också en support där du kan få svar på dina frågor om SIP, Fråga Viveca. Av Viveca kan du också få tips och råd.

Fråga Viveca, support om SIP

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Lindström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.