Publicerad 1 juli 2024

Enkätsvar regionernas KPP-system 2023

För år 2023 inkom totalt inkom 24 svar på frågeformuläret som bestod av 17 frågor. Regionerna har lämnat ett svar för alla sjukhus/vårdinrättningar inom deras region.

Undantaget är region Stockholm där de enskilda sjukhusen har svarat enskilt. Svar saknas från nio sjukhus i region Stockholm. Sjukhusen i Stockholm som har skickat svar är Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Sankt Görans sjukhus och Södertälje sjukhus.

Resultat per enkätsvar

Svaren finns under respektive fråga.

 • 1. Har ni fördelat all relevant OH-kostnad som berör sjukvårdsproduktionen till de vårdproducerande enheterna?

  • Ja: 24
  • Nej: 0

  Alla regioner fördelar ut all relevant OH-kostnad.

 • 2. Har ni haft större investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier som kostnadsförts direkt på resultaträkningen och belastat KPP?

  • Nej, alla större investeringar har hanterats via balansräkningen och skrivs av planenligt: 24
  • Ja: 0

  Ingen har kostnadsfört större investeringar direkt i resultaträkningen.

 • 3. Hur hanterar ni kostnader för AT/ST-läkare?

  • Samtliga kostnader för at/ST-läkare finns med i KPP: 10
  • En del av kostnaderna finns med i underlaget för vårt KPP: 13
  • Ingen del av våra AT/ST-läkarkostnader finns med i vårt KPP: 1

  10 av 24 har med samtliga kostnader för AT/ST-läkare. Det visar på svårigheten att särskilja kostnaderna för AT/ST-läkare. Det riktiga är att endast ha med kostnader för AT/ST-läkare när de utför vård som registreras som vårdkontakt.

 • 4. Har ni kostnader för patienhotell i ert KPP och hur har ni fördelat den?

  • Nej: 11
  • Ja, och kostnaden fördelas schablonmässigt till berörda kliniker: 9
  • Ja, och kostnaden fördelas till rätt vårdkontakt: 4

  Av de vårdgivare som har patienthotell är det Norrbotten, Skåne, Gävleborg och Karolinska som fördelar kostnaden till rätt kontakt.

 • 5. Hur hanterar ni kostnader för rekvisitionsläkemedel i ert KPP?

  • All kostnad för rekvisitionsläkemedel fördelas ut schablonmässigt på vårdkontakterna: 8
  • All kostnad för rekvisitionsläkemedel fördelas ut till rätt vårdkontakt med rätt kostnad: 4
  • Blandad hantering: 12
  • Vi har inga kostnader för rekvisitionsläkemedel: 0

  Flertalet av regionerna/sjukhusen har en blandad hantering där de både kan knyta vissa läkemedel till rätt kontakt och fördelar kostnader schablonmässigt. Östergötland, VGR, Värmland och Södertälje sjukhus fördelar rätt kostnad till rätt kontakt.

 • 6. Har ni redovisat kostnader för några dyrare material?

  • Ja: 21
  • Nej: 3

  Jämtland/Härjedalen, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus har inte redovisat kostnader för dyrare material.

 • 7. Finns kostnader för sjuktransporter under ett pågående slutenvårdstillfälle med i ert KPP?

  • En del av dessa kostnader finns med i underlaget: 2
  • Ja, vi tar med sjuktransportkostnader som utförs under ett pågående vårdtillfälle: 4
  • Nej, alla kostnader för sjuktransporter under ett vådtillfälle har exkluderats: 11
  • Nej, vi har inga sjuktransporter under ett vårdtillfälle: 7

  Halland, Västmanland, Östergötland och Sankt Görans sjukhus i Stockholm tar med kostnader för sjuktransport under pågående slutenvårdstillfälle.

 • 8. Hur hanterar ni kostnader för forskning/utveckling (FOU)?

  • Vi har inga kostnader för FOU: 3
  • Samtliga kostnader för FOU finns med: 1
  • Vi exkluderar samtliga kostnader för FOU: 18
  • En del av dessa kostnader finns med i underlaget: 2

  De flesta exkluderar samtliga kostnader för FOU.

 • 9. Har ni haft några större jämförelsestörande engångsposter, reaförluster/nedskrivningar, omstruktureringskostnader som belastat kostnaden i ert KPP?

  • Ja: 0
  • Nej: 24

  Ingen har en jämförelsestörande engångspost.

 • 11. Använder ni något system för vårdtyngdsmätning på slutenvårdsavdelning för att differentiera omvårdnadskostnaden per inneliggande patient? (förutom IVA)

  • Ja: 1
  • Nej: 23

  Skåne (SUS) uppger att man använder vårdtyngdsmätningssystem på Thorax.

 • 12. Kostnadsberäknar ni alla kvalificerade distanskontakter i ert KPP (brev/telefon och andra fjärrkontakter)?

  • Ja, vi kostnadsberäknar alla typer av kvalificerade distanskontakter: 23
  • Nej, vi kostnadsberäknar inga typer av distanskontakter i vår KPP-modell: 1
  • Nej, vi kostnadsberäknar inte vissa kvalificerade distanskontakter i KPP: 0

  Södertälje sjukhus i Stockholm kostnadsberäknar inga distanskontakter.

 • 13. Har ni tagit hänsyn till permissionsdagar i den psykiatriska slutenvården?

  • Lämnar inte KPP för psykiatrisk slutenvård: 5
  • Ja: 18
  • Delvis: 0
  • Nej: 1

  Halland har inte tagit hänsyn till permissionsdagar.

 • 14. Har ni exkluderat verksamhet som ska KPP-beräknas men som inte har vårdkontakter som kan KPP-beräknas?

  • Ja: 8
  • Nej: 16

  Det är 8 stycken som uppger att de har exkluderat verksamhet som ska KPP-beräknas. Det som nämns är tex Mammografi, sprututbytesmottagningar, cellprovtagning mm. Sörmland har inte med Karsudden som är ett rättspsykiatrisk sjukhus.

 • 15. Har ni samma krypteringsnyckel för personnummer som föregående år?

  • Ja: 24
  • Nej: 0

  Ingen har bytt krypteringsnyckel.

 • 16. Har ni avsteg från KPP-principerna eller andra jämförelsestörande omständigheter som inte har berörts i tidigare svar men som bör nämnas?

  • Nej: 22
  • Ja: 2

  Sammantaget inga betydande avvikelser från KPP-principerna eller betydande jämförelsestörande omständigheter.

 • 10: Har ni följt KPP-principerna vad gäller pensionskostnader, dvs har ni använt SKR:s schablon för social avgifter inklusive pensioner?

  • Ja: 15
  • Nej: 9

  De flesta har följt KPP-principerna. Nio stycken har inte gjort det men skillnaden i procentsats är marginell.

 • 17. Vilket/vilka system använder ni när ni gör KPP?

  • Logex (inkluderar Ecomed, Prodacapo): 15
  • Astrada: 4
  • Egenutvecklat system: 1
  • En blandning av de olika alternativen: 4

  15 stycken gör KPP i något av Logex system. Men 4 stycken har en blandning av olika kalkyleringssystem och matchningssystem.

Informationsansvarig

 • Jan Sölch
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.