Publicerad 26 februari 2024

Kopiering av noter och sångtexter

SKR har förhandlat fram ett avtal som ger kommuner rätt att – mot ersättning – kopiera noter och sångtexter för undervisning inom kommunal musik- och kulturskola. Avtalet som kan tecknas av kommuner gällde ursprungligen för kalenderåren 2020–2022 men har nu förlängts över år 2024.

Under året ska parterna se över avtalet. Priset per elev ska vara fastställt till 55 kronor exklusive moms för kalenderåret 2024, det vill säga samma pris som för år 2023.

Kommunen väljer att teckna avtalet genom att fylla i och underteckna ”Överenskommelse om ettårigt kopieringsavtal för noter och sångtexter för kommunal musikskola/kulturskola 2024”. Undertecknat avtal skickas till Bonus Copyright Access senast den 15 mars 2024.

Avtal om kopiering för noter och sångtexter inom de kommunala musik-/kulturskolorna för kalenderåret 2024, cirkulär 24:14

Bakgrund

Sedan lång tid tillbaka har SKR förhandlat fram avtal för kommuner och regioner gällande notkopiering. Att förhandlingarna sker centralt har medfört att varje enskild kommun inte behövt förhandla med ovan nämnda organisationer.

Nytt i avtalet: Digital kopiering och längre giltighetstid

I avtalet från 2020 som nu har förlängts till och med 2024 ges rätt till såväl analog som digital kopiering. Att inkludera även digital kopiering är något som har efterfrågats av kommunerna och går i linje med det kopieringsavtal som gäller för skola. Det nya avtalet ger även elever rätt att kopiera och dela. Avtalet ger också, till skillnad från tidigare, rätt att överföra kopiorna digitalt i undervisningsgruppen och att lagra kopiorna digitalt på musik/kulturskolans nätverk.

Frågor och svar om kopieringsavtal för noter och sångtexter

 • Varför har SKR förhandlat fram ett avtal för notkopiering?

  Lärare och elever har praktiska behov av att kunna kopiera och tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddat notmaterial och sångtexter för sin undervisning. I syfte att möjliggöra det har SKR ingått ett centralt avtal med Musikförläggarna, SKAP och FST. SKR har sedan lång tid tillbaka förhandlat fram avtal för sina medlemmar gällande not- och sångtextkopiering. Att förhandlingarna sker centralt har medfört att varje enskild kommun inte behövt förhandla enskilt med ovan nämnda organisationer.

 • Vad är avtalets syfte?

  Syftet med avtalet är att skapa tydlighet beträffande lärares och elevers rätt att kopiera och tillgängliggöra musikaliska verk (noter) och sångtext för undervisning.

 • Vad ingår i avtalet?

  Avtalet omfattar såväl analog som digital kopiering av svenska och utländska musikaliska verk och sångtexter och möjliggör för lärare och elever att till exempel fotokopiera, skanna, skriva ut, ladda ned från internet och föra över musikaliskt verk och sångtext från ett digitalt lagringsmedium till annat digitalt lagringsmedium.

 • Hur mycket får kopieras?

  Svaret är beroende av om förlagan är analog eller digital. För analoga förlagor får lärare för samma elev och under samma kalenderhalvår högst kopiera eller skanna 15 procent av antalet sidor i skriften, dock inte mer än 15 sidor. Om det finns behov att kopiera ett visst avsnitt, till exempel ett kapitel och detta omfattar någon eller några få sidor mer än 15 procent respektive 15 sidor får dock hela avsnittet kopieras (15/15-regeln). Lärare och elev får framställa så många kopior att varje elev får var sitt exemplar och läraren själv får några. Även elever får kopiera i motsvarande utsträckning för sin egen undervisning.

  För digitala förlagor, till exempel sångtext på internet, får lärare för samma elev och under samma kalenderhalvår kopiera som mest motsvarande 15 A4-sidor av förlagan genom till exempel nedladdning eller utskrift. På motsvarande sätt får elever kopiera för sin egen undervisning.

 • Vad är nytt i avtalet?

  Avtalet omfattar numera digital kopiering vilket inte har varit fallet tidigare. Den tidigare begränsningsregeln till endast tio sidor per läsår ur häften och böcker på mer än 48 sidor är borttagen och ersatt med en mer generös kopieringsmöjlighet (se svaret till frågan ”Hur mycket får kopieras?”).

  För analoga förlagor får lärare för samma elev och under samma kalenderår numera högst kopiera eller skanna 15 procent av antalet sidor i skriften, dock inte mer än 15 sidor. Om det finns behov att kopiera ett visst avsnitt, till exempel ett kapitel och detta omfattar någon eller några få sidor mer än 15 procent respektive 15 sidor får dock hela avsnittet kopieras. Lärare och elev får framställa så många kopior att varje elev får var sitt exemplar och läraren själv får några. Även elever får kopiera i motsvarande utsträckning för sin egen undervisning.

  För digitala förlagor, t.ex. sångtext på Internet, får lärare för samma elev och under samma kalenderår kopiera som mest motsvarande 15 A4-sidor av förlagan genom till exempel nedladdning eller utskrift. På motsvarande sätt får elever kopiera för sin egen undervisning.

 • Vad ingår inte i avtalet?

  Undantagen från rätten att kopiera och tillgängliggöra framgår av § 11 i avtalet. Där framgår bland annat att avtalet inte ger lärare eller elever rätt att kopiera förlagsutgivna, tryckta engångsmaterial som musikskolan/kulturskolan tillhandahåller och som elev ska skriva eller rita i, till exempel övningsbok eller arbetshäfte. Avtalet omfattar inte heller enskilda körverk som säljs separat eller kopiering av till exempel musikinspelning eller musikvideo. Inte heller ger avtalet tillstånd att kopiera lösa stämmor som ingår i instrumentalensemble- och orkestermaterial som finns att köpa om inte musikskolan/kulturskolan äger material i sådan omfattning som krävs för repetitionsarbete och framförande.

 • Hur lång är avtalstiden?

  Avtalet gällde ursprungligen för kalenderåren 2020–2022 men har nu förlängts till och med 2024-12-31.

 • Hur mycket kommer det kosta?

  Ersättningen är baserat på antalet elever. Priset för år 2024 är 55 kronor/elev exklusive moms.

 • Vilka elever ska räknas/rapporteras in?

  Kommunen ska rapportera in de elever som får instrumentalundervisning/ vokalundervisning i form av ämneskurser i musikskola/ kulturskola. Även om en elev får undervisning i flera konstformer/ ämneskurser så ska den endast räknas som en elev.

 • När ska elevunderlag skickas in till Bonus Copyright Access?

  Avtalet som är rubricerat ”Överenskommelse om ettårigt kopieringsavtal för noter och sångtexter för kommunal musik/kulturskola 2024” tecknas för ett år. Elevantal ska rapporteras till Bonus Copyright Access senast 15 mars 2024.

 • När ska fakturan betalas?

  Efter att kommunen har rapporterat antalet elever kommer Bonus Copyright Access (Bonus) att skicka ut en faktura. Betalning ska därefter ske inom 30 dagar.

 • Vi har tidigare haft ensembleavtal, vad har hänt med det?

  Det tidigare ensembleavtalet har ersatts med det nya avtalet. Det nya avtalet ger rätt till såväl analog som digital kopiering. Det ger också rätt att lagra det kopierade materialet och dela det i undervisningsgruppen.

 • Gäller avtalet även för privata musik- och kulturskolor?

  Nej, avtalet gäller endast för kommunal musik- och kulturskola.

 • Måste vi skriva på avtalet?

  Avtalet är framtaget för att möjliggöra digital och analog kopiering. De musik- eller kulturskolor som köper in allt material eller använder digitala tjänster på marknaden som tillhandahåller noter och sångtexter behöver inte teckna avtalet. De flesta har dock normalt sett behov av att ibland kunna kopiera och dela andra skyddade sångtexter och noter än de som ingår i det köpta materialet eller som ingår i den digitala tjänsten. Att söka individuella tillstånd i enskilda situationer, från olika rättighetshavare, är inte praktiskt hanterbart – varken för skolan eller rättighetshavarna – därför rekommenderar SKR sina medlemmar att teckna avtal.

Informationsansvarig

 • Erik Peurell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.