Publicerad 27 november 2023

Fakta om kultur- och musikskolorna

Den senaste statistiken, från 2022, visar att kultur- och musikskolorna fortsätter att utvecklas med ett breddat utbud. I nio av elva ämnen ökar andelen kommuner som erbjuder ett breddat utbud.

Den kommunala kultur- och musikskolan är en frivillig verksamhet som finns i nästan samtliga kommuner. I utbudet erbjuds ofta ämnen som musik, dans, drama, teater och bild. Den långsiktiga trenden är att kommunerna breddar verksamheterna och går från renodlade musikskolor till kulturskolor. I nio av elva ämnen ökar andelen kommuner som erbjuder ett breddat utbud. Musiken är dock fortfarande det ämne som dominerar. Andelen kommuner som jobbar med riktad verksamhet är 83 procent, vilket är högre än någonsin.

Barn och ungas deltagande

Barn och unga beräknas ha genomfört drygt 6,2 miljoner deltagartillfällen i långa och korta ämneskurser under 2022. Ungefär 11 procent av barn och unga 6–19 år deltar i kulturskolans ämneskurser.

Uppskattningsvis når dock kulturskolan ett mycket större antal barn och unga i de olika öppna former som kulturskolan arrangerar där eleverna inte alltid är anmälda till en kurs. Under 2022 uppskattas över 730 000 deltagartillfällen ha genomförts i kultur- och musikskolornas öppna verksamheter och andra projekt.

Kommunernas nettokostnader

Kommunernas nettokostnader för kulturskolan uppgick under 2022 till drygt 2,9 miljarder kronor. Det är ökning, med hänsyn tagen till inflationen, med omkring 20 procent sedan 2012. Utvecklingen visar att kommunerna fortsätter att öka sina satsningar på kulturskolorna, vilket ger förutsättningar för kulturskolorna att stärka sin roll i att ge barn och unga möjlighet till kulturutövande.

Nationell statistik

Kulturskolecentrum, under Statens kulturråd, ansvarar från och med 2018 för att samla in och utveckla statistik för kulturskoleverksamhet. Den statistik som samlas in handlar om bland annat utbud, deltagartillfällen och kostnader. Datan är viktig då det finns ett behov av att följa upp, jämföra och utvärdera den samlade kultur- och musikskoleverksamheten för att få ett bättre underlag för kunskaps- och metodutveckling. SKR bidrar i arbetet med att utveckla nyckeltal som stöd för uppföljning och verksamhetsutveckling.

De nyckeltal och möjlighet till jämförelser mellan kommuner som finns tillgängliga kan hittas i kommun- och landstingsdatabasen Kolada samt hos Kulturskolecentrum, som årligen publicerar rapporter med aktuella uppgifter för musik- och kulturskolornas verksamheter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.