Publicerad 5 april 2024

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg i enskild regi

Från och med januari 2023 gäller skärpta krav i skollagen som gäller ägar- och ledningsprövning, vid tillstånd och tillsyn av enskilda huvudmän. Kraven gäller även fristående förskolor med konfessionell inriktning och pedagogisk omsorg i enskild regi.

Ägar- och ledningsprövning

Den lämplighetsprövning som kommunerna gör av enskilda som ansöker om att bli huvudmän för fristående förskolor har utökats med ett så kallat demokrativillkor. Även den juridiska personen omfattas av demokrativillkoren. Kommunerna kan vid ägar- och ledningsprövningen begära ut uppgifter från Polismyndighetens belastningsregister. Underlag kan även inhämtas från till exempel Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens register.

Hänvisning; 2 kap. 5, 5 b och 5 c §§ skollagen, samt 26 kap. 4 §, 6-8 §§ skollagen, 16 b § och 18 § förordning (1999:1134) om belastningsregister, 23 § förvaltningslagen (2017:900)

Skollagen, riksdagen

Förordning om belastningsregister, riksdagen

Förvaltningslagen, riksdagen

Vad innebär de nya kraven för kommunens tillsyn?

SKR har tagit fram ett cirkulär (23:31) som ger en övergripande beskrivning av vad de nya och utökade kraven innebär för kommunens godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. Informationen i cirkuläret kompletterar cirkulär 18:41 som beskriver de sedan tidigare gällande bestämmelserna på området.

Cirkulär 23:31

Cirkulär 18:41

Stödmaterial

Skolinspektionen har utarbetat ett stödmaterial till kommunerna för ägar- och ledningsprövning av enskilda huvudmän.

Ägar- och ledningsprövning – stödets omfattning, Skolinspektionen

Skolverket har ett stödmaterial för tillsyn av fristående förskolor.

Kommuners tillsyn av fristående förskolor, Skolverket

Konfessionell inriktning

I korthet innebär ändringarna i skollagen att konfessionella inslag endast får förekomma i begränsad omfattning och vid sådana tillfällen som huvudmannen skriftligen har informerat barnens vårdnadshavare om. Ändringarna innebär också att definitionen av begreppen utbildning och undervisning förtydligas.

Enskilda huvudmän ska i sin ansökan anmäla konfessionell inriktning för att bli godkänd att bedriva förskola med sådan inriktning. De enskilda huvudmän som tidigare har godkänts som huvudmän och som avser att bedriva, eller som redan bedriver, verksamhet med konfessionell inriktning behöver anmäla det till kommunen senast den 1 juli 2023 för att få fortsätta göra det.

Hänvisning; 1 kap. 3, 7 a - 7 d §§ och 2 kap. 5 och 5 c §§ skollagen samt övergångsbestämmelserna till lag (2022:1088) om ändring i skollagen.

Skollagen, riksdagen

Pedagogisk omsorg

Enligt de skärpta kraven i skollagen måste enskilda huvudmän få ett godkännande från kommunen för att bedriva pedagogisk omsorg. Dessutom måste samtliga personer över 15 år som är folkbokförda på adressen där verksamheten ska bedrivas visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Skräpningarna innebär också tydligare kvalitetskrav. Den pedagogiska omsorgen ska stimulera barns utveckling och lärande och förbereda barnen för fortsatt lärande och utbildning inom skolväsendet. Huvudmannen måste ge särskilt stöd till barn som behöver sådant stöd i sin utveckling samt ge personalen möjlighet till kompetensutveckling.

Huvudmannen måste även systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Hänvisning; 25 kap. 2, 2 a, 7 och 10-11 §§ skollagen.

Skollagen, riksdagen

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.