Publicerad 30 januari 2023

Förskolans arbetsmiljö

Ett aktivt arbetsmiljöarbete för friskare arbetsplatser och lägre sjukfrånvaro är en viktig fråga för att bibehålla kvaliteten i förskolan och vara en attraktiv arbetsgivare.

Det är även en central fråga ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Sjukfrånvaron i förskolan motsvarade 2016 ungefär 2 500 barnskötare och ungefär lika många förskollärare, räknat i årsarbetare.

SKR:s rapport Sjukfrånvaro i kommuner och landsting - vad är problemet?

Arbetet inom förskolan är ett så kallat kontaktyrke. Här finns en fram- och baksida: å ena sidan upplevs jobben som meningsfulla, å den andra som bitvis slitsamma. Förskolans organisatoriska och sociala arbetsmiljö behöver därför ständigt stå i fokus i det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM). Det är inom ramarna för SAM som det konkreta arbetsmiljöarbetet sker ute på arbetsplatserna.

En särskild friskfaktor är att åstadkomma balans mellan verksamhetens krav och de resurser chefer och medarbetare har för att möta kraven. Via föreningen Suntarbetsliv som ägs av parterna inom kommun- och landstingssektorn kan en rad stöd och verktyg erhållas digitalt och gratis för arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna - däribland i förskolan.

Föreningen Suntarbetsliv

Verktyg för arbetsmiljöarbetet

För hälsofrämjande organisatorisk och social arbetsmiljö finns i dag flera verktyg att tillgå för det lokala arbetet. Exempel på verktyg är bland annat Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning OSA-kollen, om hur man arbetar praktiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö, ljudguide för förskolan: Vår arbetsmiljö, om hur man undersöker och utvecklar arbetsmiljön tillsammans.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning OSA-kollen

Prevents ljudguide för förskolan

Suntarbetslivs verktyg Vår arbetsmiljö

Exempel på utmaningar inom förskolan

  • Likvärdigheten, att förskollärartätheten varierar över landet och inom kommuner, samt en relativt hög andel medarbetare som saknar utbildning mot barn. Detta ger olika förutsättningar att fullfölja skollagen och läroplanens krav.
  • Att ta tillvara på kompetensen och använda den rätt.
  • Utveckla organisation för samarbete med externa aktörer (föräldrar, socialtjänst, hälso- och
    sjukvård).
  • Höga ljudnivåer.

Störande ljudnivåer på förskolor, fritidshem eller skolmatsalar är en arbetsmiljörisk som måste hanteras

Goda exempel

”Språngbrädan” Sundsvall

Friskare medarbetare i Södertälje kommun

Förskolan i Arvika testar kollegiala samtalsgrupper mot stress

Lunds kommun – förebyggande sjukpenning

Små grupper ger lugnare ljudmiljö

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.