Publicerad 5 april 2024

Förskola för fler barn

SKR stödjer kommunerna i det nya uppdraget, enligt skollagen, att öka deltagandet i förskolan i syfte att stärka barns språkutveckling i svenska. SKR har här sammanställt svar på vanliga frågor.

Från den 1 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som innebär att alla kommuner ska arbeta aktivt uppsökande och ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskolan. Kommunen ska informera om förskolan och barns rätt till förskola. Detta ska göras inför hösten det år barnet fyller tre år.

Dessutom ska kommunerna erbjuda och reservera en förskoleplats även om barnets vårdnadshavare inte har ansökt om förskoleplats. Uppdraget gäller barn som är födda utomlands och har vistas i Sverige sedan högst fem år eller om barnets vårdnadshavare är födda utomlands och vistats i Sverige i högst fem år. Detta gäller även om barnet har en plats i pedagogisk omsorg.

Kommunen ska också sträva efter att erbjuda även andra barn som har behov av förskola för en bättre språkutveckling i svenska en plats i en förskola, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om det.

Lag (2022:833) om ändring i skollagen (2010:800), Svensk författningssamling (PDF)

Öppen förskola: arena för informationsinsatser

Öppna förskolan är en mötesplats för många nyblivna föräldrar. För många kommuner är öppna förskolan en viktig arena för informationsinsatser för att främja deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund. SKR har tagit fram ett stödmaterial i form av en verktygslåda med tips på aktiviteter samt filmer och illustrationer som kommuner kan använda.

Öppen förskola för jobb och integration

Seminarier med kommuner

SKR har anordnat seminarier för att dela arbetssätt, erfarenheter och utmaningar mellan kommuner i arbetet med det nya uppdraget. Flera kommuner har medverkat och presenterat hur de arbetar, Botkyrka, Eskilstuna, Hudiksvall, Linköping, Malmö, Sundsvall, Uppsala, Trollhättan och Rinkeby/Kista stadsdel i Stockholm stad.

Här hittar du en kort presentation av uppdraget och längre ned frågor och svar om uppdraget.

Presentation Förskola för fler barn (PDF) Pdf, 217 kB.

Skolverkets stödmaterial

Skolverket har tagit fram stöd för att planera, organisera och genomföra arbetet i din kommun:

Kommuners arbete för fler barn i förskolan, Skolverket

Frågor och svar om kommunernas nya uppdrag

 • Har de barn som omfattas av ett särskilt erbjudande om plats för bättre språkutveckling i svenska, förtur till en förskoleplats?

  Nej, skollagen anger inget om förtur till plats för barn i målgruppen.

  Enligt 8 kap. 15 § skollagen ska barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjlig, detta gäller för alla barn. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

  Detta innebär att kommunen ska beakta vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska tas emot vid en viss förskoleenhet så långt det är möjligt, utan att andra vårdnadshavares önskemål om placering åsidosätts eller att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

 • Kan fristående förskolor säga nej till att erbjuda och reservera platser till dessa barn?

  (Det kan påverka en förskolas ekonomi negativt att stå med tomma reserverade platser om familjen inte tar platsen i anspråk.)

  Skollagens bestämmelser om att erbjuda och reservera plats gäller för kommunen, så fristående förskolor kan säga nej.

  Hemkommunen får dock enligt 8 kap. 12 § skollagen fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola. Det innebär att det är möjligt att erbjuda och reservera plats hos en fristående förskola även då kommunen erbjuder förskoleplats utan önskemål från vårdnadshavare. Det ger kommuner bättre möjligheter i de fall det råder brist på platser i den egna verksamheten. Men det behöver i så fall ske efter överenskommelse med den fristående förskolan.

 • Omfattar erbjudande om plats även barn som har plats i pedagogisk omsorg?

  Ja, barn som har en plats i pedagogisk omsorg omfattas också om erbjudande av plats i förskola.

  Av förarbetena (prop. 2021/22:132, s. 24) framgår bland annat. följande:

  • Det är angeläget att de barn som har behov av bättre språkutveckling i svenska ges det stöd som förskolan har förutsättningar att ge.
  • Det är positivt att barn i pedagogisk omsorg omfattas eftersom pedagogisk omsorg inte har förutsättningar som är likvärdiga med förskolan.
  • Förskolans läroplan är endast vägledande för pedagogisk omsorg och det finns inga krav på att det ska finnas personal med förskollärarutbildning.
 • Kan barn ha en plats i allmän förskola och under övrig tid för omsorg vistas i pedagogisk omsorg? Vad innebär det i så fall för ”barnpengen”?

  Ja, det är möjligt för ett barn att ha plats i allmän förskola och under övrig tid ha en plats i pedagogisk omsorg.

  Enligt 25 kap 11 § skollagen är hemkommunen inte skyldig att lämna bidrag till fler än två huvudmän för samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola.

  Om barnet tagits emot i två enskilda verksamheter eller i en kommunal och en enskild verksamhet, är kommunen inte skyldig att lämna ett samlat bidragsbelopp som är högre, än om barnet tagits emot i endast en kommunal verksamhet.

  Hemkommunen ska bestämma hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. Av 25 kap. 14 § skollagen framgår vidare att hemkommunen bara är skyldig att lämna bidrag i den omfattning som den är skyldig att erbjuda förskola enligt 8 kap.

 • Vad innebär den nya strävansbestämmelsen?

  Att kommunen ska sträva efter att erbjuda barnen förskoleplats utan att deras vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola innebär i praktiken att kommunen ska sträva efter att identifiera de barn som har ett sådant behov som avses i bestämmelsen.

  Kommunen ska sedan ge dessa barn ett erbjudande om plats i förskola. (Prop. 2021/22:132, s. 52)

  En kommun kan genom samverkan med andra aktörer som har kontakt med familjer, till exempel öppen förskola, barnhälsovård och socialtjänst, få kännedom om barn som har behov av förskola för sin språkutveckling.

  Det är dock viktigt att tänka på att det krävs samtycke från vårdnadshavare när det gäller att dela information om barn.

Informationsansvarig

 • Lotta Andersson Damberg
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.