Publicerad 16 april 2024

Digitala nationella prov, DNP

Här hittar du stöd när du ska genomföra digitala nationella prov, DNP. Vägledningen fokuserar på de tekniska förutsättningarna. Du kan också anlita SKR för en kartläggning av kommunens tekniska och organisatoriska förutsättningar.

Riktat stöd för DNP

För att kunna genomföra DNP krävs att skolhuvudmannen har alla organisatoriska och tekniska förutsättningar på plats. All planering och alla förberedelser måste därför vara klara i god tid innan provgenomförandet.

Förberedelserna inför, och genomförandet av, de digitala nationella proven, DNP, medför en hel del tekniska och organisatoriska utmaningar. Därför har SKR tagit fram ett erbjudande om stöd kopplat till förutsättningarna inför DNP.

Erbjudandet riktar sig till den enskilda kommunen och syftar till en genomlysning av såväl organisatoriska som tekniska förutsättningar samt till att ge information och vägledning om alternativa vägval framåt.

Stödet finns i två utformningar:

1: Övergripande kartläggning

Tillsammans gör vi en kartläggning och analys av nuläget i er kommun utifrån de organisatoriska och tekniska förmågor som behöver vara på plats inför DNP. Vi diskuterar genomförda vägval samt informerar om, och ger rekommendationer kring, kommande vägval.

SKR återkopplar mötets diskussioner i en skriftlig summering.

Pris: 7 000 kronor exklusive moms.

2: Fördjupat stöd

För de kommuner som redan har den övergripande bilden över organisatoriska och tekniska förutsättningar klar finns en möjlighet att i stället få ett fördjupat stöd kopplat till utvalda förutsättningar som eventuellt upplevs som mer utmanande. Vi diskuterar genomförda vägval samt informerar om, och ger rekommendationer kring, kommande vägval kopplat till verksamhetens specifika förutsättningar.

Det fördjupade stödet kan vara kopplat till såväl organisatoriska som tekniska förutsättningar.

SKR återkopplar mötets diskussioner i en skriftlig summering.

Pris: 9 000 kronor exklusive moms.

Anmälan och mer information

Seminarium: DNP – så får vi förutsättningarna på plats

Datum: 30 maj

Tid: Klockan 10.30–12.00

Adda arrangerar ett seminarium om införandet av DNP. Du kommer att få höra mer om det riktade stödet samt få en uppdatering av Skolverket. På seminariet medverkar också Christian Ideryd, verksamhetsutvecklare på Kalix kommun, som kommer att dela med sig av sitt arbete och sina erfarenheter kopplat till förberedelserna inför DNP. Vilka utmaningar har de stött på och vilka vägval har de behövt ta ställning till?

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan seminarium, Adda

Vägledning för digitala nationella prov, DNP

Vägledningen vänder sig till alla skolhuvudmän, både kommunala och enskilda, som ska genomföra digitala nationella prov (DNP), från och med 2024. I innehållet finns handfasta råd för sådant som provisionering, införande av e-legitimationer och anslutning till identitetsfederationer.

Vägledningen är avsedd för olika funktioner hos skolhuvudmännen, både beslutsfattare/chefer och exempelvis digitalstrateger, IKT-samordnare, it-arkitekter, skolutvecklare och verksamhetsutvecklare. Gemensamt för de olika målgrupperna, är att de är funktioner eller personer som ansvarar för att förbereda skolhuvudmannen för DNP.

Skriften innehåller även ett förslag till snabbspår för små skolhuvudmän.

Vägledning för skolhuvudmän för digitala nationella prov (DNP)

Exempelbilaga om åtkomst till digitala nationella prov

Som komplement till vägledningen har SKR och Inera också tagit fram en exempelbilaga med konkreta instruktioner för olika vägval för skolhuvudmännen i förberedelsearbetet. Bilagan finns på samma länk som vägledningen.

Bilagan har ett huvudsakligt fokus på kraven på åtkomstlösningar och hur de kan realiseras, med utgångspunkten att befintliga lösningar för e-legitimering av skolpersonal och elever ska kunna användas.

I arbetet med vägledningen har SKR och Inera haft ett nära samarbete med Skolverket, som ansvarar för att ta fram de digitala nationella proven. Skolverket ger också huvudmän och skolor stöd i förberedelsearbetet.

Digitala nationella prov (Skolverket)

Webbsänt seminarium om e-legitimation och federationslösningar

Den 29 november 2022 sände SKR ett seminarium om säker och effektiv åtkomst till digitala resurser, genom e-legitimation och de federationslösningar som krävs vid Digitala Nationella Prov. Medverkade gjorde Börje Shameti Lewin från Inera AB, som står bakom vägledningen, och Martin Misgeld, undervisningsråd vid Skolverket.

Webbsänt seminarium, e-legitimation och federationslösningar

Skoldigistöd

Det här stödet har tagits fram inom ramen för Skoldigistöd – en satsning om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet som pågick 2021–2022. Enligt överenskommelsen med staten, har SKR bland annat tagit fram olika stöd och vägledningar, riktade till alla skolhuvudmän.

Skoldigistöd omfattade tre olika områden:

  1. Vägledning för digitala nationella prov
  2. Stöd för upphandling och support
  3. Metodstöd för användarcentrerad utveckling

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.