Publicerad 4 oktober 2023

Vägledning för pedagogisk och teknisk support

En viktig del i att organisera stödet för skolans digitalisering är den pedagogiska och tekniska supporten. SKR har tagit fram en praktisk vägledning, som också innehåller konkreta exempel på hur skolhuvudmän organiserat sitt stöd.

Webbrapport: Pedagogisk och teknisk support i skolväsendet

Supportens uppgift är att stödja lärandet, och även vara en drivkraft för att utveckla arbetet med lärande och undervisning. Ytterst handlar det om att bidra till likvärdig digitalisering.

Det är viktigt att supportorganisationen bygger på en förståelse för och kunskap om användarnas behov. Den är en del i den samlade förmågan att organisera för lärande med eleverna i fokus – den digitala förmågan, det digitala ekosystemet, lärandekapacitet, långsiktig finansiering samt styrning och ledning.

SKR har tagit fram en vägledning för hur den pedagogiska och tekniska supporten kan organiseras. Vägledningen vänder sig till alla skolhuvudmän och är uppbyggd som ett processtöd. Den ger ett övergripande perspektiv på hur pedagogik och teknik behöver hänga ihop för att agera drivkraft åt lärandet.

Vägledningen beskriver framgångsfaktorer och utmaningar i organiseringen av de båda supportslagen och ger även konkreta exempel på hur olika skolhuvudmän, med olika förutsättningar, valt att göra: kommunerna Karlstad, Lomma och Orust samt Lärandegruppen i Sverige AB och Sverigefinska skolan i Stockholm.

Vägledningen är författad av SKR:s programansvarige för skolans digitalisering, Mikael Svensson och av Malin Frykman, tidigare teamleader, Foxway Group.

Seminarium om vägledningen

Den 22 november 2022 medverkade flera av de aktörer som står bakom vägledningen vid Internetdagarna, som arrangerades av Internetstiftelsen. Vid seminariet beskrevs innehållet i vägledningen, bakgrund och inte minst gavs exempel från två skolhuvudmän. Seminariet spelades in och kan ses i efterhand. Filmen är ungefär 47 minuter lång och textad.

Bakgrund och historisk tillbakablick

Inledningsvis ger seminarieledaren Mikael Svensson från SKR en bakgrund till arbetet med vägledningen. Efter cirka 4 minuter får vi en historisk tillbakablick över skolans digitalisering och en internationell utblick genom Jan Hylén, Education Analytics. Han återkommer sedan med en sammanfattning efter cirka 41 minuter.

Malin Frykman, Foxway, är en av författarna till vägledningen och från ungefär 9.30 in i filmen beskriver hon och Mikael Svensson övergripande innehållet i vägledningen och de framgångsfaktorer, utmaningar och lärdomar som identifierats under arbetets gång. Vid cirka 34 minuter sammanfattar Malin också likheter och skillnader hon ser mellan de båda medverkande kommunerna.

Berättelser från medverkande kommuner

Efter cirka 17 minuter får vi veta mer om hur en av de medverkande kommunerna, Lomma, arbetar. Det är grundskolerektor Victoria Rhudin Lindell som beskriver hur de organiserat sitt arbete utifrån verksamhetens behov. Cirka 24 minuter in i filmen tar Karlstads kommuns representanter Elin Johansson och Ola Henningsson vid och beskriver arbete och organisation för stödfunktionerna i sin kommun.

Skoldigistöd

Det här stödet har tagits fram inom ramen för Skoldigistöd – en satsning om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet som pågick 2021–2022. Enligt överenskommelsen med staten, har SKR bland annat tagit fram olika stöd och vägledningar, riktade till alla skolhuvudmän.

Skoldigistöd omfattade tre olika områden:

  1. Vägledning för digitala nationella prov
  2. Stöd för upphandling och support
  3. Metodstöd för användarcentrerad utveckling

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.