Publicerad 3 oktober 2023

Bredbandsutbyggnad

Enligt regeringens Bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi", bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s) år 2025.

Målet för 2020 är att 95 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I Post- och Telestyrelses senaste uppföljning av regeringens bredbandsstrategi från 2021 framgår att inget av dessa mål kommer att uppnås. Myndigheten beräknar även att det kommer att kosta mellan 15 och 20 miljarder för att ansluta hushåll och företag som saknar 100 Mbit/s till fibernätet 2025.

Bredbandskartan, Post- och telestyrelsen

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi, Post- och telestyrelsen

Stödmedel

År 2020 inrättades ett nationellt stöd för att främja bredbandsutbyggnad i områden där det inte på kommersiell väg kommer att byggas snabbt bredband inom de närmsta tre åren. Sammanlagt planeras strax under 8 miljarder kronor att beviljas under perioden 2020-2027.

Bredbandsstöd, Post- och telestyrelsen

Europeiska regionalfonden, ERUF, finansierar bredbandsutbyggnad under programperioden 2021-2027. Främst gäller det ortsammanbindande nät men under vissa förutsättningar även accessnät. Stödet är enbart tillgängligt i programområdena Övre Norrland och Mellersta Norrland. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för stödet.

EU-program, Tillväxtverket

SKR remissvar till PTS om ny modell för bredbandsstöd 2017 Pdf, 208 kB.

Undantag från lokaliseringsprincipen

Det är inte bara mer stödmedel som behövs för den fortsatta bredbandsutbyggnaden utan det finns även juridiska hinder. SKR har länge verkat för ett undantag från lokaliseringsprincipen i syfte att främja och snabba på bredbandsutbyggnaden i Sverige.

Lokaliseringsprincipen har tidigare hindrat de kommunala stadsnäten från att ansluta byggnader utanför den egna kommunens geografiska gräns, vilket har lett till att byggnader utan annan möjlig anslutning stått utan alternativ. Att möjliggöra för kommunala stadsnät att ansluta byggnader i geografisk närhet till den egna kommunen möjliggör fler anslutningar och ett mer kostnadseffektivt nyttjande av stödmedlen.

I mars 2023 trädde den nya lagen om undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad i kraft.

Lag (2022:1491) om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät, Regeringskansliet

Robust fiber

Klarar ditt fibernät dagens och framtidens krav? (PDF) Pdf, 529 kB.

Robust fiber

Robust fiber är branschgemensamma anvisningar med syfte att vägleda vid utbyggnation eller upphandling av robusta och driftsäkra fibernät. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger, dokumenterar och besiktar fibernät.

Konceptet arbetar också för att höja kompetensnivån om robust fiberanläggning hos företag inom branschen. Det finns därför möjlighet för företag att certifiera sina verksamheter samt för besiktningsmän och anställa att genomgå utbildningar.

SKR deltar i Robust fibers förvaltningsråd.

Robust kommunikation

Robust kommunikation, PTS

Post och telestyrelsen erhåller ett årligt anslag för robust kommunikation som får användas för "åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar" om åtgärderna överskrider författningsmässiga och kommersiellt motiverade krav. Aktuella insatsområden är reservkraftförsörjning, fortifikatoriskt skydd, reservmateriel och redundans. Anslaget nyttjas både till större projekt initierade av myndigheten, men kan även tilldelas aktörer som själva initierar projekt eller åtgärder som uppfyller syftet.

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.