Publicerad 15 maj 2024

Klassa 2, klassificeringsstruktur

I dagens informationsålder är samarbetet mellan olika roller avgörande för att säkerställa att myndigheters informationsresurser systematiseras och hanteras effektivt.

Information ska vara användbar både nu och i framtiden genom att se till att rätt person har enkel tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Detta kräver att all information inom myndigheten är klassificerad och försedd med relevanta attribut för smidig återsökning och rätt behörighetshantering.

Klassa 2 är en metod för en klassificeringsstruktur, ett sätt att skapa struktur och sammanhang för att lättare kunna förstå hur olika saker hänger samman och vilka beröringspunkter de har. Klassificeringsstruktur bygger på en verksamhetsstruktur som har sin utgångspunkt i lagstiftning. Klassa 2 är organisationsoberoende, det vill säga den har inte någon koppling till en myndighetens politik- eller tjänstemannaorganisation.

Klassa 2 är framtagen av Tom Sahlén, tidigare stadsarkivarie Sundsvalls kommun, i uppdrag av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vars huvudmän var Sveriges Kommuner och Regioner samt Riksarkivet.

Klassa 2.1

Klassa 2.1 med publiceringsdatum 2019-02-06 för den senaste versionen. Förändringar sedan version 2.0 (mars 2018) är att klassificeringsschemat har kompletterats med särskilda kolumner för juridisk person, ansvarig enhet och IT-system samt att VT 1 Ledning av kommunala företag har uppdaterats.

I den uppdaterade introduktionen och i schemats ledtexter finns också några förtydliganden, i synnerhet VT1 Ledning och ledning av visst verksamhetsområde och viss processgrupp.

Filer för nedladdning

Introduktion och metoddokument

Introduktion KLASSA 2.0 (PDF) Pdf, 82 kB.

Introduktion KLASSA 2.1 (PDF) Pdf, 46 kB.

Metod 1: Begrepp och analysmodell (PDF) Pdf, 705 kB.

Metod 2: Kärnverksamheter (PDF) Pdf, 261 kB.

Metod 3: Klassificera hälso- och sjukvård (PDF) Pdf, 289 kB.

Verktyget Klassa 2.0

Ledning, verksamhetstyp 1, KLASSA 2.0 (Excel) Excel, 105 kB.

Verksamhetsstöd, verksamhetstyp 2, KLASSA 2.0 (Excel) Excel, 129 kB.

Kärnverksamheter, verksamhetstyp 3, KLASSA 2.0 (Excel) Excel, 202 kB.

Verktyget Klassa 2.1

Ledning, verksamhetstyp 1, KLASSA 2.1 (Excel) Excel, 111 kB.

Verksamhetsstöd, verksamhetstyp 2, KLASSA 2.1 (Excel) Excel, 126 kB.

Kärnverksamheter, verksamhetstyp 3, KLASSA 2.1 (Excel) Excel, 352 kB.

Klassa 4: Informationsklassning

Med metoden Klassa Informationsklassning får verksamheten hjälp att välja rätt åtgärder för ökad informationssäkerhet.

Klassa Informationsklassning

Bakgrund

Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter.

Målet var att utarbeta en hierarkiskt uppbyggd klassificeringsstruktur för verksamheter inom kommuner, landsting och regioner. Strukturen ska utformas på ett för hela den offentliga sektorn. Strukturen ska kunna beskrivas och systematiseras till ett punktnoterat schema. Schemat ska kunna användas som en diarieplan men även kunna nyttjas till dokumentmetadata, struktur för e-arkivet etc. Till projektet hörde även att utarbeta metodik samt definiera nödvändiga begrepp.

En viktig tanke med hela Klassaprojektet var att det ska leda till en hållbar struktur som kan fungera under lång tid framöver. För det krävs ett genomarbetat metodavsnitt.

Den ursprungliga strukturen ska kunna beskrivas och systematiseras till ett punktnoterat schema. Schemat ska kunna användas som en diarieplan men även kunna nyttjas till dokumentmetadata, struktur för e-arkivet etc.

Klassificeringsstrukturen kan användas av kommuner och landsting som den är eller som ett referensmaterial då man utarbetar en egen/egna klassificeringsstrukturer.

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.