Publicerad 15 februari 2024

Tilläggsfinansiering kunskapsbaserad socialtjänst

Den 26 januari beslutade SKR:s styrelse om en förnyad rekommendation att fortsätta den gemensamma satsningen för en mer kunskapsbaserad socialtjänst för åren 2025–2028. Kommunerna behöver meddela sitt ställningstagande till SKR senast den 30 juni 2024.

Sedan 2020 har 288 av 290 kommuner beslutat att tillsammans säkra kunskap och lärande för socialtjänstens verksamheter och den kommunala hälso- och sjukvården. Arbetet utgår från en rekommendation från SKR och finansieras genom en extra avgift för kommunerna.

Den gemensamma finansieringen för en kunskapsbaserad socialtjänst är en långsiktig förutsättning för att ställa om socialtjänstens verksamheter i linje med ny lagstiftning. Det innebär att ta stöd i bästa tillgängliga kunskap, uppföljning, jämförelse och analys.

Resultatet från kvalitetsregister, brukarundersökningar och individbaserad systematisk uppföljning ger underlag för uppföljning, analys och verksamhetsutveckling, samt ger förutsättningar för nya kunskapsstöd som är anpassade efter faktiska behov. Den nationella samordningen säkrar det kommunala inflytandet över nationella utvecklingsarbeten.

För att tjänsterna ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKR behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen.

Frågor och svar


 • Vilken är nyttan för socialtjänsten i min kommun av att vi medverkar i detta?

  Med gemensamma långsiktiga resurser får socialtjänsten ut mer av kunskapsutveckling och kunskapsstyrning. Arbetet är mer samlat, effektivt och finansiellt och organisatoriskt stabilt över tid än om 290 kommuner arbetar var för sig.

  De tjänster som ingår i tilläggsfinansieringen är:

  • Tillgång till kvalitetsregistren Senior alert, BPSD-registret, Svenska palliativregistret, Rikssår, SweDem
  • Utveckling och upphandling av nationella brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet,
  • Tillgång till stöd för individbaserad systematisk uppföljning
  • Stöd för kommuners medverkan i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
  • Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem

  Kommunerna styr och leder systemet tillsammans med SKR.
  Kommunrepresentanter ingår i ledningen av de nationella kvalitetsregistren.

  Ett gemensamt arbete för kunskapsstyrning inom socialtjänsten

 • Varför är detta tilläggsfinansierat?

  SKR:s satsningar på en kunskapsbaserad socialtjänst, kvalitetsregister samt brukarundersökningar har aldrig finansierats genom medlemsavgiften. Stödet har finansierats med medel från överenskommelser mellan SKR och staten samt tilläggsfinansiering från kommunerna.

  Efter 2016 när överenskommelserna med staten för utveckling inom socialtjänstens område avslutades har SKR i dialog med kommunerna prioriterat ovanstående områden för fortsatt arbete genom en tilläggsfinansiering

  Den största delen av tilläggsfinansieringen är förmedlingsmedel som direkt betalas ut till de fem kvalitetsregister som kommunerna delfinansierar. Denna hantering bidrar till minskad administration både för kommunerna och kvalitetsregistren som annars hade behövt skriva separata avtal.

  Landets regioner finansierar motsvarande delar inom sitt system för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.

 • Vad händer om inte alla (tillräckligt många) kommuner antar rekommendationen?

  Om det blir för få kommuner som beslutar sig för att bidra till det gemensamma arbetet så kommer den nationella ledningen för kvalitetsregister inte kunna säkra ett tillräckligt stöd för de utpekade registren för kommunernas användning.

  Varje kvalitetsregister behöver då själva välja hur de vill hantera avgifter för de kommuner som vill använda registren.

  Konsekvenserna blir:

  • mer administration för både kvalitetsregistren och de kommuner som ansluter sig
  • kostnaden blir troligen högre på grund av denna ökade administration
  • kommunerna kan inte ingå i styrnings- och ledningsfunktion för registren

  SKR kommer ta ut en avgift för kommuner som är med i brukarundersökningar. Stödet för nationella brukarundersökningar kommer inte att kunna utvecklas och fler brukarundersökningar kommer inte att kunna tas fram.

  Nationell samordning och stöd för individbaserad systematisk uppföljning kommer inte heller kunna bedrivas av SKR på det sätt som nu görs. Ett flertal arbetsuppgifter kommer prioriteras bort.

 • Om inte alla kommuner antar rekommendationen, behöver vår kommun då betala mer för vår medverkan?

  Nej.

 • Hur bidrar staten?

  Staten betalar för delar av stödet redan idag. Bland annat via delfinansiering av de nationella kvalitetsregistren. Staten finansierar även kunskapsproduktion genom uppdrag till olika myndigheter. Staten bidrar också indirekt genom de välfärdsmiljarder som tillfaller kommuner och regioner.

 • När måste vår kommun bestämma om vi ska medverka?

  Kommunerna behöver meddela sitt ställningstagande till SKR senast den 30 juni 2024.

Informationsansvarig

 • Camilla Wiberg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.