Publicerad 3 oktober 2022

Överenskommelser om förstärkta insatser för kvinnors hälsa och förlossningsvården

SKR och regeringen har överenskommelser om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. I tilläggsöverenskommelsen för åren 2021-2022 är ökat fokus på att stärka hela vårdkedjan före, under och efter graviditet.

Överenskommelse 2020-2022

Överenskommelsen är en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och omfattar hela vårdkedjan före, under och efter graviditet. För kvinnan och hennes familj ska det vara tydligt var man kan vända sig när man behöver stöd av vården under och efter en graviditet. Andra områden är stärkt stöd till ungdomsmottagningarna i deras arbete med sexualitet och egenmakt och insatser i neonatalvården samt att Graviditetsenkäten ska genom föras.

Överenskommelse Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020-2022 (PDF) Pdf, 1 MB.

Tilläggsöverenskommelse 2021-2022 om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård (PDF) Pdf, 403 kB.

Ändring av tilläggsöverenskommelsen om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021–2022 (PDF) Pdf, 231 kB.

Mål för vårdkedjan graviditet – förlossning – eftervård

SKR och regeringen är överens om att arbeta för en mödrahälsovård, förlossningsvård och neonatalvård där:

 • Det finns en tydlig vårdkedja med en ökad kontinuitet från graviditeten till förlossning och eftervården.
 • Eftervården utvecklas och stärks.
 • Rätt vård för eventuella skador och vårdskador är lätt att hitta.
 • Bemanningen är sådan att det ska finnas en barnmorska eller annan person med relevant kompetens tillgänglig för den födande kvinnan under förlossningen.
 • Föräldrar känner trygghet i att det finns plats för dem både före och efter förlossning, inte minst för dem som har särskilda behov eller som har långt till närmaste förlossningsklinik.
 • Evidensbaserad kunskap och kunskapsstöd ska utvecklas och finnas tillgänglig för personalen för att ge stöd till att förebygga, diagnosticera och behandla förlossningsskador.
 • Det finns goda förutsättningar för forskning.

Tilläggsöverenskommelse 2021 - 2022

En tilläggsöverenskommelse om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård har tecknats för åren 2021 och 2022, som komplement till den treåriga överenskommelsen.

Användningen av de medel som avsätts inom ramen för tilläggsöverenskommelsen ska bland annat bidra till genomförande av ytterligare insatser för att stärka vårdkedjan och eftervården för kvinnor efter förlossningen. Regeringen och SKR är överens om följande mål:

 • Att utveckla en sammanhållen, jämlik och personcentrerad vårdkedja baserat på kvinnors olika behov från graviditet till förlossning och eftervård. Regionerna ska säkerställa att vårdkedjan är tydlig och att vården är tillgänglig för de kvinnor som drabbas av komplikationer, förlossningsskador och psykiska besvär i samband med graviditet och efter förlossning.
 • Att erbjuda en tillgänglig och jämlik eftervård baserad på bästa möjliga kunskap.
 • Att det finns utpekad relevant kompetens utifrån kvinnors olika behov genom hela vårdkedjan inklusive eftervården. Kompetensen ska även vara tillgänglig för de kvinnor som söker vård för besvär en längre tid efter förlossningen.
 • Att hantera den uppskjutna screeningverksamheten av HPV viruset som orsaker livmoderhalscancer och mammografi, genom till exempel utvecklade arbetssätt, moderna analysmetoder och digitala lösningar.
 • Att personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning ska få tillgång till en god vård baserad på bästa möjliga kunskap.

Tilläggsöverenskommelse personcentrerad, tillgänglig och
jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021 (PDF) Pdf.

Fördelning av medel (miljoner kronor)

Medel har fördelats sedan 2015 och satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård pågår till och med 2022. Under 2022 fördelas totalt 1 382 miljoner kronor till regionerna. Av det är 445 miljoner medel från tilläggsöverenskommelsen. Medlen fördelas utifrån befolkningsmängden i respektive region.

2015: 200 Mnkr, 2016: 525 Mnkr, 2017: 817 Mnkr, 2018: 1831 Mnkr, 2019: 1590 Mnkr, 2020: 937 Mnkr, 2021: 1500 Mnkr, 2022: 1500 Mnkr

Fördelning av medel 2015-2022.

Fördelning av medel för respektive region

Regionernas insatser

Medlen ur överenskommelserna ska stärka det långsiktiga arbete som pågår i regionerna kring kvinnors hälsa och förlossningsvård. SKR sammanställer årligen en rapport till regeringen om hur regionerna använt medlen inom satsningen.

Tidigare överenskommelser

2018 – 2019

Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. En extramiljard per år till och med 2022 (PDF) Pdf, 637 kB.

2017 – 2019

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Totalt 1 491 miljoner kronor (PDF) Pdf, 682 kB.

Informationsansvarig

 • Eva Estling
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR