Publicerad 6 oktober 2022

Kompetensförsörjning, kvinnors hälsa

Inom vissa områden behövs ny kunskap för att utveckla ändamålsenliga arbetssätt, behandlingar och former för stöd. Inom andra områden behöver kunskapen omsättas i kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal.

SKR rekommenderar kommuner och regioner att stärka medarbetarnas kompetens genom både utvecklad grundutbildning och fortbildning inom kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Vård- och hälsocentraler och hemsjukvård har viktiga roller i att utreda, behandla, ge förebyggande och hälsofrämjande insatser samt hänvisa patienter vidare.

Fort- och vidareutbildningar behöver stärkas för personal vid ungdomsmottagningar, mödrahälsovård och specialiserad kvinnosjukvård där det finns särskild kompetens inom sexuell och reproduktiv hälsa. För att minska regionala skillnader, i tillgången till vissa specialist- och expertkompetenser, behöver också samverkan mellan regionerna utvecklas. Generellt behöver hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap och förståelse om normmedvetenhet och ett
personcentrerat bemötande stärkas.

Det finns även en stor utmaningen med demografins utveckling. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.

Personal- och kompetensförsörjning

Strategier för att möta kompetensutmaningen

Utveckla arbetssätten

För att stärka kunskapsstyrningen och arbetssätten behövs åtgärder på flera nivåer där nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård och kommunernas kunskapsstyrningssystem har en nyckelroll i att prioritera och koordinera arbetet. Exempel på områden där SKR anser att kunskapsstyrningen behöver stärkas är:

 • Sexuell lust och funktion
 • Sexuellt våld
 • Preventivmedelsrådgivning vid abort
 • Genital smärta
 • Pre-konceptionell hälsa
 • Bäckenbottendysfunktion
 • Äldres sexuella hälsa
 • Stöd och vård vid klimakteriebesvär

Målet är att vården är kunskapsbaserad, säker samt jämlik över landet och mellan olika grupper. För vissa områden finns kvalitetsindikatorer, men för flera områden behöver indikatorer tas fram för att följa upp vårdens utförande och utfall som stöd för utvecklingsarbete.

Informationsansvarig

 • Eva Estling
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR