Publicerad 16 februari 2022

Utlåtanden, internetbaserade behandlingsprogram

Nationella kompetensgruppen för internetbaserat stöd och behandling tar fram utlåtanden om internetförmedlade stöd- och behandlingsprogram. Här publiceras alla färdiga utlåtanden.

Utlåtandena kan användas av regionens kontaktpersoner för stöd och behandling, kunskapsstyrningsorganisationen, upphandlingsenheter och andra berörda verksamheter.

Som underlag för bedömningen används:

  • kompetensgruppens värderingsmall, ifylld av utgivaren med utgivarens dokumentation av programmet
  • nationella kompetensgruppens genomförda vetenskapliga granskning
  • granskningsmall för design ifylld och utförd av utomstående bedömare.

Värderingsmallar för internetbaserade stödprogram och behandlingsprogram nås via menyn till höger.

Översiktligt kunskapsunderlag inom området depression och ångestsyndrom (PDF) Pdf, 160 kB.

Utlåtanden av behandlingsprogram

Depression

Internetbaserad behandling av egentlig depression, mild till medelsvår, med kognitiv beteendeterapi (PDF) Pdf, 139 kB.

Depressionsbehandling 1.0, utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Sammanfattande bedömning

Depressionsbehandlingen 1.0 bygger på kända principer för behandling av depression och bedöms som ett lämpligt program för behandling av lindrig till medelsvår egentlig depression hos vuxna. Det finns god vetenskaplig dokumentation i form av en randomiserad, kontrollerad studie med korttidsuppföljning samt flera uppföljningsstudier. Över 2400 patienter i två landsting har använt programmet. Designen bedöms bestå av bra introduktion, tydlig sammanfattning i varje avsnitt och många hemuppgifter, men med omfattande text och viss inflexibel navigation.

Depressionsbehandlingen finns ännu inte för bruk på SoB- plattformen. Vid användning i vården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet Depressionsbehandling 1.0 och ifylld värderingsmall

Depressionsbehandling 2.0, utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Sammanfattande bedömning

Depressionsbehandling 2.0 är ett program som anges för behandling av lindrig till måttlig egentlig depression hos vuxna. Det saknar vetenskaplig dokumentation. Endast en mindre grupp patienter har hitintills använt programmet inom hälso-och sjukvården, och programmet finns på SoB- plattformen. Designen bedöms bestå i omfattande text med enstaka figurer dock utan ljud eller video; god interaktivitet men omfattande inledande formulär; behandlarbenämningen inkonsekvent.

Vid användning av Depressionsbehandling 2.0 i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom vetenskaplig dokumentation helt saknas för samtliga vårdkontexter. Överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet Depressionsbehandling 2.0 och ifylld värderingsmall

Depressionshjälpen 2.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners

Sammanfattande bedömning

Depressionshjälpen kan vara ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig depression hos vuxna. Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie som visade hög effekt på depressionssymtom jämfört med väntelista och en annan kontrollerad studie som visade likvärdig effekt som sedvanlig behandling i svensk primärvård. Upplevelser vid implementering har också beskrivits vetenskapligt.

Depressionshjälpen finns tillgänglig på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av lagom omfattande mängder text utan bilder och med enstaka separata videofilmer; god interaktivitet.

Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext.

Hela utlåtandet Depressionshjälpen 2.0 och ifylld värderingsmall

Internetbehandling för depression 3.0, utgivare: Region Örebro län

Utgivare: Region Örebro län

Sammanfattande bedömning

Internetbehandling för depression 3.0 kan vara ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig depression hos vuxna från 18 år. Programmet, som har utvecklats som en modifierad och avkortad version av Internetpsykiatrins depressionsprogram 1.0, har utvärderats i en kontrollerad studie jämfört med detta program, men studien har ännu inte publicerats. Man byggde och modifierade Internetbehandling för depression på Internet-psykiatrins depressionsprogram 1.0 och ett depressionsprogram som testats i en kontrollerad studie (1).

Man rapporterar fortlöpande förlopp och utfall av Internetbehandling för depression 3.0 med hög täckningsgrad. Internetbehandling för depression 3.0 finns tillgängligt på nationella Stöd och Behandlingsplattformen (SoB). Designmässigt omfattande text med långa rader utan bilder eller video men med modultexten även som ljudfil. God interaktivitet men en omfattande inledning med frågeformulär.

Vid användning av Internetbehandling för depression 3.0 rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet depression 3.0 och ifylld värderingsmall

Internethjälpen vid nedstämdhet 7.0, utgivare: Livanda - Internetkliniken AB

Utgivare: Livanda – Internetkliniken AB

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid Nedstämdhet 7.0 anges vara ett program för att behandla lindrig-medelsvår depression hos vuxna. Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvård. Detta försvårar bedömningen av programmets lämplighet för behandling av lindrig-medelsvår depression.

Internethjälpen vid Nedstämdhet 7.0 finns tillgängligt på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av bra navigations- och layout med god överblickbarhet och tydlig struktur men med svårbedömd interaktivitet, avsaknad av tydlig sammanfattning och avslutning innan mellan avsnitten. Avsaknad av kommunikation förutom att användarens framsteg och resultat kan följas med automatisk återkoppling.

Vid användning av Internethjälpen vid Nedstämdhet i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt och kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet Nedstämdhet 7.0 och ifylld värderingsmall

Betsy-behandling av traumatisk stress hos föräldrar till barn som behandlas för cancer 1.0, utgivare: Louise von Essen och Martin Cernvall, Uppsala Universitet

Utgivare: Louise von Essen och Martin Cernvall, Uppsala Universitet

Sammanfattande bedömning

Betsy kan vara ett lämpligt program för att behandla akuta stressymptom hos föräldrar till barn som behandlas för cancer. Eftersom många barn behandlas på specialiserade centra skulle en internetförmedlad behandling innebära ökad tillgänglighet av behandling av stressymptom till deras föräldrar.

Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie (2) med 12-månadersuppföjning (3) som visade hög effekt på stress- och depressionssymtom jämfört med väntelista. Det var mycket stort bortfall i behandlingsstudien och få föräldrar som accepterade att delta i studien. Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. Designen av programmet har inte kunnat granskas i en webbaserad plattform utan endast i en pdf-version som innehöll omfattande text på breda rader med enstaka tabeller och figurer, interaktivitet saknas.

Vid framtida användning av Betsy rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall.

Hela utlåtandet Betsy-behandling och ifylld värderingsmall

Fri från Panik 2.0, utgivare: CAREIT- SelfhelpOnline Solutions AB

Utgivare: CAREIT- SelfhelpOnline Solutions AB

Sammanfattande bedömning

Fri från panik 2.0 kan inte bedömas på grund av bristande underlag. Designmässigt (fristående program) väl avvägd textmassa med enstaka bilder och figurer men inte video; hög grad interaktivitet; några oklara länkar; har bra formulär för utvärdering.

Hela utlåtandet Fri från panik 2.0 och ifylld värderingsmall

Internethjälpen vid oro 1.0, utgivare: Livanda - Internetkliniken AB

Utgivare: Livanda – Internetklinken AB

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid oro bygger på kända principer för behandling av ångest och oro men har inte utvärderats vetenskapligt och saknar således vetenskaplig dokumentation. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av generaliserad ångest, allmän oro. Internethjälpen vid oro finns tillgängligt på stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designmässigt har programmet bra textomfattning med bra balans av olika medier med bild och ljud som motsvarar texten; god interaktivitet, men det finns ingen automatisk kommunikationsfunktion med vårdgivaren. Detta får ske via särskild överenskommelse för varje vårdgivare/region.

Vid användning av Internethjälpen vid oro i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom vetenskaplig dokumentation helt saknas för samtliga vårdkontexter.

Hela utlåtandet Internethjälpen vid oro 1.0 och ifylld värderingsmall

Internethjälpen mot ångest och oro, utgivare: Livanda - Internetkliniken AB

Utgivare: Livanda Internetkliniken AB

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid ångestproblem bygger på kända principer för behandling av ångest men har inte utvärderats vetenskapligt i svenskt sammanhang. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av ångest. Designen bedöms bestå av en bra textlayout och bra balans mellan text, bild och ljud med hög grad av interaktivitet och omfattande formulär.

Vid användning i vården av Internethjälpen mot ångest och oro och programmen med samma innehåll (Internethjälpen vid ångestproblem samt Ångest och oro) rekommenderas starkt att välgenomtänkt uppföljning av förlopp och utfall sker, eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt i svenskt sammanhang och kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet Internethjälpen mot ångest och oro och ifylld värderingsmall

Oroshjälpen 3.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners W & W

Sammanfattande bedömning

Utifrån den befintliga vetenskapliga dokumentationen kan Oroshjälpen vara ett lämpligt program för behandling av orosproblematik, där det finns en diagnos om generaliserat ångestsyndrom. Utgivaren uppger att programmet även är lämplig för sjukdomsångest (hälsoångest) men ingen vetenskaplig dokumentation om sjukdomsångestdiagnos finns.

Designen bedöms bestå av omfattande mängder text utan bilder samt enstaka videofilmer, men med god interaktivitet.

Vid användning av Oroshjälpen 3.0 rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet Oroshjälpen 3.0 och ifylld värderingsmall

Paniksyndrombehandling 1.0, utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivare: Psykiatri Sydväst SLSO Stockholm

Sammanfattande bedömning

Paniksyndrombehandling 1.0 är ett program som bedöms som lämpligt för behandling av paniksyndrom med eller utan agorafobi hos vuxna. Programmet har utvärderats i flera vetenskapliga studier varav en randomiserad jämförande studie av medelhög kvalitet, som visar att programmet har samma effekt som gruppbehandling av paniksyndrom.

Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget som tillräckligt, men användbarheten är ej utvärderad i primärvård. Programmet används inom den specialiserade vården. Paniksyndrombehandling 1.0 finns ej tillgänglig på SoB- plattformen. Designen bedöms bestå av omfattande text utan bild, ljud och video men med mycket god interaktivitet.

Vid användning i vården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet Paniksyndrombehandling 1.0 och ifylld värderingsmall

Social fobi behandling 1.0, utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivare: Psykiatri Sydväst SLSO Stockholm

Sammanfattande bedömning

Social fobi behandling 1.0 är ett lämpligt program för att behandla och förebygga återfall hos vuxna med social fobi. Programmet har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie av medelgod kvalitet, som visar att programmet har samma effekt vid behandling av social fobi som gruppbehandling, och där det dessutom är gjort 4-årsuppföljning som visar på god långtidseffekt.

Kostnadseffektiviteten var lika god som vid sedvanlig gruppbehandling. Programmet används inom den specialiserade vården. Programmet Social fobi behandling 1.0 finns inte på SoB- plattformen. Designmässigt en egen plattform med långsam svarstid vid växling mellan moduler, omfattande text utan bild, ljud och video men med mycket god interaktivitet.

Vid användning i vården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext och överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet Social fobi behandling 1.0 och ifylld värderingsmall

Social fobi 2.0, Utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Sammanfattande bedömning

Social fobi 2.0 bygger på kända principer för social fobi-behandling och tidigare, vetenskapligt testade, liknande program, men Social fobi 2.0 har inte utvärderats vetenskapligt och saknar således vetenskaplig dokumentation. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av social fobi.

Social fobi 2.0 finns för bruk på SoB-plattformen. Designen bedöms bestå av omfattande text med enstaka figurer men inget ljud eller video; låg interaktivitet och mycket omfattande inledande formulär.

Vid användning av Social fobi 2.0 rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och effekter eftersom vetenskaplig dokumentation saknas för samtliga vårdkontexter.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet saknas.

Hela utlåtandet Social fobi 2.0 och ifylld värderingsmall

Ångesthjälpen 3.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners W & W

Sammanfattande bedömning

Ångesthjälpen 3.0 kan vara ett lämpligt program för att behandla social fobi hos vuxna från 18 år, och eventuellt även andra ångestsyndrom eftersom programmet baseras på transdiagnostisk metod. Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie (1) som visade medelhög effekt på social fobi jämfört med väntelista. Däremot finns ingen vetenskaplig dokumentation av att programmet har effekt på andra specifika ångestsyndrom som anges som indikationer av utgivaren; paniksyndrom, agorafobi, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, och posttraumatiskt stressyndrom. Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. Programmet används framförallt inom primärvården. Ångesthjälpen finns tillgängligt på stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av omfattande text med långa rader utan bilder men med separata ljud- och videofiler utan koppling till text; god interaktivitet.

Vid användning av Ångesthjälpen rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom vetenskapligt underlag saknas för alla indikationerna och att programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet Ångesthjälpen 3.0 och ifylld värderingsmall

Ångesthjälpen Ung 1.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners W & W

Sammanfattande bedömning

Ångesthjälpen Ung 1.0 är en vidareutveckling av Ångesthjälpen med anpassning för gruppen unga 13-19 år. Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför sjukvård. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av ångestsyndrom (social fobi, paniksyndrom, agorafobi, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och ångestsyndrom utan närmare specifikation) hos unga. Ångesthjälpen Ung finns tillgängligt på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av kortfattad text på breda rader, separat video och bra grafik med bra balans mellan medierna; hög interaktivitet.

Vid användning av Ångesthjälpen Ung rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall, eftersom vetenskaplig dokumentation helt saknas för samtliga vårdkontexter.

Hela utlåtandet Ångesthjälpen Ung 1.0 och ifylld värderingsmall

Stress, sömn och andra behandlingsprogram

Appen Tät, utgivare: Tät.nu vid Umeå universitet

Sammanfattande bedömning

Appen Tät® är ett lämpligt program för att behandla stressinkontinens hos vuxna kvinnor över18år. Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie som visade god effekt på kvinnor med stressinkontinens jämfört med en kontrollgrupp utan behandling. Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget vara av god kvalitet. Det är ovanligt med en så gedigen utvärdering och från flera perspektiv. Programmet används som en egenvårdsbehandling men även inom primär- och specialistvård.

Appen Tät finns tillgängligt på App store och Google play. Designen bedöms som genomtänkt, tilltalande med bra balans mellan text och bild, lättanvänd och heltäckande med många och bra aktiviteter med inbyggd återkoppling.

Hela utlåtandet Appen Tät och ifylld värderingsmall

Internethjälpen för stresshantering 4.0, utgivare: Livanda – Internetkliniken AB

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen för stresshantering 4.0 är ett behandlingsprogram för att förebygga och behandla personer (över 18 år) med stressproblematik. Programmet har utvärderats i en vetenskaplig studie av låg kvalitet.

Programmet bedöms som väl genomtänkt med mycket information och många övningar. Programmet är lättnavigerat och har en bra balans mellan textmängd, bilder och video. Interaktiviteten är omfattande och kommunikationen med vårdgivare är bra.

Vid användning av Internethjälpen för stresshantering 4.0 rekommenderas uppföljning av förlopp och utfall, eftersom den vetenskapliga dokumentationen visat osäker effekt.

Hela utlåtandet Internethjälpen för stresshantering 4.0 och ifylld värderingsmall

Internethjälpen – skapa bättre sömn 4.0, utgivare: Livanda – Internetkliniken AB

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen – skapa bättre sömn är ett program för att förebygga och behandla personer (över 18 år) med sömnproblematik. Programmet har utvärderats i en vetenskaplig studie.

Internethjälpen skapa bättre sömn finns tillgängligt på nationella plattformen för stöd och behandling (SoB). Programmet bedöms som väl genomtänkt med mycket information och många övningar. Programmet är lättnavigerat och har en bra balans mellan textmängd och bilder respektive video. Interaktiviteten är omfattande och kommunikationen med vårdgivare är bra. Vid användning av Internethjälpen – skapa bättre sömn rekommenderas uppföljning av förlopp och utfall, eftersom den vetenskapliga dokumentationen visat osäker effekt.

Hela utlåtandet skapa bättre sömn 4.0 och ifylld värderingsmall

Sovhjälpen 5.0, utgivare: Psykologpartners W&W

Sammanfattande bedömning

Sovhjälpen 5.0 uppges vara ett program för att behandla mild till måttlig insomni hos vuxna. Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvård. Detta försvårar bedömningen av programmets lämplighet för behandling av mild till måttlig insomni. Sovhjälpen 5.0 finns tillgängligt på den nationella plattformen för stöd- och behandling (SoB).

Designgranskningen visar att Sovhjälpen 5.0 är ett måttligt omfattande program med god interaktivitet. Programmet är lättnavigerat och har en bra balans mellan textmängd och video.

Vid användning av Sovhjälpen 5.0 i hälso- och sjukvården rekommenderas starkt att det sker en genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall, eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt och kan fungera olika för varierande målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet Sovhjälpen 5.0 och ifylld värderingsmall

Stresshjälpen 5.0, utgivare: Psykologpartners W&W

Sammanfattande bedömning

Stresshjälpen uppges vara ett program för att behandla mild till måttlig stressproblematik hos vuxna. Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvården. Detta försvårar bedömningen av programmets lämplighet för behandling av mild till måttlig stress. Utgivaren uppger att programmet även är lämpligt för utmattningssyndrom som en del i en större insats. Det framgår inte vad den insatsen ska innehålla.

Designgranskningen visar att Stresshjälpen är ett måttligt omfattande program med god interaktivitet. Programmet är lättnavigerat och har en bra balans mellan textmängd och video.

Vid användning av Stresshjälpen i hälso- och sjukvården rekommenderas starkt att det sker en väl genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall, eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt och kan fungera olika för varierande målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet Stresshjälpen 5.0 och ifylld värderingsmall

Utlåtanden av stödprogram

Sjukskrivningskollen 6.0, utgivare: Landstinget i Kalmar län

Utgivare: Landstinget i Kalmar län

Sammanfattande bedömning

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering eller annan utvärdering av programmet. Därför görs ingen bedömning av programmets effekt vid användning i samband med sjukskrivningsprocessen för vuxna som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och/eller muskelrelaterad smärta, och som har arbetsgivare. Sjukskrivningskollen 6.0 finns tillgängligt på SoB-plattformen. Programmet är innehållsrikt med tidvis ojämn nomenklatur, bra bilder och filmer, god interaktivitet.

Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt eller genom annan utvärdering och inget är känt om hur det fungerar för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet Sjukskrivningskollen 6.0 och ifylld värderingsmall

Information inför din höftoperation 1.0, utgivare: Landstinget Sörmland

Utgivare: Landstinget Sörmland

Sammanfattande bedömning

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av Inför din höftoperation 1.0. Ingen bedömning görs därför här av programmets effekt vid användning som stöd inför höftoperation för vuxna. Inför din höftoperation 1.0 finns tillgängligt på nationella SoB-plattformen. Programmet är väl genomarbetat, är lättanvänt och ger ett bra helhetsintryck. Det saknas dock möjlighet till interaktion med en behandlare.

Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt. Inget är känt om hur programmet fungerar för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet höftoperation 1.0 och ifylld värderingsmall

AntiStress 1.1.0, utgivare: Västra Götalandsregionen

Utgivare: Västra Götalandsregionen

Sammanfattande bedömning

AntiStress är ett program för att förebygga och minska stressrelaterad ohälsa hos vuxna över 18 år. Programmet har utvärderats i en vetenskaplig kvalitativ studie om individers upplevelse av programmet.

AntiStress finns tillgängligt på Appstore och Google Play. Designen bedöms bestå av enkel app, som bedöms som ofärdig, med fokus på bibliotek av andningsövningar med ljud men med otydlig navigation och oklara kommandon utan återkoppling och kommunikation.

Vid användning av AntiStress rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall.

Hela utlåtandet AntiStress 1.1.0 och ifylld värderingsmall

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.