Publicerad 18 mars 2021

Betsy-behandling av traumatisk stress hos föräldrar till barn som behandlas för cancer

Utgivare: Louise von Essen och Martin Cernvall, Uppsala Universitet

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 466 kB.

Programbeskrivning

Betsy (Behandling av traumatisk stress hos föräldrar till barn som behandlas för cancer) är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla ångestsyndrom i form av traumatiska stressymptom eller posttraumatiskt stressyndrom hos föräldrar till barn som behandlas för cancer.

Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare är legitimerad psykolog eller psykolog under handledning. Programmet bygger på KBT: fokuserar på psyko-edukation om stress samt syftar till att lära ut färdigheter för att hantera stress så som avslappningsträning, hantera tankar och känslor, problemlösning, beteendeexperiment.

Betsy har använts på Kontakthanteringssystem, en FOU-plattform från Linköping. Rekommenderad behandlingstid är 10 veckor och rekommenderad återkoppling från internetbehandlare är en gång per vecka.

Från startåret 2010 har programmet använts inom forskning men inte i vårdverksamhet.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Två studier är granskade (november 2017). Det finns en randomiserad, kontrollerad studie av låg kvalitet gällande traumatiska stressymptom samt depressions- och ångestsymtom där Betsy jämfördes med väntelista och visade högre effekt direkt efter avslutad behandling (2). Vid 12 månaders uppföljning efter interventionen visades fortsatt effekt på traumatiska stressymptom samt ångest- och depressionssymtom (3). Patienterna på väntelista hade ökat sina ångestsymtom. Betsy administrerades här på en forskningsplattform. En fallstudie med uppföljning sex månader efter interventionen finns publicerad (1).

Designgranskning

Programmet har granskats i textformat i en pdf.

Introduktion

Programmet inleds med en kort introduktion utan någon direkt överblick av kommande delar.

Layout

Programmet är textintensivt och innehåller enbart enstaka tabeller och figurer. Det finns ett par externa länkar till ljudfiler; dessa fungerar dock inte vid testet.

Navigation

Rubriceringen upplevs som något otydlig med svagt markerade rubriker.

Interaktivitet

Programmet är designat för att kunna skrivas ut på papper, vilket framgår i texten, varpå interaktionsdesign och funktionalitet är skapat därefter. I texten ligger rutor och fält där användaren, med penna, kan skriva sina tankar på utskrivet papper. Således saknas interaktivitet och programmet utnyttjar inte möjligheterna med ett digitalt verktyg.

Kommunikation

Det finns sist i programmet en kort sammanfattning där användaren uppmanas repetera moduler men sammanfattning av respektive modul saknas.

Sammanfattande bedömning

Betsy kan vara ett lämpligt program för att behandla akuta stressymptom hos föräldrar till barn som behandlas för cancer. Eftersom många barn behandlas på specialiserade centra skulle en internetförmedlad behandling innebära ökad tillgänglighet av behandling av stressymptom till deras föräldrar.

Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie (2) med 12-månadersuppföjning (3) som visade hög effekt på stress- och depressionssymtom jämfört med väntelista. Det var mycket stort bortfall i behandlingsstudien och få föräldrar som accepterade att delta i studien. Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. Designen av programmet har inte kunnat granskas i en webbaserad plattform utan endast i en pdf-version som innehöll omfattande text på breda rader med enstaka tabeller och figurer, interaktivitet saknas.

Vid framtida användning av Betsy rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

1. Cernvall, M., Carlbring, P., Ljungman, G., & von Essen, L. (2013). Guided self-help as intervention for traumatic stress in parents of children with cancer: conceptualization, intervention strategies, and a case study. J Psychosoc Oncol, 31(1), 13–29. doi:10.1080/07347332.2012.741095

2. Cernvall, M., Carlbring, P., Ljungman, L., Ljungman, G., von Essen, L. (2015). Internet-based guided self-help for parents of children on cancer treatment: a randomized controlled trial. Psychooncology, 24(9), 1152-1158. doi: 10.1002/pon.3788.

3. Cernvall, M., Carlbring, P., Wikman, A., Ljungman, L., Ljungman, G., von Essen. (2017). Twelve-month follow-up of a randomized controlled trial of internet-based guided self-help for parents of children on cancer treatment. JMIR, 19(7): e273. Published online 2017 Jul 27. doi: doi:10.2196/jmir.6852

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.