Publicerad 16 februari 2022

Internethjälpen vid oro 1.0

Utgivare: Livanda – Internetkliniken AB

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 512 kB.

Programbeskrivning

Internethjälpen vid oro 1.0 är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla generaliserad ångest, allmän oro för vuxna från 18 år. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling, där behandlare bör ha minst grundläggande KBT-utbildning (steg 1). Programmet bygger på en bred KBT-modell som omfattar metakognitioner, osäkerhetsexponering, acceptansträning och betingad avslappning. Internethjälpen vid oro finns på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Rekommenderad behandlingstid är åtta veckor och rekommenderad frekvens av återkoppling från internetbehandlare till patient är en gång per vecka.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvården.

Designgranskning

Programmet har granskats i nationella stöd-och behandlingsplattformen.

Introduktion

Programmet inleds med ett formulär som användaren ska besvara. Informativ introduktion ligger inbakad i första modulen med tillhörande överblick av programmet men inte i ingressen, vilket kan försvåra för en ny användare att hitta den.

Navigering

Bra med nyttjande av tre flikar: översikt, meddelanden och resultat samt strukturerar översikten i avsnitt. Semantiskt är rubriksättningen bra.

Layout

Programmet bedöms ha en bra balans av olika medier med bra textnivå, bra layout med text i relation till bilder med lagom långa textrader. Ett avsnitt, det om KBT, har ljudfiler på varje sida som läser befintlig text, d.v.s. användaren ges möjlighet att läsa och lyssna till samma information.

Interaktivitet

Det finns gott om interaktiva inslag under respektive rubrik där användaren skattar och fyller i text utöver tre separata formulär, som kan fyllas i på webbsidan. Det finns en länk till extern pdf-fil med extra övningar som användaren kan ladda ner. Programmet känns genomtänkt och bearbetat och har hög nivå av aktiverande interaktiva inslag mot användaren.

Kommunikation

Det saknas en tydlig avsändare. Ingen tydlig avslutande sammanfattning. Ingen kommunikation med någon mottagare.

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid oro bygger på kända principer för behandling av ångest och oro men har inte utvärderats vetenskapligt och saknar således vetenskaplig dokumentation. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av generaliserad ångest, allmän oro. Internethjälpen vid oro finns tillgängligt på stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designmässigt har programmet bra textomfattning med bra balans av olika medier med bild och ljud som motsvarar texten; god interaktivitet, men det finns ingen automatisk kommunikationsfunktion med vårdgivaren. Detta får ske via särskild överenskommelse för varje vårdgivare/region.

Vid användning av Internethjälpen vid oro i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom vetenskaplig dokumentation helt saknas för samtliga vårdkontexter.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Saknas.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.