Publicerad 22 december 2023

Överenskommelse för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2024

SKR och staten har träffat en överenskommelse för 2024 för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Överenskommelsen syftar till att öka vårdens kapacitet och förbättra tillgängligheten genom att korta väntetiderna samt öka antalet disponibla vårdplatser.

Överenskommelsen går i linje med flera tidigare regeringsuppdrag och innehåller sju fokusområden, kopplade till ett antal prestationer som ska genomföras under året:

 • Nationell vårdförmedling för kortare köer
 • vårdplatser, överbeläggningar och utlokaliseringar
 • kompetensförsörjning
 • förvaltning av register, modeller för datainsamling och information
 • innovativa arbetssätt och försöksverksamhet
 • regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet
 • barn- och ungdomspsykiatri

Vad innebär överenskommelsen 2024?

Arbetet för ökad tillgänglighet sker i huvudsak i regionerna, och överenskommelsen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2024 syftar till att stimulera till regionala insatser som bidrar till förbättringar i form av kortare väntetider. Överenskommelsen betonar också vikten av att hälso- och sjukvårdens aktörer arbetar tillsammans för att öka tillgängligheten och att regionerna ska bidra i pågående regeringsuppdrag till olika myndigheter.

Tillgänglighet är ett ständigt pågående arbete som kopplar till flera andra insatsområden, bland annat vårdplatser och kompetensförsörjning. Dessutom påpekas i överenskommelsen vikten av att utveckla och prova nya arbetssätt.

Överenskommelsen innehåller även en särskild satsning på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Överenskommelse ökad tillgänglighet inom hälso-och sjukvården 2024 (PDF) Pdf, 384 kB.

Överenskommelsens omfattning

Överenskommelsen för år 2024 omfattar totalt 2 925 miljoner kronor. En utbetalning av 1 237 500 000 kronor sker direkt till regionerna efter beslut om överenskommelsen, baserat på invånarantal. Resterande 1 237 500 000 kronor utbetalas till regionerna när de redovisat hur 2024 års medel använts eller kommer att användas för att uppnå de specificerade prestationskraven och hur arbetet i enlighet med den regionala handlingsplanen fortlöper.

Barn- och ungdomspsykiatrin

Av totalsumman är 530 miljoner kronor avsatta för barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Inom BUP finns en förstärkt vårdgaranti som innebär max 30 dagar till första bedömning samt max 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling. Prestationskraven i 2024 års överenskommelser följer här tidigare års överenskommelser, där regionerna får medel om de kan uppvisa förbättringar inom besök, utredning och behandling.

Nationell vårdförmedling

Inom ramen för fokusområdet Nationell vårdförmedling för kortare köer, ska regionerna förstärka sitt arbete med vårdlotskanslier och samverka med andra regioner för att på så sätt bidra till vårdförmedling på nationell nivå. De ska också utveckla och förbättra rutiner för att etablera och upprätthålla kontakter med väntande patienter.

Vårdplatser

I överenskommelsen konstateras att ett ökat antal disponibla vårdplatser innebär en ökad kapacitet, som kan bidra till att öka tillgängligheten. Här uppmärksammas även möjligheterna till vårdplatser utanför sjukhusen. Regionerna förväntas vidta åtgärder som leder till ett ökat antal vårdplatser och ett effektivt vårdflöde.

Kompetensförsörjning

Nytt för 2024 års överenskommelse är att åtgärder för kompetensförsörjning tydligare knyts till arbetet med att förbättra tillgängligheten. Här konstateras också att en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö är centralt för att säkra kompetensförsörjningen, något som regionerna förväntas arbeta med. Dessutom ska regionerna arbeta för stärka kompetensutveckling samt kraftigt minska beroendet av bemanningspersonal.

Innovativa arbetssätt

I överenskommelsen konstateras att det finns ett behov av nya metoder och arbetssätt för att förbättra tillgängligheten. Regionerna ska därför identifiera sådana och, om det bedöms lämpligt, testa nya arbetssätt som kan leda till förbättrad tillgänglighet.

SKR:s åtagande 2024

SKR tilldelas 12 miljoner kronor i överenskommelsen för 2024, samma summa som föregående år.

En huvuduppgift för SKR är att fortsätta förvaltning och utvecklingen av den nationella väntetidsdatabasen, som regionerna rapporterar sina data till för väntetider och vårdgarantitider. Genom väntetidsdatabasen får regionerna möjlighet till egen uppföljning och jämförbarhet med andra regioner. Resultaten från väntetidsdatabasen presenteras också publikt via webbplatsen Väntetider i vården. SKR ska även förse berörda myndigheter och socialdepartementet med data kopplade till olika myndighetsuppdrag, som ett led i samverkan med myndigheterna.

SKR ska fortsätta att på olika sätt stödja och stärka regionerna i deras arbete med ökad tillgänglighet, och i arbetet för en utökad regional samverkan. Att stödja regionerna i implementering och analys av uppföljning av ledtider inom patologin, som är en kritisk del bland annat i de standardiserade vårdförloppen inom cancervården.

Överenskommelsen 2023

I samband med att överenskommelsen för 2024 beslutas, tas även beslut om utbetalning av medel enligt överenskommelsen för 2023. Överenskommelsen för år 2023 omfattade 2 952 miljoner kronor, fördelat på två block.

Block 1 på 2 500 miljoner kronor betalas ut baserat på regionernas uppfyllnadsgrad av prestationskraven:

 • korta väntetiderna jämfört med föregående år
 • ha en hög måluppfyllelse av vårdgarantin, utifrån väntetiderna till utpekade vårdinsatser inom primärvården, inom specialiserad vård och inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Block 2, ett utvecklingsblock på 440 miljoner kronor, fördelades och betalades ut enligt befolkningsmängd. Medlen skulle bland annat bidra till genomförande av insatser i den regionala handlingsplanen.

Senast den 31 mars ska SKR lämna en verksamhetsrapport för 2023 till Socialdepartementet.

Överenskommelse Ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2023 (PDF) Pdf, 598 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Annika Brodin-Blomberg
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.