Publicerad 5 oktober 2023

Översyn av utjämningssystemet

En parlamentarisk utredning håller på att se över samtliga delar av utjämningssystemet för kommuner och regioner, inklusive LSS-utjämningen för kommuner. Utredningen, som ska vara klar i maj 2024, ska även överväga om det finns riktade statsbidrag som kan inordnas i det generella statsbidraget.

Seminarier om utredningen

Var med och diskutera utjämningen och utredningens uppdrag!

Under utredningens gång anordnar SKR digitala seminarier med olika teman som är aktuella enligt utredningens arbetsplan. Syftet är dels att ge kommuner och regioner information kring utjämningssystemet och vad som händer i utredningen, dels ge möjligheter för diskussion och att föra fram synpunkter till SKR:s experter i utredningen.

Seminarierna kommer att hållas löpande under utredningens gång med olika teman. De är kostnadsfria och vänder sig till ekonomer i kommuner och regioner.

Kommande seminarier

Inga fler seminarier är planerade för närvarande.

Alla delar av utjämningssystemet

Utredningen kommer att ha ett brett uppdrag att se över alla delar av utjämningssystemet. När det gäller inkomstutjämningen betonar regeringen särskilt den länsvisa skattesatsen samt hur systemet påverkar incitament för att stimulera tillväxt. När det gäller kostnadsutjämningen betonar regeringen särskilt beräkningarna för gles bebyggelse och huruvida systemet tillräckligt kompenserar för socioekonomiska skillnader.

Kommittén har också fått ett tilläggsuppdrag att föreslå åtgärder för att motverka höga och ökande skattesatser i kommuner och regioner, inklusive åtgärder för att minska risken för negativa bieffekter av inkomstutjämningen på tillväxten. Utredningstiden ligger fast.

Utredningen har även i uppdrag att se över nuvarande system med strukturbidrag till vissa kommuner och regioner samt göra LSS-utjämningen mindre påverkbar.

Effekter om vissa riktade statsbidrag flyttas till de generella

I utredningens uppdrag ingår också att se över huruvida vissa riktade statsbidrag skulle kunna ingå i det generella statsbidraget och vilka följdeffekter detta skulle kunna få på utjämningssystemet. Särskilt nämns riktade statsbidrag inom skolområdet.

Håkan Sörman leder utredningen

Till ordförande har regeringen utsett Håkan Sörman, tidigare bland annat utredare av kostnadsutjämningen (SOU 2018:74) och vd på SKL/SKR.

Utredningen ska redovisas senast 3 maj 2024.

SKR ställer sig principiellt positiva till utredningens direktiv.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom
  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.