Publicerad 6 maj 2024

Resursfördelning baserad på prislappar – projekt för utvecklad budgetprocess

Sveriges kommuner har möjlighet delta i ett projekt där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar. Projektet drivs under ett år.

Kommunsektorn står inför större utmaningar än på många år: en ökad andel äldre, brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens, ökande sociala klyftor, förändrad demografi, orolig omvärld med kraftig inflation med mera. Dessa förutsättningar innebär fortsatta behov av prioriteringar och effektiviseringar för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans börjar med budget i balans.

Projekt för utvecklad budgetprocess

SKR erbjuder kommuner att delta i ett projekt där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar. Antal deltagande kommuner är begränsat. För att delta krävs kommunstyrelsebeslut före första projektmötet (22 augusti 2024).

Projektet 2024 är fulltecknat

En intresseanmälan för projektet 2025/26 kan göras nedan:

Intresseanmälan 2025/2026

Beskrivning av projektet om resursfördelning

Syfte

Syftet är att ge de deltagande kommunerna förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Tidplan och upplägg

Tid:Projektet löper över en budgetprocess, cirka 9 månader: augusti 2024 till april 2025. På så sätt kan budgetbeslut fattas i kommunfullmäktige under juni månad.

Projektet genomförs i form av totalt nio projektmöten, både fysiska (på SKR i Stockholm) och Teams-möten. Dessa anordnas för de personer från kommunen som deltar i det konkreta projektarbetet.

Kommunens deltagare: Minst två, max tre personer ingår i kommunens projektgrupp som deltar på projektmöten. Dessa ska vara tjänstepersoner som arbetar med kommunens budget. Ange uppgifter om preliminär projektgrupp med namn, roll och e-post i samband med anmälan.

Plats: Träffarna sker i första hand på plats hos SKR i Stockholm, men även via Teams.

Målgrupp: Kommuner med behov av en utvecklad budgetprocess baserad på intäkter, prislappar och tekniska ramar.

Kostnad: 135 000 kronor (exklusive moms). Kostnaden debiteras 2025.

Informationsmöte inför projektstart

Projektet inleds med en informationsträff som kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef bjuds in till.

Projektets arbetsmodell

Arbetsmodellen bygger på följande delar:

 • Föreläsningar.
 • Lärande erfarenhetsutbyte.
 • Utvecklingsarbete kring en ny budgetprocess och resursfördelningsmodell i respektive deltagande kommun.
 • Praktiskt budgetarbete
 • SKR är bollplank under projektets gång.

Inslag i arbetet:

 • Resursfördelningsmodell.
 • Uppföljning och analys av ekonomi.
 • Förplanering som start på budgetprocess.
 • Att jämföra sig med andra kommuner.
 • Förändringsledning.
 • Praktiska övningar
 • Investerings- och driftbudget hänger ihop.

Projektledning

Projektet leds av en arbetsgrupp med olika kompetenser från SKR:s avdelning för ekonomi och styrning samt representanter från kommuner.

Tänk på att

 • Kommunstyrelsen måste ta beslut om att delta innan första projektmötet.
 • Den deltagande kommunen måste utse en kontaktperson att företräda kommunen i kontakter med SKR.
 • Den deltagande kommunens ledningsgrupp och projektgrupp ansvarar tillsammans för att tid avsätts för det operativa förändringsarbetet i den egna kommunen.
 • En förutsättning för ett framgångsrikt projekt är att kommunen i god tid gör upp en plan för det interna projektarbetet.

Informationsansvarig

 • Bengt-Olof Knutsson
  Handläggare
 • Fredrik Holmström
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.