Publicerad 11 april 2024

Beställ analys av kommunens ekonomi

SKR:s Analysgrupp erbjuder ett standardpaket som omfattar en objektiv analys av kommunens ekonomiska situation och verksamhetens kostnader. En bedömning av förutsättningarna för de närmaste sex åren ingår också.

Erbjudandet omfattar en analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling utifrån demografisk prognos, utmaningar och så vidare. SKR:s ambition är att analyser och förslag ska kunna ligga till grund för en samsyn inom kommunen kring vilka ekonomiska ramar som bör styra kommunens verksamheter i framtiden.

Pris och intresseanmälan

Standardpaket: 135 000 kronor, inklusive resor och omkostnader.

Specifika önskemål: för att beställa delar av en analys, till exempel av en viss verksamhet, ta kontakt med Analysgruppen för en diskussion om ett alternativt upplägg.

Intresseanmälan, beställ mer information

Detta gör Analysgruppen

För att arbeta med uppdragen har SKR bildat en särskild grupp av erfarna handläggare, anställda vid Sveriges Kommuner och Regioner. Analysgruppen har genomfört analyser i cirka 160 kommuner.

Uppdraget innebär att handläggarna i analysgruppen intervjuar ledande politiker och tjänstemän samt en enkätundersökning med de intervjuade. Detta ligger sedan till grund för avsnittet om hur styrningen fungerar idag.

Analysens delar

1. Nulägesanalys

En analys av kommunens ekonomi samt av verksamheternas kostnader och behov. Fokus ligger på att jämföra kommunen över tid med andra kommuner med likartad struktur.

Underlagen till denna analys hämtas från de räkenskapssammandrag som kommunen tidigare år lämnat till SCB. Vi kommer även att använda oss av kommunens egna dokument som årsredovisningar, budgetar m.m.

 • Analys av resultaträkningens delposter över tid och i jämförelse med andra kommuner.
 • Analys av balansräkningens delposter över tid och i jämförelse med andra kommuner.
 • Analys av investeringsverksamhet över tid och omfattning, finansiering samt i jämförelse med andra kommuner.
 • Analys av kommunens olika verksamhetsområden:
  • kostnadsutveckling samt jämförelser med andra kommuner.
  • kommunens kostnader i förhållande till kommunens strukturella förutsättningar.
 • Analys av hur kommunens företag påverkar kommunens ekonomi.

Beroende av vad som framkommer vid analysen ovan kan det bli aktuellt att fördjupa analysen särskilt för något område.

2. Sex år framåt – framtidsanalys

En framskrivning av verksamheternas behov på sex års sikt utifrån kommunens befolkningsprognos. Dessutom görs en framskrivning av kommunens resultaträkning, givet nuvarande standard och ambitioner i verksamheten, utifrån senaste bedömning om utvecklingen av skatteunderlag, statsbidrag, löner och priser.

Analysen kan exempelvis visa på förväntade volymförändringar och behov av omprioriteringar.

Framtidsanalysen kommer även att visa hur kommunens samlade ekonomi kan förväntas utvecklas för minst sex år framåt.

3. Ekonomistyrning

Med utgångspunkt från intervjuer med ledande politiker och tjänstepersoner fångas en bild av hur kommunens ekonomistyrning fungerar och hur ledande personer ser på kommunens ekonomiska förutsättningar. Aktuella frågeställningar kan till exempel vara:

 • om årsbudgeten och budgetprocessen fungerar som ett styrverktyg.
 • hur uppföljningen görs och vilka åtgärder som vidtas vid konstaterade avvikelser mellan budget och utfall.
 • om det finns andra formella eller informella styrregler i kommunen.
 • om det finns en samsyn om kommunens ekonomi mellan de olika partierna, mellan kommunstyrelsen och nämnderna, mellan politisk ledning och tjänsteorganisation.

Styrningen diskuteras även mot bakgrund av lagstiftningskraven på finansiella mål samt krav på mål och riktlinjer för verksamheten.

4. Sammanfattande iakttagelser, bedömningar och förslag

Vi gör en sammanfattning av våra analyser och iakttagelser.

Utifrån analysen presenteras vårt förslag till en övergripande ekonomisk strategi för kommunen.

Vi presenterar idéer till hur ett förändringsarbete skulle kunna påbörjas.

5. Presentation av Analysgruppens analysarbete

Vårt analysarbete presenteras vid en muntlig genomgång för den grupp av personer som kommunen väljer. Den skriftliga dokumentationen sker i form av en Powerpointpresentation.

Arbetsgång

 1. Kopplat till den tidsplan som bestämts i avtalet inleds analysarbetet när kommunen översänt diverse styrdokument som budgetar och årsredovisningar. Tillsammans med annan befintlig statistik kan Analysgruppen få en översiktlig bild av kommunens ekonomiska tillstånd.
 2. Två medarbetare från Analysgruppen genomför under en dag intervjuer med ledande politiker och tjänstepersoner i kommunen (enligt punkt 3 ovan).
 3. Analysgruppen genomför en djupgående analys enligt punkterna 1, 2 och 4. Då det kan uppstå behov av kompletterande uppgifter ska en kontaktman utses i kommunen.
 4. Uppdraget avslutas med att Analysgruppen presenterar sin analys enligt punkt 5.

Förutsättningar för ett uppdrag

Uppdraget ska komma från kommunstyrelsen och ska således vara formellt förankrat i den politiska ledningen. Under uppdragstiden förutsätts att en kontinuerlig dialog ska kunna ske med kommunens ledande politiker och tjänstemän. Uppdraget utförs och rapporteras inom cirka 1,5 månader från det att uppdraget påbörjats.

Informationsansvarig

 • Fredrik Holmström
  Ekonom
 • Bengt-Olof Knutsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.