Publicerad 11 april 2023

Välfärdsbrottslighet är demokratihotande

Välfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och därmed allas problem. Kommuner och regioner behöver arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet och säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäcks. SKR arbetar för att sprida information till kommuner och regioner inom flera sakområden.

Med välfärdsbrottslighet menar SKR i detta sammanhang är när en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala eller regionala medel för egen vinning.

SKR har inlett ett samarbete med myndigheter och aktörer med syfte att tydliggöra kommuner och regioners perspektiv och behov, stärka samverkan och öka kunskapen om kommuner och regioners förutsättningar.

Kunskapsmaterial

SKR har tagit fram olika material som stöd i arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Informationsdelning när brottslighet upptäcks på hem för vård och boende (HVB) - vad får du dela?

I en promemoria, framtagen av SKR, förklaras i vilka situationer uppgifter om barn som bor på HVB kan delas. Där beskrivs också hur man kan hantera information om företag som driver

Socialrätt om LSS och assistansersättning

Poddar om välfärdsbrott

Ett avsnitt som lyfter välfärdsbrott med ett särskilt fokus på företag och föreningars välfärdsbrott mot kommuner och regioner. Johanna Skinnari, Brå, medverkar förklarar vad som kan utgöra välfärdsbrott.

Podd 75: Välfärdsbrott

Detta avsnitt tar upp ekonomisk brottslighet och hur den kan påverka
tilltron till demokratin och demokratiska processer. Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten, medverkar.

Podd 93: Välfärdsbrottslighet

Välfärdsbrottslighet i regionerna omfattar allt från oseriösa aktörer som överutnyttjar systemet till rena brott som bedrägerier eller läkemedelsrelaterad brottslighet. Vad krävs för att upptäcka denna brottslighet, vilka verktyg finns att använda och vilka verktyg som skulle behövas.

#99: Välfärdsbrottslighet i regioner

Undersökning om välfärdsbrottslighet i kommuner

SKR har 2021 genomfört en undersökning om välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan. I undersökningen identifierades ett antal områden som är hinder för kommunerna i arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Rapport: Välfärdsbrott och otillåten påverkan

Podd om resultatet av intervjustudien

Nyhetsbrev

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.