Publicerad 27 oktober 2022

Våldsbejakande extremism

Sveriges Kommuner och Regioner verkar för att öka kunskapen hos kommuner och regioner om hur de kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.

SKR:s uppdrag

SKR:s arbete kommer att belysa de olika lokala och regionala behov som finns, beroende på vilken typ av våldsbejakande extremism som det lokala samhället möter. Insatser för utbildning och utveckling behöver också tas fram för skola, fritid och socialtjänst. Ett samarbete inom dessa områden sker mellan avdelningarna på SKR.

Ansvar och juridiska förutsättningar

SKR har analyserat vilka juridiska förutsättningar kommuner har i arbetet mot våldsbejakande politisk extremism. I en skrift beskriver SKR både vad kommunerna kan och är skyldiga att göra.

Att hantera våldsbejakande extremism, förutsättningar

Policysarbete och handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Vi har en plan - lägesbild 2022

SKR har tillsammans med Segerstedtsinstitutet tagit fram en uppföljande rapport om kommunernas arbete med handlingsplaner och lokala lägesbilder i arbetet mot våldsbejakandeextremism. Den visar att kommunernas arbete i högre grad har anpassats efter lokala förutsättningar och behov.

Uppföljande rapport: Kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande

Från ord till handlingsplan

Första rapporten beskriver, via en genomgång av politiska och statliga dokument, hur kommunerna fått ett allt större ansvar i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 127 kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism från 134 kommuner ligger som underlag för forskarrapporten gjord av Segerstedtsinstitutet. 

Kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Lokala strategier för att försvåra fordonsattacker

SKR har tillsammans med Polisen, MSB och några kommuner tagit fram ett stödmaterial för kommuner för att ge ansvariga för utformning och förvaltning av offentliga utrymmen och byggnader stöd och kunskap i överväganden och beslut rörande skydd mot fordonsattacker.

Skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö

Råd vid lokaluthyrning

Skriften ”Råd vid lokaluthyrning” är framtagen av SKR, med stöd av Center mot våldsbejakande extremism (CVE), för att reda ut begreppen och beskriva de förutsättningar och principer som gäller enligt lag, vid uthyrning och upplåtelse av kommunala lokaler.

Råd vid lokaluthyrning

Socialtjänstens roll mot extremism

Socialtjänsten spelar en viktig roll både för att förhindra rekrytering till våldsbejakande extremism och genom att stödja de som vill hoppa av. Samverkan mellan olika aktörer såsom skola, det civila samhället, exempelvis föreningar och även polisen är avgörande.

Socialtjänstens roll i arbetet mot radikalisering och extremism

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.