Publicerad 27 februari 2024

SKR:s arbete med Ukraina

SKR har ett mycket aktivt engagemang och stöd för Ukrainas demokratisering och decentralisering. Dels via dotterföretaget SALAR International, dels genom internationella organisationer.

SKR:s arbete utgår från den svenska förvaltningsmodellen och svenska kommuners och regioners långa historia av lokalt självstyre. En effekt av samarbetet är att Ukraina har ökat sin motståndskraft mot den ryska aggressionen. Lärandet sker åt båda håll.

SKR fördömde omgående Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022. Kriget är inte bara ett krig i Ukraina utan ett krig mot våra europeiska värderingar. På samma sätt som Sverige stöttade de baltiska staterna på 1990-talet att uppnå sin självständighet, så stöttar vi nu Ukraina i deras kamp och i utveckling av den lokala demokratin, som ska stå stark när kriget är över.

Via SALAR International har totalt 250 miljoner kronor gått till projekt i Ukraina under perioden 2014-2024. Samtliga projekt finansieras av Sida-medel.

Kommunala servicekontor

Projektet PROSTO: Support to Services Accessibility in Ukraine

SALAR informerar om projektet PROSTO

Genom projektet PROSTO har SALAR International stöttat ukrainska kommuner att etablera och ge krisstöd till närmare 200 servicekontor för att förbättra servicen till medborgarna. Exempelvis att utveckla lagstiftning, utbildning för personal på servicekontor och stöd för lokala medborgadialoger.

Materiellt krisstöd som IT-utrustning och bilar blivit allt viktigare, då mycket av detta stulits eller förstörs i kriget. Syftet är att ge service till medborgare i avlägsna områden och kommuner som drabbats svårt av kriget. Andra insatser är psykologiskt stöd till anställda på servicekontoren och utbildningar till service för veteraner och deras familjer. Mer än 2,7 miljoner personer bor i de över 150 kommuner som har fått krisstöd från PROSTO.

Främja decentralisering och lokal demokrati

DSP på ukrainska, SALAR

SLAR International informerar om DSP II

Genom The Decentralization Support Project, DSP, främjar SALAR International ökad decentralisering och starkare lokalt självstyre i Ukraina. Det sker i nära samarbete med regering, parlamentet, statliga institutioner och lokala myndigheter.

Tyngdpunkten ligger på att förbättra kommuners ekonomiska förutsättningar samt att skapa ett modernt system för utbildningssektorn. Att stödja ukrainska kommunförbundet AATC:s utveckling mot en demokratisk organisation är en annan central del i projektet. Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har verksamheten kompletterats och anpassats till de nya förutsättningarna genom att:

  1. Stödja utbildningsystemets organisation och finansierings, trots att budgeten har minskats drastiskt och att många elever och lärare befinner sig på flykt.
  2. Göra information tillgänglig om hur kommuner ska hantera skattefrågor och finansiering av kommunala tjänster i krigstid.
  3. Genomföra utbildningar för lokala politiker och tjänstepersoner för att förbättra servicen till medborgarna och lära av varandra om ekonomisk utveckling, hantering av krigets konsekvenser och återuppbyggnad på lokal nivå.
  4. Stödja särskilt krigsdrabbade kommuner att hitta partners i andra länder via en webbportal med information, ordna matchning med europeiska kommuner och att underlätta för borgmästare att delta i aktiviteter inom EU.

Partnerskap

United4Ukraine partnerskapsplattform, SALAR

Kommunala partnerskap, ICLD

SKR verkar även för att partnerskap etableras mellan svenska och ukrainska kommuner. Dels genom SALAR International inom projektet ”Support to decentralisation reform”. Här kopplar plattformen United4Ukraine samman ukrainska och andra europeiska kommuner i stöd för Ukrainas strävan mot EU-medlemskap och landets återhämtning efter kriget. Dels genom partnerskapsprogrammet inom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Ett tjugotal svenska kommuner och regioner har partnerskap via dessa plattformar.

Utveckling av Ukrainas avfallshantering

Förstudie: Support to reforms of the Municipal Solid Waste Sector (MSW) in Ukraine, SALAR

Tillsammans med Avfall Sverige undersöker SALAR International hur avfallshanteringen i Ukraina kan utvecklas. En förstudie pågår fram till mars 2024 i samarbete med bland annat lokala intressenter. Ett starkt lokalt engagemang är en viktig framgångsfaktor.

Internationella och europeiska organisationer

SKR är medlem i flera internationella organisationer som stödjer ukrainska lokala och regionala myndigheter.

Europeiska Regionkommittén

Regionkommitténs stöd till Ukraina - CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Europeiska Regionkommittén verkar via Alliansen av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina, främja politisk dialog mellan EU-institutionerna och Ukrainas lokala och regionala organ samt att sprida kompetens och tekniskt stöd. Sverige företräds av tolv ledamöter i Regionkommittén och SALAR International medverkar i Alliansen.

Inom Regionkommittén finns även en arbetsgrupp, med en svensk ledamot, som jobbar med Ukrainastöd. Fokus är i huvudsak på erfarenhetsutbyten och som rådgivare till ukrainska lokala och regionala myndigheter i deras insatser att hantera konsekvenserna av den ryska invasionen samt återhämtning och reformer. Arbetsgruppen övervakar utvecklingen i Ukraina, särskilt landets EU-integration, decentraliseringsreformer samt kapacitetsuppbyggnad för lokala och regionala myndigheter.

Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter (CLRAE)

CLRAE har Ukrainas utveckling som en återkommande punkt på dagordningen. Projektet Strengthening multi-level governance, democracy and human rights at local level stärker ukrainska lokala och regionala myndigheter och deras intresseorganisationer för en framgångsrik återuppbyggnad.

CLRAE stöd till Ukraina

Engagera dig - dela arbetssätt och metoder

Lokalpolitiker och tjänstepersoner kan engagera sig och dela arbetssätt och metoder genom att till exempel ta emot studiebesök från projektländerna eller som experter och rådgivare. Det öppnar även för ett lärande om hur svenska kommuner och regioner kan tackla olika samhällsproblem genom projektländernas erfarenheter.

Är du som tjänsteperson i en kommun eller region intresserad av att veta mer om SALAR Internationals projekt eller deltagande i ett utbyte - eller har du erfarenheter du vill dela med dig av, kontakta gärna SALAR International via formuläret nedan.

Informationsansvarig

  • Emelie Marcus
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.